پایان نامه ارشد

تحقیق دانلود c (2017)

3-11 روش کانترترم در گرانش45 سایت منبع فصل چهارم47جوابهای لایهی سیاه گرانش گوس- بونه در حضور دو کلاس جدید از الکترودینامیک غیرخطی474-1 معادلات میدان484-2 گرانش گوس- بونه در حضور الکترودینامیک غیرخطی نمایی504-3 گرانش گوس- بونه Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

مقاله c (2018)

3-2- تعریف مساله303-2-1- فرضیات مساله313-2-2- پارامترهای مساله323-2-3- متغیر های تصمیم مساله333-2-4- استراتژی های موجود مساله353-2-5- همگن سازی373-2-6- خطی سازی مدل ریاضی413-2-7- مثال443-3- الگوریتم ژنتیک463-3-1- نمایش کروموزوم473-3-2- آغاز سازی473-3-3- ارزیابی493-3-4- معیار توقف493-3-5- نخبه گرایی503-3-6- عملگر تقاطع503-3-6-1- Read more…

By 92, ago