2-1- نحوه انجام مطالعات صحرایی36
2-2- مطالعات آزمایشگاهی37
نتایج44
3-1-1- زیستگاه‌های موجود در منطقه سیوند55
3-1-2- ریز زیستگاه‌های موجود در منطقه60
3-1-3- توصیف پوشش منطقه62
بحث و بررسی داده ها67
4-1- پوشش گیاهی منطقه67
4-2- تنوع زیستگاهی منطقه67
4-3- اشکال زیستی منطقه68
4-4- گونه های بومی و عناصر انسان زاد در منطقه70
4-5- فیتوجغرافیایی71
4-6- عوامل انتشار گونه‌ها در منطقه سیوند72
4-6-1- توپوگرافی72
4-6-2- اقلیم76
4-6-3- خاک:77
4-6-4- عوامل زیستی79
4-7- پیشنهادات80
منابع82
منابع فارسی82
منابع انگلیسی87
عنوانصفحه
پیوست89
پیوست جدول1: لیست کامل گونه‌های جمع‌آوری شده به همراه مشخصات نقاط جمع‌آوری، شکل زیستی و کورولوژی90
پیوست: جدول2: لیست گونه‌های جمع‌آوری شده به همراه زیستگاه و ریززیستگاه(شیب)120
فهرست جدول‌ها
عنوان و شمارهصفحه
جدول شماره 1-1: مشخصات ایستگاه هوا شناسی تخت جمشید………………………………………….29
جدول شماره1-3 : تعداد تیره، جنس و گونه‌ی مربوط به هر کدام از گروه‌های گیاهی………….42
جدول شماره 2-3: لیست غنی‌ترین تیره‌های گیاهان آوندی…………………………………………………45
جدول شماره 3-3: لیست غنی‌ترین جنس‌های گیاهان آوندی………………………………………………46
جدول شماره4-3: گونه‌های بومی ایران در مناطق مورد مطالعه…………………………………………….48
جدول شماره 5-3: برخی از گیاهان دارویی وخوراکی منطقه……………………………………………….49
جدول شماره6-3: تعدادی از علف‌های هرز منطقه…………………………………………………………………50
فهرست شکل‌ها
عنوان…………………………………………………………………………………………………………………………………… صفحه
شکل شماره1-1: نواحی فلوریستیک ایران بر اساس تقسیم بندی زهری1973…………………..17
شکل شماره2-1: موقعیت منطقه مورد مطالعه……………………………………………………………………….19
شکل شماره 3-1: پهنه بندی اقلیمی در استان فارس……………………………………………………………28
شکل شماره 4-1: نمودار میانگین بارندگی ماهیانه در 10 سال (1390_1377)……………….29
شکل شماره 5-1: نمودار رطوبت ماه های مختلف در 10 سال (1390-1377)…………………30
شکل شماره 6-1: نمودار دمای ماه های مختلف در 10 سال (1390-1377)………………….. 30
شکل شماره 7-1: نمودار تغییرات میزان دما و بارندگی میانگین در 10
سال (1390-1377) …………………………………………………………………………………………………………….31
شکل شماره 1-2: کلید شناسایی زیستگاه های رتبه 1 بر اساس طبقه بندی EUNIS……38
شکل 1-3: تصویر ماهواره‌ای از منطقه مورد مطالعه همرا با موقعیت و شماره‌ی ایستگاه‌های جمع‌آوری نمونه‌ها(برگرفته از Google earth ) 42
شکل 2-3: نمودار میزان گلدهی گیاهان منطقه در فصول مختلف (برحسب درصد)……………..43
شکل شماره 3-3: نمایش سهم هر یک از گروه های گیاهی در پوشش منطقه بر
حسب درصد………………………………………………………………………………………………………………………………44
شکل4-3 : سهم غنی ترین تیره ها در پوشش گیاهی منطقه (بر حسب درصد)…………………..46
شکل 5-3: تعداد گونه ها و جنس های غنی ترین تیره ها در پوشش گیاهی………………………..47
شکل6-3: نمودار شکل زیستی گیاهان منطقه برحسب درصد……………………………………………….51
شکل7-3: نمودار کورولوژی گیاهان منطقه برحسب درصد…………………………………………………..52
شکل8-3: نمودار تعداد گونه ها‌ی موجود در زیستگاه‌ها و ریز زیستگاه‌های منطقه………………58
شکل 9-3: تعداد گونه‌ها در شیب‌های مختلف منطقه مورد مطالعه………………………………………59
شکل10-3: سهم هریک از فرم های رویشی در شیب های مختلف برحسب درصد………………60
شکل1-4: نمایش جوامع اصلی پوشش گیاهی در منطقه با توجه به ارتفاع…………………………..72
فهرست نشانه‌های اختصاری
تروفیت…………………………………………………………………………………………………………………….Th
فانروفیت………………………………………………………………………………………………………………….Ph
کریپتوفیت………………………………………………………………………………………………………………..Cr
کامفیت……………………………………………………………………………………………………………………Ch
همی کریپتوفیت……………………………………………………………………………………………………..He
اروپا – سیبری………………………………………………………………………………………..Euro – Sib
ایران – آناتولی………………………………………………………………………………………………..Ir – An
ایران – تورانی………………………………………………………………………………………………..Ir – Tur
بومزاد……………………………………………………………………………………………………………………..end
جهان وطن……………………………………………………………………………………………………………..Cos
چند منطقه‌ای…………………………………………………………………………………………………………….Pl
زراعی……………………………………………………………………………………………………………………..Cult
صحرا – عربستان……………………………………………………………………………………Sah – Arab
گرمسیری…………………………………………………………………………………………………………….Trop
مدیترانه‌ای………………………………………………………………………………………………………..Medit
نوبوسندی……………………………………………………………………………………………Nobo – Sind
هیمالیا………………………………………………………………………………………………………………..Hima
شیب جنوب شرقی………………………………………………………………………………………………………..SE
شیب جنوب غربی……………………………………………………………………………………………………….SW
شیب جنوبی……………………………………………………………………………………………………………………..S
شیب شرقی………………………………………………………………………………………………………………………E
شیب شمال شرقی………………………………………………………………………………………………………..NE
شیب شمال غربی……………………………………………………………………………………………………….NW
شیب شمالی…………………………………………………………………………………………………………………….N
شیب غربی……………………………………………………………………………………………………………………..W
فصل اول
مقدمه
1-1- کلیات
جوامع گیاهی تامین کننده‌ی غذای دام‌های وحشی و اهلی، مآمن و پناهگاهی برای وحوش و تامین کننده‌ی بسیاری از گیاهان دارویی و خوراکی است. پوشش گیاهی تنظیم کننده‌ی جریان آب‌های سطحی و زیرزمینی است و اهمیت زیادی در حفظ خاک و جلوگیری از فرسایش دارد (33).
