دانشگاه علامه طباطبايي
دانشکده مديريت و حسابداري
پايان نامه کارشناسي ارشد رشته مديريت مالي
رابطه خبرگي کارشناسان با عملکرد صندوقهاي سرمايه گذاري مشترک
نگارش
فاطمه جهانبازي
استاد راهنما
دکتر محمد حسن ابراهيمي سروعليا
استاد مشاور
دکتر قاسم بولو
زمستان
1393
دانشگاه علامه طباطبايي
دانشکده مديريت و حسابداري
پايان نامه کارشناسي ارشد رشته مديريت مالي
رابطه خبرگي کارشناسان با عملکرد صندوقهاي سرمايه گذاري مشترک
نگارش
فاطمه جهانبازي
استاد راهنما
دکتر محمد حسن ابراهيمي سروعليا
استاد مشاور
دکتر قاسم بولو
زمستان
1393
به پاس تعبير عظيم و انساني شان از کلمه ايثار و از خودگذشتگي
به پاس عاطفه سرشار و گرماي اميدبخش وجودشان که در اين سردترين روزگاران بهترين پشتيبان است
به پاس قلب هاي بزرگشان که فريادرس است و سرگرداني و ترس در پناهشان به شجاعت مي گرايد
و به پاس محبت هاي بي دريغشان که هرگز فروکش نمي کند
اين مجموعه را به به روح پاک پدرم که عالمانه به من آموخت تا چگونه در عرصه زندگي ايستادگي را تجربه نمايم
و به مادرم، درياي بيکران عشق و فداکاري که وجودم برايش همه رنج بود و وجودش برايم همه مهر، تقديم مي کنم.
سپاس خداي را که سخنوران، در ستودن او بمانند و شمارندگان، شمردن نعمت هاي او ندانند و کوشندگان، حق او را گزاردن نتوانند.
از پدر و مادر عزيزم، اين دو معلم بزرگوارم، که همواره بر کوتاهي و درشتي من، قلم عفو کشيده و کريمانه از کنار غفلت هايم گذشته اند و در تمام عرصه هاي زندگي يار و ياوري بي چشم داشت براي من بوده اند؛
از استاد با کمالات و انديشمند؛ جناب آقاي دکتر ابراهيمي سروعليا که در کمال سعه صدر، با حسن خلق و فروتني، از هيچ کمکي در اين عرصه بر من دريغ ننمودند و زحمت راهنمايي اين رساله را بر عهده گرفتند؛
از استاد صبور و فاضل، جناب آقاي دکتر بولو که زحمت مشاوره اين رساله را در حالي متقبل شدند که بدون مساعدت ايشان، اين پروژه به نتيجه مطلوب نمي رسيد؛
و از استاد فرزانه و دلسوز؛ جناب آقاي دکتر سليمي که زحمت داوري اين رساله را متقبل شدند؛ کمال تشکر و قدرداني را دارم.
