1.تعیین و شناسایی جایگاه بورس ایران از نظر بازدهی، ریسک،نرخ رشد ارزش بازار، شاخص نقدشوندگی و نقش بورس در اقتصاد کشور در بین بورسهای منتخب
2.تعیین نقاط ضعف وقوت بورس اوراق بهادار ایران در مقابل بورسهای منتخب
1-5-فرضیه یا سؤالات پژوهش
1. متوسط نرخ بازدهی بورس ایران بالاتر از متوسط نرخ بازدهی سایر بورسهای جهان می باشد.
2. بورس اوراق بهادار ایران نسبت به سایر بورس های جهان نقش بیشتری در اقتصاد ملی کشور دارد.
3. میزان ریسک در بازار بورس ایران بیشتر از سایر بورسهای جهان است.
4. بین نرخ رشد ارزش بازار بورس ایران با سایر بورسهای جهان تفاوت زیادی وجود دارد.
5. میزان شاخص نقدشوندگی بورس اوراق بهادار ایران از سایر بورسهای جهان بالاتر است.
1-6-محدودیت
-به دلیل وسیع بودن جامعه این تحقیق و عدم دسترسی به کلیه اطلاعات مورد نیاز هر یک از بورسهای جهان، این تحقیق را به فدراسیون جهانی بورسها محدود می کنیم.
1-7-جامعه مورد پژوهش
جامعه بورس این تحقیق اعضای فدراسیون جهانی بورسها است.

1-8-نمونه و روش نمونه گیری
از طریق روش نمونه گیری ساده بورس ایران را با 45عضو از اعضای فدراسیون جهانی بورسها که عبارتند از : بورس سائوپائولو ، بوینس آیرس ،کلمبیا ، لیما، مکزیک، نزدک، نیویورک، سانتیاگو، تورنتو، بورس استرالیا ، بمبئی، مالزی،کلمبو، هنک کنگ، اندونزی،کره، هند،ازاکا، شانگهای، شن ژن، سنگاپور، تایوان، تایلند،توکیو ،آتن،اسپانیا، بوداپست، مصر، قبرس، آلمان، یورونکست، ایرلند، استانبول، ژوهانسبورگ، اسلونی، لندن، لوگزامبورگ، موریتیوس، نوردیک،اسلو، سوئیس، ورشو و وین مقایسه می کنیم.
1-9-ابزار اندازه گیری یا روش های عملی جمع آوری داده
در این تحقیق به منظور تدوین مبانی و مفاهیم نظری از روش کتابخانه ای و بر اساس اسناد و مدارک مطالعات مربوط به اطلاعات تاریخی معاملات بورس اوراق بهادار تهران و سایر بورسهای منتخب انجام شده است. کلیه داده ها از طریق سایت فدراسیون جهانی بورسها جمع آوری شده و اطلاعات بورس ایران تنها تا سال 2010 در این بورس موجود بود و برای سال 2012و2011 کلیه اطلاعات از سایت بورس اوراق بهادار تهران بدست آمده است.
در این تحقیق با توجه به اینکه تعداد کشورهای مورد بررسی زیاد است و نیز اطلاعات بورس های انتخاب شده، کامل و حسابرسی شده می باشد. پایایی یا قابلیت اعتماد پژوهش از درجه بالایی برخوردار است.
1-10-روش تحلیل یافته ها
تجزیه و تحلیل در این تحقیق از نوع مقایسه ای بوده و به دنبال بررسی رابطه معنی دار میان متغیر وابسته با چند متغیر مستقل است .به منظور آزمون فرضیه این پژوهش، ابتدا تمام داده های متغیر های مستقل ازطریق سایت فدراسیون جهانی بورسها در طی سال های 2008 تا 2012 استخراج و در نرم افزار اکسل طبقه بندی شده است. در ادامه تمام این متغیرهای مستقل از نرم افزار اکسل به نرم افزار اس.پی.اس.اس و ایویوز1 وارد گردیده است. برای توزیع نرمال متغیرها تحقیق، از آزمون کولموگراف اسمیرنوف شده است.