گیاهان، طیف بسیار وسیعی از موجودات را شامل می‌شوند که بین آن‌ها تفاوت‌های زیادی وجود دارد. این تفاوت‌ها در شکل، اندازه، خصوصیات ریخت شناسی، تشریحی، فیزیولوژیکی، تغذیه، چرخه زندگی، تولیدمثل و بسیاری از صفات دیگر قابل مشاهده می‌باشد این تفاوت‌ها سبب می‌شود که گیاهان در شاخه‌ها و گروه‌های کوچک و بزرگ قرار گیرند(32)
شناخت علمی گیاهان در هر یک از این زمینه‌ها، چه از نظر پژوهش و چه به لحاظ کاربرد، اهمیت بنیادی و کلیدی حاصل کرده است. برای شناخت بهتر گیاهان، دانش سیستماتیک یا تاکسونومی که روش رده‌بندی گیاهان بر پایه اختصاصات و صفات ثابت و اصلی و مشترک آن‌ها قرار دارد، به ما امکان می‌دهد تا طبق قاعده و نظم معینی، به طور دقیق گیاهان را بشناسیم(26).

1-2- تعریف فلور و فلوریستیک

Floristics)): شاخه ای از علم گیاهشناسی است که به شناسایی و لیست کردن همه گونه‌های گیاهی یک منطقه می‌پردازد.
به کتاب و یا دیگر آثاری که رستنی‌های یک منطقه را شرح می‌دهد (Flora) گفته می‌شود. رستنی‌های یک منطقه را نیز، فلور((Flora می‌نامند(13).
برسی فلوریستیکی هر منطقه ازاهمیت بالایی برخوردار است. زیرا فهرست فلوریستیک شناسنامه‌ای برای هر منطقه است که حضور گیاهان و وضعیت آن‌ها را نشان می‌دهد. هم چنین بررسی فلوریستیکی هر منطقه موثرترین روش برای مدیریت و حفاظت از محیط زیست است(14).
فلورهر منطقه نتیجه واکنش‌های جامعه زیستی در برابر شرایط کنونی و تکامل گیاهان در دوران گذشته است. (38).
برای شناخت فلور و پوشش گیاهی یک منطقه داشتن اطلاعات کلی از تاریخچه، اکولوژی، منابع شناسایی، موقعیت جغرافیایی، عوامل دیرینه شناسی و ویژگی‌های کمی و کیفی آن فلور ضروری است(39).
1-3- تعریف زیستگاه
زیستگاه‌ها واحد‌های ساختمانی اساسی از محیط زیست هستند که توسط حیوانات و گیاهان اشغال می‌شوند که به عنوان واحد برای توصیف مکان و مدیریت حفاظت محیط زیست مهم هستند(6).
به طور کلی زیستگاه به نوع محلی اشاره دارد که یک گونه گیاهی از نظر اکولوژیکی به آن محل سازش یافته است. نوع محل با توجه به جامعه گیاهی و محیط فیزیکی آن مشخص می شود(15).
یک موجود زنده ممکن است دارای دو یا تعداد بیشتری زیستگاه متقابل باشد که بتواند در آن‌ها بقای خود را حفظ کند(28). بیشتر زیستگاه‌ها براساس ویژگی‌های رویشی آن‌ها تقسیم بندی می‌شوند.
می توان به راحتی پراکنش بسیاری از موجودات زنده به ویژه نمونه‌های بزرگتر را بر حسب برخی واحد‌های زیستگاهی نظیر جنگل، علفزار، ساحل و دریاو..مورد مطالعه قرار داد. با این حال حتی درون این قبیل واحد‌های محیطی یا زیستگاها اغلب گونه‌ها پراکنش مخصوص به خود دارند.
1-4- پیشینه مطالعات فلوریستیک
تردیدی نیست که اولین جمع‌آوری کنندگان گیاهان در ایران به احتمال بسیار زیاد طبیبان و کسانی بوده‌اند که برای مداوای امراض مردم داروهای گیاهی را تجویز می‌کرده‌اند. مرحوم پروفسور احمد پارسا که از بنیان‌ گذاران علم گیاه‌‌شناسی نوین در ایران است، از ابن سینا – دانشمند بزرگ ایرانی – به عنوان بنیان ‌گذار فلور در آسیا و ایران یاد می‌کند(39).
سرآغاز‌ سفرهای گیاهشناسان خارجی به ایران احتمالاً در سال 1684 میلادی بود که دکتر کمپفر انگلیسی به جنوب قفقاز, رشت, قزوین, اصفهان, شیراز و کرانه‌های خلیج فارس رفت. پس از بازگشت به اروپا یک مجموعه بزرگ از گیاهان مختلف جمع‌آوری کرد. پس از او تا سال1977 حدود 41 گیاه شناس اروپایی جمع‌آوری گیاهان ایران را انجام دادند (9). گیاه شناسان دیگری که در این زمینه فعالیت کرده‌اند محققان زیر قابل ذکرند: گملن، میشوکس، اولیویه، برونی‌ یر، بلانژ، اوشر، الوی، بونژ، کافر و بوآسیه – همه از فرانسه – برنمولر، ‌هوشکنخت، هوپر، فیلد، لازار، رشینگر (مؤلف مجموعه‌ی گرانبهای فلورا ایرانیکا که یکی از معتبرترین منابع شناسایی برای فلور ایران است)، آلن، گائوبا و غیره (39).
تا قبل از تاسیس هرباریوم در ایران گیاه شناسان غربی به علت نبود دانشگاه، موزه گیاه شناسی و هرباریوم گیاهان جمع‌آوری شده را به خارج ایران منتقل می‌کردند. اولین موزه گیاهشناسی در ایران توسط گائوبا در سال 1312 در محل دانشکده کشاورزی فعلی کرج پایه گذاری شد(2).
در دوران بعد از تاسیس اولین هرباریوم در ایران و به ویژه از زمانی که حجم حضور خارجیان از جمله گیاه‌شناسان در این کشور کاهش چشمگیری یافت، پس از یک دوره رکود طولانی، گیاهشناسی در ایران به صورت جهشی پیشرفت نمود و اغلب این دستاوردها نیز حاصل تلاش گیاه‌شناسان ایرانی بوده است(39).
در استان فارس هرباریوم دانشگاه شیراز در سال 1963 توسط مارتین ال گرانت تاسیس شد پس از آن دکتر ممتاز حسن بخاری که به عنوان استاد گیاهشناسی بخش زیست‌شناسی مشغول به کار بود از سال 1988-1972 کارهای گرانت را ادامه داد و به جمع‌آوری گیاهان استان فارس و استان‌های مجاور پرداخت.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

و از سال 1368 تاکنون توسط دکتر خسروی کارهای گیاهشناسی و جمع‌آوری گیاهان ادامه پیدا کرد و هم اکنون نیز ادامه دارد. هم اکنون نزدیک 100 هزار نمونه گیاهی در این هرباریوم نگهداری می‌شود (11).