چکيده
اين پژوهش به بررسي رابطه خبرگي مديران سرمايه گذاري صندوقهاي سرمايه گذاري با بازده، ريسک و عملکرد (نسبت شارپ) آن ها مي پردازد. در اين پژوهش خبرگي را بر مبناي معيارهاي مبتني بر رشته تحصيلي، ميزان تحصيلات، تجربه کاري مرتبط با بازار سرمايه و گواهينامه هاي اعطايي سازمان بورس در نظر گرفتهايم. به منظور يافتن پاسخ سولات مطرح شده در پژوهش، 24 صندوق سرمايه گذاري که از ابتداي سال 1389 تا انتهاي سال 1391 در بازار سرمايه ايران حضور فعال داشتند انتخاب و پس از استخراج اطلاعات مورد نياز، با استفاده از نرم افزار excel بازده، ريسك و نسبت شارپ آن ها محاسبه شده است. سپسس آزمون و تحليل فرضيات با استفاده از نرم افزار spss انجام پذيرفت. با توجه به نتايج آزمون هاي همبستگي بين رشته تحصيلي مديران و ريسک رابطه معناداري وجود دارد. نتايج نشان مي دهد صندوق هايي که مديرانشان در رشته تحصيلي مديريت مالي تحصيل کرده اند ريسک کمتري نسبت به ساير صندوق ها مي پذيرند. همچنين وجود ارتباط غيرخطي ميان تجربه مديران و ريسک صندوق ها نيز تاييد شد. مديران در سال هاي ابتدايي از فعاليت خود به تدريج از ميزان ريسک صندوق مي کاهند اما از سال 5 تا سال 12 فعاليت کاريشان بر ميزان ريسک صندوق خود مي افزايند و در نهايت مديران با سابقه بيشتر از 12 سال، ريسک گريزتر از ساير مديران عمل مي کنند. همچنين نتايج آزمون همبستگي وجود رابطه غير خطي و معنادار بين ميزان تحصيلات مديران و ريسک صندوق را تاييد مي نمايد. مديران با ميزان تحصيلات دکتري نسبت به ساير مديران ريسک گريزتر مي باشند و صندوق هايي که مديرانشان مدرک کارشناسي ارشد دارند ريسک بيشتري نسبت به ساير صندوق ها مي پذيرند. نتايج همچنين نشان مي دهد مديراني که موفق به اخذ گواهينامه معامله گري ابزار مشتقه شده اند ريسک بيشتري را متوجه صندوق مينمايند ولي ميان مدرک تحليلگري مديران با ريسک صندوق ارتباط معناداري يافت نشد. در نهايت بين هيچ يک از ويژگي هاي مدير سرمايه گذاري که در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفت با بازده و نسبت شارپ رابطه معنادار ي مشاهده نگرديد.
کلمات کليدي: خبرگي، صندوق سرمايه گذاري، بازده، ريسک، نسبت شارپ.
Keywords: Expertise, Mutual Funds, Return, Risk, sharpe ratio.
فهرست
عنوانصفحه
فصل اول – طرح و کليات تحقيق
فصل اول1
1-1 ) مقدمه1
2-1 ) بيان مساله2
3-1 ) اهميت و ضرورت موضوع3
4-1 ) فرضيات و سوالات تحقيق5
1-4-1 ) پرسش هاي اصلي و فرعي5
2-4-1 ) فرضيه هاي تحقيق5
5-1 ) اهداف تحقيق يا نتايج مورد انتظار6
6-1 ) روش کلي تحقيق6
7-1 ) قلمرو مکاني جامعه تحقيق7
8-1 ) روشهاي گردآوري داده ها و ابزار مورد استفاده براي آن7
9-1 ) کليد واژه ها8
10-1 ) خلاصه فصل اول9
فصل دوم : ادبيات و پيشينه تحقيق
1-2 ) مقدمه10
2-2 ) سرمايه گذاري11
1-2-2 ) روش هاي سرمايه گذاري در بورس11
1-1-2-2 )روش مستقيم12
2-1-2-2 )روش غيرمستقيم12
2-2-2 ) مشکلات سرمايه گذاري در بورس12
3-2 ) تعريف صندوقهاي سرمايه گذاري مشترک13
1-3-2 ) تاريخچه تشکيل صندوق هاي سرمايه گذاري14