1-11- توصیف نظری و عملی مفاهیم
تعریف ریسک2
زیان بالقوه قابل اندازه‌گیری یک سرمایه‌گذاری را ریسک می‌نامند(www.tse.ir). در فرهنگ و بستر، ریسک به معنی شانس و احتمال آسیب و یا زیان و ضرر تعریف شده، و تعریف مالی و مقداری ریسک، توزیع احتمال بازده هر سرمایه‌گذاری می‌باشد. در فرهنگ مدیریت رهنما، در تعریف ریسک آمده است : “ریسک عبارت است از هر چیزی که حال یا آینده دارایی یا توان کسب درآمد شرکت، موسسه یا سازمانی را تهدید می‌کند”«نیکلز» مفهوم ریسک را از ابعاد مختلف مدنظر قرار داده و آن را از نظر مفهومی به دو دسته تقسیم می‌کند. وی معتقد است واژه ریسک به احتمال ضرر، درجه احتمال ضرر، و میزان احتمال ضرر اشاره دارد. در این راستا ریسک احتمال خطر هم احتمال سود و هم احتمال زیان را دربر می‌گیرد. در حالی که ریسک خالص صرفاً احتمال زیان را در بر می‌گیرد و شامل احتمال سود نمی‌شود، مانند احتمال وقوع سیل.
ریسک عبارت است از ″احتمال تفاوت بین بازده واقعی و بازده پیش بینی شده و یا می‌توان گفت ریسک یک دارایی عبارت است از تغییر احتمالی بازده آتی ناشی از آن دارایی″(www.tse.ir).
وستون بریگام3،″ ریسک یک دارائی نظیر اوراق بهادار را تغییر احتمال بازده آتی ناشی از دارائی می‌داند″. بنابراین با معیار پراکندگی بازده دارایی، ریسک را می‌توان انحراف معیار نرخ بازده تعریف نمود. پس می‌توان پراکندگی بازده‌های ممکنه از بازده‌ مورد انتظار را با واریانس محاسبه و بعنوان یک معیار از ریسک تلقی نمود.
ریسک در تعریف عام،” احتمالی است که یک کنش یا یک کنش وری (یا بی کششی) مشخص منجر به زیان یا برون دادها و پیامدهای ناخوشایند و نا خواسته گردد”، در ادبیات مالی ریسک را می توان به صورت رویدادهای غیرمنتظره که معمولاً به صورت تغییر در ارزش دارایی ها یا بدهی ها می باشد، تعریف کرد (www.tse.ir).

تعریف ریسک مالی4
ریسکهای مالی که بخشی از ریسکهای تجاری هستند می توانند به ریسکهایی تعبیر شوند که مربوط به سقوط در بازارهای مالی هستند، مانند ضررهای ناشی از تغییر نرخ بهره و یا تغییر قیمت سهام. میزان پذیرش ریسک مالی می تواند به دقت بهینه شود به طوری که بنگاه بتواند بر روی فعالیت اصلی خودش تمرکز کند(www.tse.ir).
تعریف بازده5
منظور از بازده تغییر در ثروت(دارایی) حاصل از سرمایه گذاری است، این تغییر می تواند به واسطه جریان های نقدی مانند بهره یا سود یا به واسطه تغییر مثبت یا منفی در قیمت دارایی باشد.
پاداشی را که سرمایه گذار از سرمایه گذاری بدست می آورد بازده گویند.هر سرمایه گذار از دو محل تغییر قیمت دارایی و سود دریافتی بازده بدست می آورد (سایت مدیران آنلاین).
بازده یعنی درآمدی که مالکان از وجوه امانی خود دریافت می کنند بازده به عنوان درصد سود سالانه هر صندوق تفسیر می گردد.
تعریف تولید ناخالص داخلی6
مجموع ارزش همه کالاها و خدمات تولیدی در داخل یک کشور در طی یکسال است که نشان دهنده میزان فقیر یا غنی بودن یک کشور است . رشد اقتصادی یک کشور را با تولید ناخالص داخلی آن کشور در یکسال می سنجند (سایت ایران ویج).
تعریف نقد شوندگی7
نقدشوندگی دارایی عبارت است از توانایی معامله سریع حجم بالایی از اوراق بهادار با هزینه پایین و تأثیر قیمتی کم8 (اسلامی بیدگلی،سارنج، 1387: 3).