در دانشگاه شیراز نیز افرادی بر روی گیاهان استان فارس در قالب کار پایان نامه مطالعاتی انجام داده‌اند که از آن جمله می‌توان به بردبار شیبانی(5)، پور مهدی(7)، حاتمی(10)، جعفر پور(8)، صفری(22)، مرادی محمود آبادی(31)، مظلومی(34)، اسدی(2)، زارع(18) و سادات سیدی(20) اشاره کرد.
در منطقه مورد مطالعه نیز افرادی جمع‌آوری‌هایی انجام داده‌اند که از آن جمله می‌توان به اتو استاف در سال 1885 ، بهبودی در سال 1949 و خسروی در سال 1390 اشاره کرد.
1-5- ویژگی‌های سرزمین ایران
کشور پهناور ایران با مساحتی حدود 1648000 کیلومتر مربع به دلیل وضعیت خاص پستی و بلندی‌ها و عوامل آب و هوایی دارای شرایط زیستی و اکولوژیکی گوناگونی است. کشور ایران به دلیل تضادهای گسترده اقلیمی، پیشینه تاریخی زیستی و نیز توان بالای گونه‌زایی زیستگاه‌های مساعدی را جهت استقرار گونه‌های متنوع گیاهی و جانوری پدید آورده است و وجود مناطقی مانند مناطق خزری، کویری، کوهستانی و گرمسیری حاشیه خلیج فارس زیستگاه‌های متنوعی را فراهم ‌آورده است که به نوبه خود بر تنوع زیستی ایران ‌افزوده است (30).
فلور نسبتا غنی و متنوع ایران از یک‌سو و وسعت نسبی زیاد کشور از سوی دیگر از دیرباز کاوشگران خارجی و در سال‌های اخیر گیاه‌شناسان علاقه مند فعال ایرانی را به خود جلب کرده است که حاصل آن‌ها کشف و جمع‌آوری نمونه‌های گیاهی بسیار زیاد از این پهنه‌ی وسیع و پر برکت است. لیکن هنوز از اهمیت این کاوش‌ها کاسته نشده و مطالعات فلورستیکی منطقه با روش‌های جدید اهمیت خاصی دارد. اما به رغم تلاش‌های فراوان که به دست گیاه‌شناسان خارجی و ایرانی صورت گرفته، هنوز کارهای زیادی در پیش‌رو داریم (37).
1-6- نواحی فلوریستیکی ایران:
امروزه کل خشکی‌های کره زمین طبق سیستم ارائه شده توسط آرمن تختجان- گیاه شناس ارمنستانی- به 6 قلمرو، 35 ناحیه و 152 حوزه تقسیم می‌شود (49).
قلمرو‌های ششگانه عبارتند از:
هولارتیک، پالئوتروپیک، نئوتروپیک، کاپ، استرالیا و آنتارکتیک
فلور ایران به دو قلمرو هولارکتیک و پالئوتروپیک تعلق دارد. بخش کوچکی از نواحی جنوبی کشور در امتداد سواحل خلیج فارس و دریای عمان به قلمرو پالئوتروپیک و بقیه نقاط کشور به قلمرو هولارکتیک متعلق است(شکل1-1).
در طبقه‌بندی که حاصل جمع‌بندی نظرات پژوهشگران متعددی از جمله زهری است و سازگاری بیشتری با واقعیات دارد نواحی رویشی ایران اینگونه شرح داده می‌شود.
1-قلمرو هولارکتیک
-زیر قلمرو بورال
– ناحیه اروپا سیبری
– زیر حوزه هیرکانی
– زیر قلمرو تتیان (مدیترانه)
– ناحیه ایران- تورانی
– زیر حوزه ارمنستان- ایران
– زیر حوزه کردستان- زاگرس
– زیر حوزه ایران مرکزی
– ناحیه صحرا عربی
2- قلمرو پالئو تروپیک
– زیر قلمرو آفریقا
– ناحیه صحرا- سندی
– حوزه نوبو- سندی(46).
ناحیه صحرا عربستان ناحیه ایران تورانی
ناحیه صحرا سندی ناحیه اروپا سیبری
شکل شماره1-1 : نواحی فلوریستیک ایران بر اساس تقسیم بندی زهری1973
منطقه مورد مطالعه در استان فارس واقع است که به ناحیه ایران تورانی تعلق دارد.
1-7- معرفی منطقه مورد مطالعه
استان فارس با مساحت 122661/073 کیلومتر مربع حدود 7/4% مساحت کل کشور را تشکیل می‌دهد. این استان بین 27 درجه و 20 دقیقه تا 31 درجه و42 دقیقه عرض شمالی و 50 درجه و 42 دقیقه تا 55 درجه و36 دقیقه طول شرقی قرار گرفته است . ارتفاع متوسط استان 1350 متر از سطح دریا بوده و از شمال به استان‌های اصفهان و یزد، از شرق به استان کرمان، از جنوب به استان هرمزگان و از غرب با استان‌های بوشهر و کهکیلویه و بویر احمد محدود است (55).
استان فارس استانی چهار فصل است که وسعت منابع طبیعی آن 10/98 میلیون هکتار است که شامل1/25 میلیون هکتار جنگل و مرتع مشجر، 1/2 میلیون هکتار بیابان، 8/5میلیون هکتار مرتع می‌باشد. وجود اقلیم چهارگانه موجب شده است تا فلور این منطقه جزء متنوع‌ترین مناطق رویشی ایران باشد. از مساحت منابع طبیعی استان اراضی جنگلی و مرتعی سطحی معادل 9 میلیون هکتار در دو منطقه استپی و نیمه استپی واقع شده است (30).
روستای سیوند از توابع شهرستان مرودشت در شمال شرقی استان فارس و در فاصله 80 کیلومتری شهر شیراز قرار دارد (52). منطقه مورد مطالعه در30 درجه و 5 دقیقه عرض شمالی و 52 درجه و 55 دقیقه طول شرقی قراردارد. دامنه ارتفاعی منطقه از 1605 متر بالاتر از سطح دریا تا بلندترین منطقه با ارتفاع2650 مربوط به کوه سیاه را شامل می‌شود (52).
منطقه مورد مطالعه شامل کوه‌های سیوند و تنگ خشک می‌باشد. تنگ خشک، تنگه‌ای در5 کیلومتری شمال سیوند است و منطقه مورد مطالعه نماینده بخشی از اکوسیستم زاگرس جنوبی است که بخشی از کوه‌های تنگ خشک را شامل می‌شود. در منطقه رودخانه سیوند نیز جریان دارد که تقریبا در تمام طول منطقه امتداد یافته است.