1-1-3-2 ) تاريخچه تشکيل صندوق سرمايه گذاري در جهان14
2-1-3-2 ) تاريخچه تشکيل صندوق در ايران14
2-3-2 ) ويژگي هاي صندوق هاي سرمايه گذاري15
ويژگي هاي صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك به قرار زير مي باشند:15
3-3-2 ) مزاياي صندوق هاي سرمايه گذاري16
1-3-3-2 ) مديريت حرفه اي16
2-3-3-2 ) تنوع بخشي و کاهش ريسک16
3-3-3-2 ) نقد شوندگي16
4-3-3-2 ) صرفه جويي در مقياس17
5-3-3-2 ) سهولت و آساني17
4-3-2 ) معايب صندوق هاي سرمايه گذاري17
1-4-3-2 ) رقيق شدن سرمايه17
2-4-3-2 ) هزينه هاي مختلف17
3-4-3-2 ) مديريت حرفه اي18
4-4-3-2 ) عدم امکان بازخريد واحدها سرمايه گذاري در ساعات اداري18
5-3-2 ) ارکان صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک18
1-5-3-2 ) مجمع صندوق18
2-5-3-2 ) مدير صندوق18
3-5-3-2 ) متولي صندوق19
4-5-3-2 ) ضامن صندوق19
5-5-3-2 ) حسابرس صندوق19
6-5-3-2 ) کارگزار صندوق19
6-3-2 ) مدير سرمايه گذاري صندوق19
4-2 ) ارزش خالص دارايي ها (NAV )20
NAV ( 2-4-1 صدور20
NAV ( 2-4-2 ابطال21
NAV ( 2-4-3 آماري21
5-2 ) بازده21
1-5-2 ) بازده صندوق22
6-2 ) ريسک22
1-6-2 ) ريسک صندوق23
7-2 ) خبرگي24
8-2 ) ارزيابي عملکرد صندوق24
9-2 ) گواهينامه بورس24
1-9-2 ) مزاياي دريافت گواهينامه هاي حرفه اي بورس25
10-2 ) پيشينه پژوهش26
1-10-2 ) تحقيقات خارجي26
2-10-2 ) تحقيقات داخلي29
11-2 ) خلاصه فصل دوم32
فصل سوم : روش شناسي تحقيق
1-3 ) مقدمه30
2-3 ) روش تحقيق30
3-3 ) جامعه آماري تحقيق31
4-3 ) نمونه گيري31
5-3 ) ابزارها و روشهاي گردآوري دادهها34
6-3 ) فرضيه34
7-3 ) متغيرهاي تحقيق35
1-7-3 ) متغيرهاي مستقل36
1-1-7-3 ) سطح تحصيلات36
2-1-7-3 ) رشته تحصيلي36
3-1-7-3 ) ميزان تجربه کاري36
4-1-7-3 ) گواهينامه هاي بورس37
2-7-3 ) متغيرهاي وابسته37
1-2-7-3 ) بازده37
1-1-2-7-3 ) بازده هر فصل37
2-2-7-3 ) ريسک38
1-2-2-7-3) انحراف معيار38
3-2-7-3 ) نسبت شارپ39
8-3 ) تحقيق همبستگي40
1-8-3 ) تحقيقات همبستگى مثبت41
2-8-3 ) تحقيقات همبستگى منفى41
9-3 ) ضريب همبستگي پيرسون42
11-3 ) آزمون کلموگوروف – اسميرانف43
12-3 ) خلاصه فصل سوم45
فصل چهارم : تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق
1-4 ) مقدمه47
2-4 ) آمار توصيفي متغيرهاي تحقيق47
نمودار (8-4) وضعيت ريسک صندوق هاي سرمايه گذاري56
3-4 ) نتايج آزمون کلموگروف- اسميرنوف57
4-4 ) تحليل اطلاعات ( آمار تحليلي)58
5-4 ) نتيجه آزمون فرضيه59
6-4 ) خلاصه فصل چهارم85
فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات تحقيق
1-5 ) مقدمه86
2-5 ) جمع بندي و خلاصه تحقيق86
3-5 ) نتايج تحقيق87
4-5 ) موانع و محدوديتهاي تحقيق93
5-5)پيشنهادات مبتني بر پژوهش93
6-5 ) پيشنهادات براي تحقيقات آتي94
7-5 ) خلاصه فصل پنجم95
فهرست جداول و نمودارها
عنوانصفحه
جدول (1-3) فهرست صندوقهاي سرمايه گذاري32
جدول (2-3) متغير هاي تحقيق40
جدول (1-4) آمار توصيفي گواهينامه معامله گري اوراق مشتقه مديران سرمايه گذاري48