تعریف شاخص بورس9
شاخص، یک معیار آماری است که تغییر حرکت و جهت یک اقتصاد یا یک بازار سهام را نشان می‌دهد. هر شاخص دارای متدولوژی محاسباتی خاصی است که معمولاً بر حسب تغییر از یک ارزش مبنا بیان می‌شود.
شاخص کل بورس تهران که به آن تیپلکس می گویند شامل پر تفوی فرضی از کل سهام پذیرفته شده در بورس است.
دربورس تهران شاخص قیمت با نام Tepix و شاخص بازدهی (قیمت و بازده نقدی) با نام Tedpix شناخته می شود، که هر یک به ترتیب نشانگر سطح عمومی قیمت و بازدهی کل بازار سهام تهران هستند.

ساختار تحقیق
در فصل اول
مقدمه،بیان مسأله،اهمیت و ضرورت پژوهش، اهداف پژوهش، فرضیه و سؤالات پژوهش، محدودیت تحقیق، جامعه پژوهش، نمونه و روش نمونه گیری، ابزار اندازه گیری یا روش های عملی، روش تحلیل یافته ها، توصیف نظری وعملی مفاهیم بیان می شود.
در فصل دوم
مقدمه، ادبیات موضوع، پیشینه پژوهش بیان می شود.
در فصل سوم
مقدمه،نوع پژوهش، جامعه آماری، قلمرو تحقیق، نمونه و روش نمونه گیری، تعیین حجم نمونه، روش جمع آوری اطلاعات، کیفیت ابزار اندازه گیری پژوهش، روش های آماری، تجزیه و تحلیل داده ها، آزمون تی مستقل، بررسی پایایی و ناپایایی داده ها، بررسی آزمون مربوط به جملات پسماند، آزمون نرمال بودن بیان می شود.
در فصل چهارم
به شرح مقدمه،آمار توصیفی،چگونگی توزیع متغیرهای پژوهش بر اساس شاخص های مرکزی،پراکندگی و شکل توزیع، بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش، نحوه داوری، آمار استنباطی،آزمون فرضیات بیان می شود.
در فصل پنجم
به شرح مقدمه، خلاصه تحقیق،خلاصه یافته های تحقیق، مقایسه نتایج با سایر تحقیقات، بحث و نتیجه گیری، پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج تحقیق، پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی بیان می شود.

فصل دوم
ادبیـات و پیـشینه تحقیـق

2-1-مقدمه
یک ازمهم ترین بخش های اقتصاد کشورها، بازار سرمایه است ، این بازار نقش بسیار مهمی در تأمین مالی بنگاهها و فعالیتهای تجاری دارد. استفاده از بازار سرمایه برای تأمین مالی مخارج دولت از قدیمی ترین و متداول ترین مبادلات مالی است.
در کشورهای توسعه یافته،بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار جایگاه ویژه ای در تأمین سرمایه واحدهای تجاری و صنعتی دارد، در حالیکه در کشورهای کم تر توسعه یافته مثل ایران، تمرکز تأمین مالی بر سیستم بانکی است.
بازار بورس سبب کنترل نقدینگی در جامعه می شود یعنی یک فرصت سرمایه گذاری مطلوب برای سرمایه گذاران با هر میزان سرمایه ایجاد می کند و توزیع عادلانه ثروت را مهیا می کند.
بورس دماسنج اقتصاد کشورهاست یعنی وضعیت بورس در اقتصاد هر کشور، روند تغییرات اقتصادی هر کشور به شمار می آید. از جمله مزایای بازار بورس را در سطح کلان می توان به رشد تولید ناخالص داخلی و تورم، استفاده از پس اندازهای خرد و کوچک مردم، هدایت سرمایه های سرگردان و کمک به رشد صنعتی شدن کشور اشاره نمود.
در بخش اول این فصل، مروری بر توضیحات بازار سرمایه،بورس اوراق بهادار و تأثیر آن بر اقتصاد، تاریخچه بورس در جهان و ایران شده است. بخش دوم، به مبانی نظری پیرامون این موضوع پرداخته و تئوری های ارائه شده را بیان کرده است و در بخش سوم، پیشینه تحقیق اعم از خارجی و داخلی بیان شده است.