شکل شماره 2-1: موقعیت منطقه مورد مطالعه
1-7-1- رودخانه سیوند
رودخانه سیوند، دراز‌ترین شاخه از رودخانه کر است. این رودخانه، از بخش‌های جنوبی کوه حنا (رودخانه شادکام و سارتیان در شهرستان اقلید) سرچشمه گرفته و به دریاچه کافتر می‌ریزد. رودخانه تنگ بلاغی که حاصل سرریز آب دریاچه کافتر در شهرستان اقلید است، در مسیر خود، ضمن دریافت آب چشمه سرکت، مازاد آب چشمه دهبید و نیز دریافت آب رودخانه سیمکان، پس از عبور از منطقه‌ای کوهستانی، به دشت مرغاب در شهرستان مرودشت وارد می شود. در ابتدای این دشت، رودخانه‌ی سیوند، پس از دریافت آب چشمه بناب و گذشتن از تنگ سعادت آباد، وارد دشت سعادت شهر می‌شود.
در مرکز این دشت، رودخانه در مسیری نسبتآ مارپیچ، به حرکت خود ادامه می‌دهد، در این مسیر تعداد زیادی نهرهای سنتی از رودخانه منشعب شده و آب آن‌ها، برای مصارف کشاورزی روستاهای واقع در دشت، مورد استفاده قرار می‌گیرند. رودخانه سیوند، پس از عبور از دشت سعادت‌شهر، وارد دشت خفرک وسپس وارد دشت مرودشت شده و در محل پل‌خان، به رودخانه کر می‌پیوندد.
آب رودخانه سیوند، به جز در ماه‌های دی تا اردیبهشت که ماه‌های سیلابی به شمار می‌آید، در بقیه طول سال تقریبآ ثابت است. آبدهی رودخانه سیوند در بهار، بیشتریت مقدار خود را داراست. بستر رودخانه‌ی سیوند در دشت‌های خفرک و مرودشت زاینده است، به گونه‌ای که در قسمت‌هایی از دشت مرودشت، با توجه به بالا بودن سطح آب زیر زمینی، آب رودخانه به طور ناگهانی افزایش می‌یابد(21).
1-8- ویژگی‌های زمین شناسی استان فارس
فارس یکی از استان‌های جنوبی ایران است که میان اشکال مورفولوژیک و ویژگی‌های زمین شناسی آن همخوانی در خور توجهی وجود دارد. از دیدگاه ژئومورفولوژی نواحی واقع در شمال و شمال غربی استان متشکل از ارتفاعات بهم پیوسته و دره‌های عمیق است، در حالیکه در گستره‌های جنوب و جنوب غربی استان در حد فاصل کوه‌ها، دشت‌های حاصلخیز شیراز، کازرون، نی ریز، مرودشت و… قرار دارد که توسط رود‌ها آبیاری می‌شوند، این رود‌ها در نهایت به دریاچه بختگان، پریشان، مهارلو و کافتر می‌ریزند (53).
براساس تقسیمات حوضه‌های ساختاری- رسوبی، استان فارس در بر گیرنده منطقه سنندج- سیرجان و منطقه زاگرس است و بیشتر برجستگی‌ها و ساختار‌ها روند شمال غربی- جنوب شرقی دارند(53).
از نگاه ساختاری، حاشیه شمال غربی استان فارس محل برخورد دو ورقه قاره‌ای است. به همین لحاظ در این گستره صفحه‌های رانده شده بسیار زیاد است که حاصل آن شکل‌گیری ساختمان‌های دوبلکس با شیب راندگی (گسل‌های معکوس با شیب کم) به سمت شمال- شمال شرقی است. سیستم‌های راندگی که در هر رویداد زمین ساختی بوجود آمده‌اند، در روی ساختمان‌های قبلی قرار‌گرفته،آن‌ها را قطع نموده ویا جا به جا کرده و به این ترتیب در شمال شرقی استان فارس مجموعه‌ای از صفحه‌های تراستی را می‌توان دید(53).
در یک روند شمال شرقی به جنوب غربی، فارس را می‌توان به زیر پهنه‌های مورفولوژیک و ساختاری_رسوبی زیر تقسیم کرد:
1-8-1- پهنه سنندج-سیرجان:
ویژگی‌های ساختاری و سنگی نوار باریکی از حاشیه شمال شرقی استان فارس واقع در شمال شرق اقلید و شمال شرق کفه و نی‌ریز شباهت کامل به پهنه سنندج- سیرجان دارد (53). در این نواحی سنگ‌های پلاتفرمی (صفحه‌های بسیار وسیع) پالئوزوئیک پایین و بالا، ضمن داشتن حجم‌های در خور توجه، در اثر تکان‌های زمین و به صورت جریان‌های آشفته به قسمت‌های ژرف نقل مکان یافته‌اند. افزون بر ناآرامی‌های هم‌زمان، رسوب‌گذاری، شواهد چینه‌شناسی و ساختاری نشان می‌دهد که ساختار حاکم بر این باریکه از نوع راندگی‌های ورقه‌ای است که حاصل جابه‌جایی ورقه‌ها و افزایش ستبرای پوسته است(53).
1-8-2- زاگرس مرتفع
در این نواحی ، سنگ‌های مزوزوئیک، نهشته‌های رادیو لاریتی (مواد سیلیسی کف دریا) به همراه مجموعه‌های اولترا مافیکی (دارای یون‌های دو ظرفیتی آهن و منیزیم زیاد) هستند که در حوضه‌های عمیق شرق زاگرس انباشته شده‌اند و امروزه بر اثر کنش راندگی‌ها بلندترین قسمت‌های زاگرس را تشکیل می‌دهند(53).
1-8-3- زاگرس چین خورده
بخش بیشتر استان فارس قسمتی از پهنه ساختاری-رسوبی زاگرس چین خورده است که به نام پلاتفرم (صفحه‌های بسیار وسیع) فارس از آن یاد می‌شود. در این نواحی برونزد توالی‌های پروکامبرین پسین- تریاس میانی محدود به رخنمون‌هایی از گنبد‌های نمکی و یا برونزدهایی است که گسترش محدود دارند(53).
1-9- ناهمواری‌های استان و نحوه شکل گیری آن‌ها
کوه‌های زاگرس ، بخش اعظم استان را در بر گرفته است . در مجموع بخش چین خورده رشته کوه‌های  زاگرس ، خود به 3 قسمت زاگرس شمال غرب (منطقه کرمانشاه و ایلام ) ، زاگرس میانی (منطقه لرستان و بختیاری ) و زاگرس جنوب شرق (منطقه فارس ) تقسیم می‌شود . بخش سوم زاگرس به طور کلی در استان پهناورفارس گسترده شده و به همین دلیل است که به آن زاگرس فارس نیز می‌گویند(54).