جدول (2-4) آمار توصيفي گواهينامه تحليلگري بازار سرمايه مديران سرمايه گذاري48
جدول (3-4) آمار توصيفي سطح تحصيلات مديران سرمايه گذاري49
جدول (4-4) آمار توصيفي مدرک تحصيلي مديران سرمايه گذاري50
جدول (5-4) آمار توصيفي ميزان تجربه کاري مديران سرمايه گذاري51
جدول (6-4) آمار توصيفي بازده صندوق هاي سرمايه گذاري52
جدول (7-4) آمار توصيفي ريسک صندوق هاي سرمايه گذاري52
جدول (8-4) آمار توصيف نسبت شارپ صندوق هاي سرمايه گذاري52
نمودار (1-4) وضعيت گواهينامه معامله گري اوراق مشترک مديران سرمايه گذاري53
نمودار (2-4) وضعيت گواهينامه تحليلگري مديران سرمايه گذاري53
نمودار (3-4) وضعيت سطح تحصيلات مديران سرمايه گذاري54
نمودار (4-4) وضعيت مدرک تحصيلي مديران سرمايه گذاري54
نمودار (5-4) وضعيت ميزان تجربه مديران سرمايه گذاري55
نمودار (6-4) وضعيت بازده صندوق هاي سرمايه گذاري55
نمودار (8-4) وضعيت ريسک صندوق هاي سرمايه گذاري56
جدول (9-4) نتايج آزمون کلموگروف- اسميرنوف57
جدول (10-4) نتايج آزمون همبستگي59
جدول (11-4) نتايج آزمون همبستگي60
جدول (12-4) نتايج آزمون همبستگي61
نمودار (6-4) وضعيت ريسک – سطح تحصيلات مديران سرمايه گذاري62
نمودار(7- 4) وضعيت ريسک – سطح تحصيلات مديران سرمايه گذاري62
جدول (13-4) نتايج آزمون همبستگي63
جدول (14-4) نتايج آزمون همبستگي64
جدول (15-4) نتايج آزمون همبستگي65
جدول (16-4) نتايج آزمون همبستگي66
نمودار (8-4) وضعيت تجربه- ريسک مديران سرمايه گذاري67
جدول (17-4) نتايج آزمون همبستگي68
جدول (18-4) نتايج آزمون همبستگي69
جدول (19-4) نتايج آزمون همبستگي70
جدول (20-4) نتايج آزمون همبستگي71
جدول (21-4) نتايج آزمون همبستگي72
جدول (22-4) نتايج آزمون همبستگي73
جدول (23-4) نتايج آزمون همبستگي74
جدول (24-4) نتايج آزمون همبستگي75
جدول (25-4) نتايج آزمون همبستگي76
جدول (26-4) نتايج آزمون همبستگي77
جدول (27-4) نتايج آزمون همبستگي78
جدول (28-4) نتايج آزمون همبستگي79
جدول (29-4) نتايج آزمون همبستگي80
فصل اول
طرح و کليات تحقيق
1-1 ) مقدمه
يکي از راه هاي موثر و با اهميت براي توسعه کشور سرمايه گذاري کارا در فرصت هاي سرمايه گذاري و جمع آوري وجوه سرگردان و مازاد خانواده ها در فعاليت هاي توليدي و مولد کشور مي باشد. وجود تنوع در ابزارهاي مالي از جمله عوامل موثر در ايجاد انگيزه براي مشارکت سرمايه‌گذاران در بازارهاي متشکل سرمايه است، از همين رو است که ابداعات و نوآوري هاي بسياري در چند دهه گذشته در اين بازارها صورت گرفته است ثبات‌ بخشي و توسعه بازارهاي مالي نيازمند به‌کارگيري ابزارها و نهادهاي مالي نوين است. نهادهايي که نقش واسطه مالي را در بازار سرمايه ايفا مي کنند از اهميت ويژه و بالايي برخوردار مي باشند؛ زيرا بسياري از سرمايه گذاران و مردم از بازار سرمايه و نحوه سرمايه گذاري در آن اطلاعات چنداني ندارند، در اينجاست که وجود يک نهاد واسطه که سرمايه گذاري مستقيم سرمايه گذاران را به سرمايه گذاري غيرمستقيم تبديل مي کند حائز اهميت مي باشد.