بخش اول
2-2-مفاهیم نظری
2-2-1-بازار مالی
با تقسیم کل سیستم اقتصاد یک کشور به دو بخش واقعی و مالی، بخش مالی را می توان به عنوان زیر مجموعه ای از نظام اقتصاد تعریف کرد که در آن وجوه، اعتبارات و سرمایه در چارچوب قوانین و مقررات مشخص از طرف پس انداز کنندگان و صاحبان پول و سرمایه به طرف متقاضیان ، جریان می یابد (سایت بورس اوراق بهادار ایران-335).
بازار های مالی نیز بازارهایی هستند که در آنها داراییهای مالی مبادله می شوند . داراییهای مالی داراییهایی مثل سهام اوراق قرضه هستند که ارزش آنها به ارزش تولیدات وخدمات ارائه شده توسط شرکت های منتشر کننده آنها وابسته است .
فلسفه اصلی شکل گیری بازارهای مالی، تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد است، سیستم های مالی سعی دارند تا به بهترین نحوه، نقل و انتقال وجوه را بین عرضه کنندگان و متقاضیان وجه نقد تسهیل و از این راه تخصیص منابع را بهینه کنند (سایت خبر آنلاین -کد خبر 127111).
2-2-1-1-اقسام بازار مالی
بازار مالی بر اساس سررسید تعهدات مالی به دوگروه طبقه بندی می شود.
بازار پول
بازار پول، بازاری برای دادوستد پول ودیگر داراییهای مالی جانشین نزدیک پول است که سررسید کمتر از یکسال دارند . همچنین می توان از بازار پول به عنوان بازار ابزار های مالی کوتاه مدت با ویژگی اندک بودن ریسک عدم پرداخت ،نقدشوندگی وارزش اسمی زیاد نام برد (www.wikipedia.com).
بازار سرمایه
بر پایه طبقه بندی بازار مالی با نگرش به سررسید داراییها ، بازار سرمایه به بازار دادوستد ابزارهای مالی با سررسید بیشتر از یک سال وداراییهای بدون سررسیداطلاق می شود.این بخش از بازار مالی نقش مهمتری درگردآوری منابع پس اندازی وتامین نیاز های سرمایه گذاری واحد های تولیدی دارد . بازار سرمایه نسبت به بازار پول بسیار گسترده تر است واز تنوع ابزاری بیشتری برخوردار است . (www.wikipedia.com)
2-2-2-سرمایه
اقتصاددانان سرمایه را به جیوه تشبیه می کنند که لغزان است و با کوچکترین تکانی جا به جا میشود، یاآنرا پرنده ای می پندارند که با کوچکترین صدای پایی می پرد و زودتر از آدمی از معرکه می گریزد. «این پرنده گریز پا» ، امروزه سهم مهمی در اقتصاد کشورهای جهان دارد، به اقصی نقاط دنیا مهاجرت میکند و گاه گفته می شود سرمایه« وطن» نمی شناسد(پاک مرام ومولودی، 1390). سرمایه پایبند وطن و احساسات نیست هرکجا احساس ناامنی کند به مکانی مطمئن تر با کسب بازدهی بیشتر منتقل می شود. در ادبیات اقتصادی، سرمایه به منزله ی رگ حیات یک نظام اقتصادی تلقی شده، و بر تشکیل آن به عنوان مهم ترین عامل تعیین کننده رشد و توسعه اقتصادی تأثیر فراوان شده است. (جلیلیان و جمشیدپور، 1390)
2-2-2-1-بازار سرمایه بورس بهادار
در بازار سرمایه اوراق بهادار با سررسید بیش از یکسال به فروش می رسد. با در نظر گرفتن این واقعیت که پس انداز و سرمایه گذاری برای رشد اقتصاد حیاتی هستند، بازار سرمایه پلی است که مازاد پس انداز واحدهای اقتصادی را به واحدهای سرمایه گذاری که بدان نیازمندند انتقال می دهد و نقش مهمی را در بسیج امکانات مالی و سرمایه ای در جهت تخصیص بهینه منابع،به منظور رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفا می کند.
یکی از نقش های بازار سرمایه، تأمین مالی شرکتهای مولد است یعنی پول سرگردان در بازار را جمع می کند. در طی چندین سال اخیر محور تأمین مالی تغییر کرده و بازار سرمایه به دلایلی از جمله کمبود منابع دیگر محور تأمین مالی نیست این گونه است که بازار سرمایه یکی از نقش های خود را به درستی ایفا نمی کند. بنابراین بازار سرمایه، واحدهای پس اندازی و سرمایه گذاران را با یکدیگر ارتباط می دهد، از طرفی دیگر سازوکارهای تعبیه شده در این بازار از طریق رشد حجم پس انداز و سرمایه گذاری، رشد اقتصادی را تسریع می کنند. استفاده از بازار سرمایه برای تأمین مالی مخارج دولت نیز از جمله قدیمی ترین و متداولترین شکل مبادلات مالی است. اتکای دولتها به بازار سرمایه در اغلب اقتصادهای مدرن از این جهت مهم است که دولتها غالباً اوراق بدهی منتشر می کنند تا بخش عمده هزینه های خود را تأمین نمایند، استقراض دولت غالباً حجم عظیمی از کل وجوه عرضه شده در بازار توسط وام دهندگان را جذب می کند (سایت بورس اوراق بهادار-335).