این واحد زاگرس ،حداکثر پهنا را داشته و چهره ظاهری آن با دو بخش دیگر زاگرس تفاوت دارد . در فارس امواج چین‌ها ملایم‌تر و بازتر شده و بیشتر به صورت چاله‌های ناودیسی و برجستگی‌های طاقدیسی ساده مشخص میگردد . همین چاله‌های ناودیسی به مرور زمان تبدیل به دشت‌های وسیع گردیده است . از دیگر مشخصات زاگرس فارس این است که هر چه از طرف شمال غرب استان به طرف شرق و جنوب شرق استان پیش می‌رویم ، محور چین‌ها از جهت شمال غرب جنوب شرق به سمت غرب به شرق منتهی می‌گردد (54).
از نظر زمین شناسی در کوه‌های استان فارس طبقات ائوسن، توده‌های عظیمی را تشکیل داده است. زاگرس در فارس بر روی سنگ‌های شیستی، آهکی و مارنی و تشکیلات جوان‌تر متعلق به دوره کرتاسه تشکیل شده که دارای سنگواره پالئوسن می‌باشد. بعد از مدتی محیط رسوبی عمیق‌تر شده و لایه‌های آهکی به وجود آمده همراه با مارن و شیست بوجود آمده‌اند . در حوضه رسوبی زاگرس رسوب‌گذاری از دوره الیگوسن به میوسن همچنان ادامه داشته و سازند آهک آسماری تشکیل شده است(54).
   در این سازند دو بخش تبخیری و ماسه سنگی نیز شناخته شده است. در سازند فارس رخساره‌های نرم تنان، خار پوستان، مرجان‌ها و میکرو فسیل‌ها مختلف دیده شده است. بنابراین به طور کلی ناهمواری‌های استان فارس مربوط به دوره یا عهد  میوسن و قسمتی از پلیوسن ((از دوره ترشیاری و از دوران سنوزوئیک)) ودر مجموع ناهمواری‌های جوان می‌باشد. از مشخصات این چنین مناطقی زلزله خیز بودن است . کما اینکه از سال 1900 میلادی تا کنون 1115 زمین لرزه دستگاهی در استان فارس رخ داده است. وگاه و بیگاه نیز شاهد بروز زلزله در نواحی مختلف استان می‌باشیم که این خود ناشی از جوان بودن منطقه از نظر زمین شناسی و برخورد مداوم سپر عربستان به سپر ایران می‌باشد (54).
1-10- زمین شناسی منطقه مورد مطالعه:
محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند فهلیان در منطقه مورد مطالعه نشان می‌دهد که نهشته‌های سازند فهلیان در بر گیرنده سه زیر گروه رخساره کربناته تالابی، سدی و دریای باز همراه با رسوبات دوباره نهشته شده هستند.
رسوبات یاد شده در یک پلاتفرم شلف حاشیه‌دار کربناته پدید آمده‌اند. سازند فهلیان از دو سکانس رسوبی تشکیل شده است. مرز پایینی سکانس یک (مرز پایین سازند فهلیان با سازند سورمه) ناپیوستگی نوع یک است. مرز بالایی سکانس دوم (مرز بالایی سازند فهلیان با سازند داریان) و مرز بین سکانس‌های سازند فهلیان (فهلیان1و2) ناپیوستگی نوع دومند. سکانس‌های تشخیص داده شده با بخش سوم زون پایینی از سوپر سکانس زونی هم‌خوانی دارند و به اشکوب‌های تیتونین بالایی تا والانژینین پایینی وابسته‌اند (16).
1-11- آب و هوا
در استان فارس، تحت تاثیر ویژگی‌های توپوگرافیک، سه ناحیه آب و هوایی مشخص پدیدار شده است.
1-11-1- ناحیه کوهستانی شمال، شمال باختر و باختر
دارای زمستان‌های سرد معتدل و پوشش گیاهی قابل توجه می‌باشد. میزان بارندگی این ناحیه در حدود 400 تا 600 میلی‌متر در سال گزارش شده است (53).
1-11-2- ناحیه مرکزی
این ناحیه درزمستان‌ها آب و هوای نسبتا معتدل توام با بارندگی و در تابستان‌ها، هوایی گرم وخشک دارد. آب و هوای این ناحیه به علت بارندگی نسبی ارتفاعات، نسبت به شمال و شمال باختر وضعیتی کاملا متفاوت دارد، میزان باران این ناحیه بین 200 تا 400 میلی‌متر در سال است. شهرهای شیراز، کازرون، فسا و فیروزآباد در این ناحیه قرار گرفته‌اند (53).
1-11-3- ناحیه جنوب و جنوب خاوری
به علت کاهش ارتفاع و پهنای جغرافیایی و نحوه استقرار کوه‌ها، میزان بارندگی این ناحیه درفصل زمستان نسبت به دو فصل بهار و پاییز کم‌تر می‌باشد. هوای این ناحیه در زمستان‌ها معتدل و در تابستان‌ها بسیار گرم و میزان بارندگی سالانه آن 100 تا 200 میلی‌متر است. شهرهای لار، اوز و خنج جزو این ناحیه خشک به شمار می‌روند (53).
1-12- جریان‌های توده‌های هوایی استان:
استان فارس تحت تاثیر بادهای شمالی، باختری، جنوبی و محلی نیز قرار دارد، به طوری که جریان توده‌های هوایی آن به چهار گروه تقسیم می شود:
1-12-1- بادهای شمالی
که از سیبری به ایران می‌‍وزند و بسیار سرد و خشک هستند و باعث برودت هوا در زمستان، به ویژه در مناطق کوهستانی می‌شود (56).
1-12-2- بادهای باختری
که از اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه به سوی ارتفاعات زاگرس می‌وزند و جزو بادهای باران آوری هستند که سبب ریزش برف و باران می‌شوند. این بارندگی از اواسط بهار ادامه پیدا می کند (56).
1-12-3- توده‌های هوای جنوبی
که از عربستان به سوی استان فارس می‌وزند. این توده‌های گرم و خشک هستند و سبب افزایش دما در تابستان می‌شوند. بادهای محلی که از سمت کوهستان به دشت می‌وزند عکس این مسیر را می‌پیمایند. نام یکی از آن‌ها باد قهره است که در ممسنی در امتداد رودخانه فهلیان می‌وزد (56).
1-13- طبقه بندی اقلیمی استان
براساس طبقه بندی اقلیمی دمارتن گسترش یافته، محاسبه رابطه بین آن بین ایستگاه‌های مختلف استان، نوع اقلیم موجود به شرح زیر مشخص شده است:
11/8 درصد از سطح استان دارای اقلیم فرا خشک سرد تا فرا خشک گرم می‌باشد.
36/5 درصد از سطح استان دارای اقلیم خشک فرا سرد تا خشک گرم می‌باشد.
40/7 درصد از سطح استان دارای اقلیم نیمه خشک فرا سرد تا نیمه خشک گرم می‌باشد.
