مقالات و پایان نامه ها

b (2320)

دانشگاه شهيد بهشتي دانشکده مهندسي آب و محيط زيست(پرديس فني و مهندسي شهيد عباسپور) پايان نامه کارشناسي ارشد رشته مهندسي عمران گرايش مکانيک خاک و پي عنوان ارزيابي ريسک در پايداري پروژه هاي گودبرداري با Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2312)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني – بازرگاني بين الملل عنوان تاثير بازاريابي رابطه اي و کيفيت خدمات الکترونيکي ارائه شده بر ارزش ويژه برند (مورد Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2302)

فهرست مطالب عنوان مطالب صفحه فصل اول کليات پژوهش 1-1 مقدمه14 2-1 بيان مساله16 3-1 اهميت و ضرورت مساله18 4-1 اهداف پژوهش20 5-1 فرضيه‌هاي پژوهش21 6-1 تعريف اصطلاحات21 الف: تعريف نظري21 ب: تعريف عملياتي21 فصل Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2313)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت دانشكده حسابداري و مديريت گروه آموزشي مديريت بازرگاني پايان نامه تحصيلي جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته: مديريت بازرگاني گرايش مالي بررسي رابطه بين ابعاد هشت گانه مديريت كيفيت فراگير Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2303)

فهرست مطالب عنوان مطالب صفحه فصل اول کليات پژوهش 1-1 مقدمه14 2-1 بيان مساله16 3-1 اهميت و ضرورت مساله18 4-1 اهداف پژوهش20 5-1 فرضيه‌هاي پژوهش21 6-1 تعريف اصطلاحات21 الف: تعريف نظري21 ب: تعريف عملياتي21 فصل Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2314)

فهرست مطالب عنوان صفحه چکيده…………………………………………………………….1 فصل اول:مقدمه و هدف………………………………………………………………………….. 1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 1-1-اهداف تحقيق……………………………………………………………………………………. 1-2-فرضيه ها………………………………………………………………………………………….. فصل دوم:مروري بر منابع………………………………………………………………………. 2-1-نگاه کلي به همبرگر……………………………………………………………………………. 2-2-تاريخچه همبرگر………………………………………………………………………………… 2-3-سرانه مصرف همبرگرو رتبه ايران………………………………………………………… 2-4-کنترل کيفيت همبرگر…………………………………………………………………………… 2-5-خصوصيات کيفي همبرگر…………………………………………………………………….. Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2304)

دانشگاه علامه طباطبايي دانشکده مديريت و حسابداري پايان نامه کارشناسي ارشد رشته مديريت مالي رابطه خبرگي کارشناسان با عملکرد صندوقهاي سرمايه گذاري مشترک نگارش فاطمه جهانبازي استاد راهنما دکتر محمد حسن ابراهيمي سروعليا استاد مشاور Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2315)

بسم الله الرّحمن الرّحيم دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان دانشكده علوم انساني، گروه روانشناسي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A.) گرايش: عمومي عنوان: رابطه بين احساس پيوستگي و نارسايي هيجاني با شادکامي استاد Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2305)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان دانشکده کشاورزي پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته مهندسي کشاورزي علوم باغباني گرايش فيزيولوژي و اصلاح گياهان دارويي ومعطر عنوان بررسي تغييرات اسانس حاصل از گياه بهليمو Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2316)

تحصيلات تکميلي پايان نامه کارشناسي ارشد در رشته عمران-مهندسي آب عنوان: بررسي تبعات شکست سد با نرم افزار MIKE11 (مطالعه موردي سد دز) استاد راهنما: دكتر غلامحسين اکبري استاد مشاور: مهندس مرتضي زرگر تحقيق و Read more…

By 92, ago