2-2-2-2-ابزار بازار سرمایه
ابزارهای تأمین مالی بلند مدت
سهام:
سهام، صرف نظر از شکل آن نشان دهنده منافع مالک در شرکت است و از آنجا که طلب و ادعای سهام داران در مورد دارایی شرکت در مرحله آخر تمام طلبها قراردارد، منافع سهام به عنوان “منفعت باقی مانده” شناخته می شود.
سهام عادی10
سهام عادی، نوعی از ابزار سرمایه گذاری است که نشانگر مالکیت دارنده آن در یک شرکت سهامی است و به دو دسته سهام با نام و سهام بی نام تقسیم می شود. متداولترین نوع اوراق بهادار در بازار ایران سهام عادی است.
سهام ممتاز11
این نوع سهام مانند سهام عادی نشانگر مالکیت دارنده آن در یک شرکت است. اما، برخلاف سهام عادی، سود سهام معینی دارد، که پرداخت آن بر پرداخت سود سهام عادی مقدم است.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

اوراق قرضه12
ا.راق قرضه، اسنادی است که به موجب آن ناشر متعهد می شود مبالغ معینی(بهره سالانه) در فاصله های زمانی مشخص به دارنده آن پرداخت کند و در سررسید اصل مبلغ را پرداخت کند (سایت بورس اوراق بهادار تهران-189).
صکوک
نوعی اوراق قرضه اسلامی است که بر اساس موازین شرعی طراحی شده، ساختار پرداخت بهره ی اوراق قرضه غربی مطابق با موازین شرعی نیست، از این جهت در ایران به جای اوراق قرضه از صکوک استفاده میشود. ناشر اوراق صکوک، گواهی را به سرمایه گذاران میفروشد و سپس با قیمتی مشخص دوباره از خریداران اجاره میکند. فروشنده هم تعهد میکند در تاریخ مشخص،اوراق را با قیمتی معلوم از خریداران بازخرید کند. (سایت بورس اوراق بهادار تهران-189).
اوراق مشارکت
اوراقی است که سود علی الحساب دارد و صادرکننده اوراق متعهد می شود اصل پول و سود قطعی آنرا در تاریخ معین پرداخت کند. در کشورهای دیگر اوراق مشارکت در انواع بیشتری منتشر شده و نام آن اوراق قرضه است.
مشتقات13
ابزار مشتقه اوراق بهاداری هستند که به خودی خود ارزش ذاتی ندارند و ارزش آن بر اساس دارایی اصلی دیگری تعیین می شود به عبارت دیگر بر اساس یک دارایی اصلی یا زیربنایی، اوراق بهادار فرعی ایجاد می شود،این اوراق بهادار ارزش ذاتی نداشته و مانند اوراق بهادار مستقل در بورس معامله می شود. مهم ترین ابزارهای مشتقه عبارتند از:
اختیار معامله14
اختیار معامله نوعی اوراق بهادار است که در بازار بورس ایران از 13 اسفند 1390 دستور اجرای آن توسط فقها ابلاغ شد، به دو نوع، اختیار خرید و اختیار فروش تقسیم می شود. به نحوی که خریدار، حق خرید یا فروش دارایی مشخص را در یک قیمت توافقی و تا زمان معین از فروشنده خریداری کرده و مبلغی را برای در اختیار داشتن این حق تا آن زمان می پردازد. این قرارداد الزامی برای فروشنده ولی یک اختیار و نه الزام،برای خریدار است. این ابزار بیشترین کاربرد را برای شاخص و سهام عادی دارد. (سایت بورس اوراق بهادار تهران-189).
قرارداد آتی15
قرارداد آتی، ابزار مشتقه ای است که بیشتر برای بازار کالا، شاخص و ارز کاربرد دارد. در قرارداد آتی دو طرف معامله قرار می گذارند در زمانی مشخص با قیمتی معلوم ابزار مورد معامله (کالا یا ابزار مالی) را معامله کنند. برخلاف اختیار معامله در آن تعهدی وجود ندارد (سایت فاپیران).