5/3 درصد از سطح استان دارای اقلیم مدیترانه‌ای فراسرد تا مدیترانه‌ای معتدل می‌باشد.
2/8 درصد از سطح استان دارای اقلیم نیمه مرطوب فرا سرد تا نیمه مرطوب معتدل می‌باشد.
2/3 درصد از سطح استان دارای اقلیم مرطوب فرا سرد تا فراسرد معتدل می‌باشد.
0/6 درصد از سطح استان دارای اقلیم خیلی مرطوب فراسرد تا سرد می‌باشد.(1)
شکل شماره 3-1: پهنه بندی اقلیمی در استان فارس
1-14- اقلیم منطقه
اقلیم منطقه مورد مطالعه از نوع نیمه خشک است. به منظور بررسی کلی آب و هوای منطقه از آمار هواشناسی ایستگاه تخت جمشید که در27 کیلومتری روستای سیوند قرار دارد استفاده شده است. (جدول1-1). بارندگی سالانه در منطقه مورد مطالعه از ماه‌های پاییز تا میانه بهار روی می‌دهد. متوسط بارندگی درسال 90-91، 320 و در سال 91-92، 326 میلی‌متر در سال بود. متوسط حداقل دما 9.0 و متوسط حداکثر دما 7/25 درجه سانتی‌گراد است (51). داده‌های آماری مربوط به وضعیت دما و بارندگی طی 13 سال از سال 1377-1390 است که می‌تواند بیانگر اقلیم منطقه باشد. اما با توجه به دور بودن ایستگاه از منطقه و تفاوت ارتفاع آن‌ها انتظار می‌رود میزان بارندگی در منطقه و سردی هوا هوا بیشتر باشد. (شکل‌های4-1، 5-1، 6-1، 7-1).
جدول شماره1-1: مشخصات ایستگاه هوا شناسی تخت جمشید
سینوپتیک تکمیلینوع ایستگاه1352سال تاسیس1605 مترارتفای از سطح دریا52 درجه و 54 دقیقه شرقیطول جغرافیایی29 درجه و 56 دقیقه شمالیعرض جغرافیایی
شکل شماره 4-1: نمودار میانگین بارندگی ماهیانه در ده سال (1377-1390)
شکل شماره 5-1: نمودار رطوبت ماه‌های مختلف طی 10 سال (1377-1390)
شکل شماره 6-1: نمودار دمای ماه‌های مختلف طی 10 سال (1377-1390)
شکل شماره 7-1: نمودار تغییرات میزان دما و بارندگی میانگین در 10 سال (1377-1390)
1-15- پوشش گیاهی منطقه
عرصه جنگلی شهرستان مرودشت بالغ بر 76136 هکتار است که از این وسعت حدود 3 درصد به جنگل انبوه و 19/7 درصد به جنگل نیمه انبوه و 77/3 درصد به جنگل‌های تنک اختصاص دارد. در منطقه مورد مطالعه پوشش غالب جنگل‌های تنک است که گونه‌های غالب منطقه بنه، انواع بادام، کیکوم وگون می‌باشد (21).
1-16- اهداف و ضرورت انجام پروژه
امروزه فعالیت‌های انسانی منجر به کاهش تنوع زیستی گیاهان شده است. شناسایی پوشش گیاهی و بررسی زیستگاه‌های یک ناحیه، ضمن این که اساس بررسی‌ها وتحقیقات بوم شناختی است. در عین حال عامل موثری در سنجش و ارزیابی وضعیت کنونی و پیش‌بینی ‌وضعیت آینده به شمار می‌رود که برای اعمال مدیریت در منطقه نقش به‌سزایی دارد (29).
شناسایی عناصر گیاهی و تجزیه وتحلیل ویژگی‌های اکولوژیکی آن‌ها می‌تواند راهنمای خوبی برای تشخیص خصوصیات اکولوژیکی و پتانسیل رویشی آن منطقه محسوب شود، از این‌رو انجام چنین مطالعاتی در رویشگاه‌های ویژه به منظور مطالعه دقیق و متمرکز ترکیب فلوریستیکی ضروری است. هم چنین مطالعه پوشش گیاهی در حل مسائل اکولوژیکی مانند حفاظت بیولوژیکی و مدیریت منابع طبیعی مفید بوده و بر اساس نتایج حاصل از آن می‌توان روند تغییرات آینده را پیش بینی کرد (17).
با توجه به این که منطقه مورد مطالعه جزء مناطق حفاظت شده‌ی کشوری نیست و بررسی فلوریستیکی منطقه بسیاری ضروری است. مهم‌ترین اهداف این مطالعه عبارتند از:
– تهیه فهرستی از گونه‌های گیاهی منطقه که شامل کرولوژی و شکل زیستی آن‌ها نیز می باشد.
– بررسی زیستگاه‌ها و ریز زیستگاه‌های منطقه مورد مطالعه
– بررسی گونه‌های بومزاد، گونه‌های مهم از نظر غذایی و دارویی و گونه‌های علف هرز منطقه
– تعیین جوامع گیاهی منطقه
– بررسی شرایط اکولوژیکی منطقه بر نحوه گسترش و پراکندگی گیاهان
– بررسی تخریب‌های انسانی بر پوشش گیاهی منطقه و ارائه پیشنهاد جهت رفع این فشار‌ها و تخریب های انسانی و ایجاد زمینه برای حفاظت بهتر از فلور منطقه است.
به علاوه نتایج حاصل از این مطالعه به تعیین هر چه دقیق‌تر تنوع گونه‌ای در استان و کشور کمک خواهد کرد و امکان مقایسه میان نواحی تخریب شده و مناطق حفاظت شده را از لحاظ تنوع گونه‌ای فراهم می‌کند. هم‌چنین این مطالعه می‌تواند در پی بردن به پتانسیل گیاهی قابل بهره‌برداری استان از لحاظ گیاهان دارویی، مرتعی، جنگلی، صنعتی و …کمک نماید.
فصل دوم
مواد و روش‌ها
با مطالعات انجام شده و با استفاده از اطلاعات افراد بومی، بکر‌ترین منطقه از نظر پوشش گیاهی در روستای سیوند وسپس حیطه مورد مطالعه مشخص گردید. مطالعات صحرایی و جمع‌آوری نمونه‌های گیاهی در منطقه انجام شد. در نهایت نمونه‌های گیاهی پس از پرس و خشک شدن در محیط آزمایشگاهی بررسی شدند.
2-1- نحوه انجام مطالعات صحرایی
جمع‌آوری گیاهان منطقه مورد مطالعه به طور منظم در طول فصل رویشی از زمستان91 تا تیر ماه 93 انجام شد. در طی این مدت در فصل‌های مختلف سال، و زمان‌های مختلف به منطقه مراجعه شده و اقدام به جمع‎‌آوری نمونه‌های گیاهی شد. نمونه‌ها در 104 ایستگاه مختلف جمع آوری شدند و با کمک دستگاه GPS ارتفاع، طول و عرض جغرافیایی هر ایستگاه مشخص شد. بعلاوه جامعه گیاهی هر منطقه مشخص گردید و فرم رویشی و زیستگاه‌ها و یا ریز زیستگاه‌های هر گونه نیز یادداشت گردید.
با بیست وپنج بار مراجعه به منطقه با استفاده از بیلچه، قیچی باغبانی و تیشه نمونه‌های گیاهی جمع‌آوری شده و بلافاصله دسته‌بندی و شماره‌گذاری شدند: هر شماره مشخص کننده ایستگاه، طول و عرض جغرافیایی، ارتفاع و زمان جمع‌آوری بود. حین جمع‌آوری و پس از پرس کردن نمونه‌ها، عکس‌هایی از آنها جهت مستند سازی تهیه گردید.
نمونه‌های جمع‌آوری شده با کمک تخته پرس، مقوای خشک کن و روزنامه، پرس و خشک شدند. مقوای خشک کن نمونه‌ها، با توجه به نوع نمونه‌های گیاهی هر روز تعویض می‌شدند که خشک شدن نمونه‌ها از یک روز برای گیاهان علفی کوچک تا سه هفته برای گیاهان گوشتی و آبدار به طول می‌انجامید. نمونه‌های خشک شده جهت مطالعات بعدی دسته بندی شده و به هرباریوم منتقل شد.
نمونه برداری تقریبا از انواع زیستگاه‌ها و ریز زیستگاه‌های مختلف موجود در منطقه مانند دره ها، مناطق دست خورده، باغات و زمین‌های کشاورزی، رودخانه‌ها و آب‌های موقت ، دامنه و قله کوه‌ها، شیب شمالی و جنوبی وشرقی و غربی کوه‌ها و… انجام شد. با این حال سعی شد که نوع نمونه‌برداری یک خط ترانسکت در طول کوه باشد تا نحوه تغییر پوشش گیاهی با تغییر ارتفاع بررسی گردد به طور کلی نمونه‌برداری به نحوی صورت گرفت که گویای زیستگاه‌های موجود و پوشش گیاهی منطقه مورد مطالعه باشد.
هم چنین با مراجعه به مراکز پژوهشی و تحقیقاتی و منابع موجود، کلیه اطلاعات و آمار منطقه اعم از اطلاعات زمین‌شناسی، قابلیت اراضی، پوشش گیاهی، اقلیم، آب و هوا وغیره تهیه شد.
2-2- مطالعات آزمایشگاهی
2-2-1- شناسایی نمونه‌ها
در آزمایشگاه با کمک میکروسکوپ تشریح نمونه‌های گیاهی مورد بررسی قرار گرفت . در ابتدا با جوشاندن اجزای مهم گیاه مانند گل، تیره گیاه و سپس با استفاده از فلور‌های مختلف موجود از جمله فلور ایرانیکا (48)، فلور ایران (3)، فلور ترکیه (42) و فلو عراق (50) و با کمک استاد راهنما، تا سطح گونه شناسایی شدند.
2-2-2- شناسایی شکل زیستی هر گونه
شکل زیستی هر گونه گیاهی ویژگی ثابتی است که بر اساس سازش‌های مورفولوژیک گیاه با شرایط محیطی بوجود آمده است. تفاوت شکل‌های زیستی در جوامع مختلف گیاهی، اساس ساختار آن‌ها را تشکیل می‌دهد. رده بندی‌های مختلفی از شکل‌های زیستی وجود دارد. اما در میان آن‌ها سیستم رانکایر دارای بیشترین کاربرد است (23).
برای تعیین شکل زیستی از روش Raunkiaer (1934) استفاده گردید.که کاربردی ترین شکل زندگی را ارائه می‌کند. طبقه‌بندی رانکیائر براساس حداکثر ارتفاع جوانه پایدار یا اندامی از سطح زمین است که در فصل سرد یا خشک برای بقای گیاه زنده می‌ماند. در این سیستم طبقه بندی گیاهان براساس موقعیت جوانه تجدید کننده حیات به 5 دسته تقسیم می‌شوند (38).
گروه1: فانروفیت که گونه‌هایی هستند که جوانه پایدار آنها بالاتر از 25 سانتی‌متر از سطح زمین قرار گرفته است.
گروه 2: کاموفیت‌ها که گونه‌هایی هستند که جوانه پایدار آنها کمتر از 25 سانتی‌متر از سطح زمین قرار گرفته است.
گروه 3: همی کریپتوفیت‌ها که گونه‌هایی هستند که جوانه پایدار آنها در نزدیک سطح زمین قرار گرفته است.
گروه4: کریپتوفیت‌ها یا ژئوفیت‌ها که گونه‌هایی هستند که جوانه پایدار آنها در زیر خاک یا آب قرار گرفته است.
گروه5: تروفیت‌ها که گونه‌هایی هستند که دوره نامساعد را به صورت بذر می‌گذرانند و لذا جزو گونه‌های یکساله هستند (34).
2-2-3- تعیین کرولوژی گونه‌ها
مشخص کردن منطقه‌ی فیتو جغرافیایی که گونه گیاهی به آن‌جا تعلق دارد کورولوژی نام دارد.
دراین پژوهش کرولوژی هرگونه نیز مشخص و یادداشت گردید.
2-2-4- شناسایی زیستگاه‌ها
برای شناسایی زیستگاه‌ها از دستور العمل طبقه بندی زیستگاهی اروپا EUNIS (40) و زیستگاه‌های ایرلند (44) و آمریکای جنوبی (46) استفاده شد. در این طبقه بندی‌ها زیستگاه‌ها به صورت سلسله مراتبی طبقه بندی می‌شوند. گر چه این طبقه بندی‌ها برای کشورهای دیگر تهیه شده، اما رتبه‌های بالای آن برای کشور ایران نیز قابل استفاده است. در دستور العمل برای شناسایی زیستگاه‌ها در هر رتبه از یک کلید طبقه‌بندی زیستگاهی اتحادیه اروپا (EUNIS) استفاده می‌شود که در شکل (1-2) کلید ارائه شده برای رتبه 1 نشان داده شده است.
زیستگاه‌های ارائه شده در رتبه 1 در بر دارنده:
-A زیستگاه‌های دریایی (Marine habitat)، -B.زیستگاه‌های ساحلی (Coastal habitat)
-C آب‌های سطحی (Inland surface water)، -D مرداب‌ها، باتلاق‌ها و لجنزار‌ها (Mires, bogs and fen)، -Eچمنزار‌ها و زمین‌هایی با غالبیت علف‌های پهن برگ، گلسنگ و خزه ها (Grassland and lands dominated by forb, moss or lichens)، -Fخلنگ‌زار، بوته‌زار و توندرا (Heathland scrub and tundra)، -G جنگل‌های فشرده، جنگل‌های تنک و سایر زمین‌های پوشیده شده توسط درخت (Woodland, forest and other wooded land)، -H زمین‌های بدون پوشش یا با پوشش اندک (Inland unvegetated and sparsely vegetated habitat)، -I زیستگاه‌هایی که به طور منظم یا نا منظم باغبانی و کشاورزی درآن‌ها صورت می‌گیرد (Regularly or recently cultivated or agricultural, horticultural and domestic habitat)، -Jزیستگاه‌های صنعتی، ساختمانی و دیگر زیستگاه‌های مصنوعی(41).