2-2-3-انواع سرمایه گذاری
سرمایه گذاری غیرمستقیم خارجی
منظور از آن، نوعی سرمایه گذاری است که طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور و یا شرکتهای خارجی به شکل خرید اوراق بهادار و شرکت مدنی در امر سرمایه گذاری در محدوده جغرافیایی داخل کشور صورت می گیرد.
سرمایه گذاری مستقیم خارجی
منظور از آن، نوعی سرمایه گذاری است که طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، توسط ایرانیان مقیم خارج کشور یا شرکتهای خارجی به شکل تأمین سرمایه و سرمایه گذاری با واگذار کردن حق کنترل و اختیار کاربرد آن در محدوده جغرافیایی داخل کشور صورت می گیرد.
سرمایه گذاری داخلی
منظور از سرمایه گذاری داخلی، هر نوع سرمایه گذاری مستقیم یا غیرمستقیم از سوی افراد حقیقی و حقوقی تابع کشور که در داخل کشور وجود دارند در محدوده جغرافیایی و قانونی کشور است.
2-2-3-1-آثار سرمایه گذاری خارجی
یکی از مسائل عمده برای کشورهای در حال توسعه که اغلب میزبان سرمایه خارجی هستند، تعیین تأثیر این گونه انتقال سرمایه بر اقتصاد این کشورها می باشد.
مطالعات تجربی نشان داده است که سرمایه گذار خارجی نسبت به دیگر انواع سرمایه گذاری بین المللی باثبات تر بوده و اغلب با سیاست گذاری درست، اثر مثبت روی رشد اقتصادی گذاشته است (امیدوار، 1389).
2-2-4-بورس
کلمه بورس، در واقع واژه فرانسوی به معنی کیف پول از یک نام یونانی است با استفاده از لغت لاتینی بورسا 16وضع شده است (سایت بورس اوراق بهادار ایران-235).
البته ریشه حقیقی بورس قدری ناشناخته است در فرهنگ لغت؛ در مقابل کلمه بورس لفظ (مبادله) و گاهی هم (مکان مبادله) و هم سیستم مبادله آمده است. واضح است که دادوستد و سهام، تاریخچه دیرینه ای دارد و ریشه هایی از آنرا می توان در تمدنهای کهن مشاهده نمود (سایت بورس اوراق بهادار ایران-335).
در گذشته بازرگانان جهت جلوگیری از خسارات احتمالی ترجیح می دادند، ضرر و زیان خود را از راه شراکت تقسیم کنند.این امر تنها از طریق جمع نقدینگی در دست مردم، و ایجاد شرکت سهامی با چند نفر شریک در حدود سهام خریداری شده یا سرمایه پرداخت شده شرکت میسر می شود. شرکت هند شرقی اولین شرکتی بود که به این اقدام دست زد.بعدها با گسترش مبادلات تجاری و ایجاد ارتباط مردم با صاحبان سرمایه، مراکزی به وجود آمد که با تماس این دو گروه با یکدیگر به منظور رفع احتیاجات بلند مدت یکدیگر بازار سرمایه به وجود آمد (سایت مقالات آکاایران).
بورس یک بازار اقتصادی است که در آن سهام و سایر اوراق بهادار از قبیل اوراق مشارکت مورد داد وستد قرار می گیرد (سایت اقتصادی و مالی آفتاب).
2-2-5-اوراق بهادار
اوراق بهادار17، یک ابزار مالی قابل داد و ستد و مثلی است که دارای ارزش مالی می باشد.
هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد.شورا،اوراق بهادار قابل معامله را تعیین و اعلام خواهد کرد، مفهوم ابزار مالی و اوراق بهادار در متن این قانون معادل هم در نظر گرفته شده است.
اوراق بهادار به طور کلی به صورت زیر دسته بندی می شوند
1.اوراق بدهی مانند سند بدهی بانک، اوراق قرضه و سهام قرضه

دسته بندی : پایان نامه ارشد

دیدگاهتان را بنویسید