شکل شماره 1-2: کلید شناسایی زیستگاه‌های رتبه 1 بر اساس طبقه بندی EUNIS
2-2-5- تعیین پوشش گیاهی منطقه
گونه های گیاهی در منطقه به تنهایی زندگی نمی‌کنند. آن‌ها همواره به طور جمعی، منطقه‌ای را اشغال می‌کنند. جامعه گیاهی (plant community) مجموعه ای از گونه‌های گیاهی است که با هم در محل ویژه ای رشد می‌کنند. واژه جامعه جنبه‌ی عمومی دارد و می‌تواند هر اندازه و مساحتی داشته باشد (33).
در منطقه مورد مطالعه جامعه گیاهی براساس گونه غالب که بیشترین درصد تاج‌پوش را به خود اختصاص می‌دادند تعیین شد.
2-2-6- تهیه بانک اطلاعات
در نهایت تمام مشخصات نمونه‌های شناسایی شده در یک بانک اطلاعات وارد شد. اطلاعات بدست آمده شامل: نام تیره، جنس، گونه، نام جمع‌آوری‌کننده، تاریخ جمع‌آوری، ارتفاع و طول وعرض جغرافیایی، جهت شیب و نوع زیستگاه وریززیستگاه، شکل زندگی، کرولوژی وغیره در بانک اطلاعات Access ثبت شد. مختصات جغرافیایی نمونه‌های جمع‌آوری شده در بانک اطلاعات به کمک برنامه 11.5 Mapinfo به فرمت KML تبدیل شد تا بتوان نقاط جمع آوری را در برنامه Google earth نشان داد. با این کار جهت شیب دقیق‌ترمشخص شد.
2-2-7- تهیه برچسب‌های شناسایی نمونه‌ها
سپس با استفاده از نرم افزار Word برچسب‌هایی برای هر نمونه تهیه گردید که دارای اطلاعاتی از قبیل: شماره گونه، نام تیره، جنس، موقعیت جغرافیایی (شامل طول، عرض و ارتفاع)، جهت شیب، نوع زیستگاه و ریز زیستگاه، نام علمی صحیح برای گونه، نام محلی گونه، نام شناسایی کننده، نام جمع‌آوری‌کننده بود. تمام نمونه‌ها و دوبلیکیت‌های(مضاعف) آن‌ها پس از تنظیم نهایی و چسابانده شدن بر روی مقوای مخصوص و نصب برچسب‌های شناسایی برآن‌ها، تحویل هرباریوم دانشگاه شیراز گردید.
بعد از شناسایی گیاهان و تهیه بانک اطلاعات، فهرستی از گونه‌های گیاهی منطقه همراه با فرم رویشی و کرولوژی آن‌ها تهیه شد.
هم چنین جهت تهیه نمودار‌های مختلف از نرم افزار Excel استفاده شد.

فصل سوم
نتایج
در این مطالعه در مجموع 499 نمونه گیاهی در 103 ایستگاه جمع‌آوری گردید. بیشترین جمع‌آوری‌ها در فصل بهار انجام شد چرا که بیشترین میزان گلدهی گیاهان در فصل بهار می باشد(شکل 2-3).
شکل 1-3: تصویر ماهواره‌ای از منطقه مورد مطالعه همرا با موقعیت و شماره‌ی ایستگاه‌های جمع‌آوری نمونه‌ها
(برگرفته از Google earth)(57)
شکل 2-3: نمودار میزان گلدهی گیاهان منطقه در فصول مختلف (برحسب درصد)
نمونه‌های جمع‌آوری شده، مورد شناسایی قرار گرفتند (جدول 1پیوست). نهایتا تعداد 315 گونه گیاهی متعلق به 65 تیره و237 جنس در منطقه شناسایی گردید. گیاهان گلدار در منطقه غالب بودند که گیاهان دولپه با 54 تیره 201 جنس و273 گونه (%6/86)، متنوع‌ترین بوده و پس از آن گیاهان تک لپه ای با 8 تیره، 33 جنس و 39 گونه (%4/12) قرار می‌گیرد. نهانزادان آوندی با 2 گونه (%7/0) و بازدانگان با 1 گونه (%3/0) بین نمونه‌های جمع‌آوری شده حضوردارند(جدول3-1).
جدول شماره 1-3: تعداد تیره، جنس و گونه‌ی مربوط به هر کدام از گروه‌های گیاهی
گروه گیاهیتیرهجنسگونهدو لپه54201273تک لپه83339نهانزاد آوندی222بازدانه111مجموع65237315
شکل شماره 3-3: نمایش سهم هر یک از گروه‌های گیاهی در پوشش منطقه بر حسب درصد
غنی‌ترین تیره‌ها از نظر تعداد گونه به ترتیب عبارتند از:
Asteraceae (39 جنس و 50گونه)، Brassicaceae (24 جنس و 30گونه)، Poaceae (24جنس و 30گونه)، Fabaceae (11جنس و 22گونه)، Lamiaceae (16جنس و 21گونه) ، Caryophyllaceae (9جنس و 14گونه)، Apiaceae (13جنس و 14گونه)، Scrophulariaceae (5جنس و 10گونه)، Boraginaceae (8جنس و 10 گونه) و Rosaceae (6جنس و 8 گونه).(جدول 3-2) و شکل (3-2).
جدول شماره 2-3: لیست غنی‎ترین تیره‌های گیاهان آوندی
تیرهتعداد گونهتعداد جنسAsteraceae5039Brassicaceae3024Poaceae3024Fabaceae2211Lamiaceae2116Caryophyllaceae149Apiaceae1413Boraginaceae108Scrophulariaceae105Rosaceae86
شکل شماره4-3: سهم غنی‌ترین تیره‌ها در پوشش گیاهی منطقه (بر حسب درصد)
متنوع‌ترین جنس‌های موجود در منطقه عبارتند از:
10) Astragalusگونه) و Bromus ، Centaurea، Silen ، Veronica (هر کدام با چهار گونه)
جدول شماره 3-3: لیست غنی‌ترین جنس‌های گیاهان آوندی
نام جنستعداد گونهAstragalus L.10Bromus L.4Veronica L.4Centaurea L.4Silene L.4

دسته بندی : پایان نامه ارشد

دیدگاهتان را بنویسید