اشتراک يا ادغام مجموعه‌اي از ثروت و بهره برداري از منافع مشترک آن، روش مطلوب براي برخي از سرمايه‌گذاران به ويژه سرمايه‌گذاران مبتدي و تازه وارد است. با استفاده از يک کاسه کردن و مديريت تخصصي دارايي‌ها، کارآيي پورتفوليوها و بازدهي آن مي‌تواند افزايش يابد.
از جمله ابزارهاي مالي که با هدف جمع آوري وجوه از سرمايه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خريد انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ريسک سرمايه گذاري، بهره گيري از صرفه جويي هاي ناشي از مقياس و تامين منافع براي سرمايه گذاران و کسب سود ابداع شده صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترک است(پورزماني، روحي و صفدري، 1389). سرمايه‌گذاراني که آشنايي کافي با فرآيند سرمايه‌گذاري در بورس اوراق بهادار ندارند و از ريسک‌هاي آن مطلع نيستند و يا زمان لازم براي پيگيري سرمايه‌گذاري خود ندارند، مي‌توانند با مشارکت در اين صندوق‌ها از مزاياي آن نظير: مديريت حرفه‌اي وجوه، قانونمند بودن، ريسک اندک به‌دليل تنوع‌بخشي، قابليت نقدشوندگي بالا و نيز نظارت مناسب و در نتيجه امنيت سرمايه‌گذاري بهره‌مند شوند.
2-1 ) بيان مساله
هم اكنون، در كشورهاي توسعه يافته، صندوق هاي سرمايه گذاري، به عنوان هسته مركزي بازار سرمايه محسوب ميشوند و ماهانه مبالغ هنگفتي از سرمايه هاي سرگردان را به بخش هاي مولد و فعال جامعه هدايت مي كنند. اين صندوق ها با اتخاذ سياست هاي مناسب مي توانند در كاهش تورم، افزايش توليد، رشد اقتصاد و بهبود كارايي مديران نقش اساسي ايفا نمايند. (روشنگرزاده و احمدي، 1390).
صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك به عنوان يكي از مهمترين واسطه هاي مالي نقش انتقال سرمايه را از سوي دارندگان منابع (آحاد جامعه) به سمت مصرف كنندگان ( شركت هاي توليدي و خدماتي و ساير ) بر عهده دارند (سعيدي و مقدسيان، 1389). در ايران براي اولين بار در قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 اين صندوق ها مورد توجه قرار گرفت و اولين صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت در سال 1386 تاسيس شد و صندوقهاي سرمايه گذاري در سهام از ابتداي سال 1387 به عرصه بازار سرمايه قدم نهادند.
صندوق سرمايه‌گذاري مشترک به عنوان يک واسطه مالي وجوه مردم و سرمايه گذاران را جمع آوري کرده و سبد اوراق بهادار تشکيل مي دهد و بدين شکل مکان امني را براي سرمايه گذاران نا آشنا با بازار سرمايه ايجاد ميکند(محمد ويمتاژ، 1391). صندوق هاي سرمايه گذاري با دارا بودن نيروي متخصص به مديريت دارائي هاي موجود مي پردازد. عمده عملکرد صندوق سرمايه گذاري به عملکرد اوراق بهادار و دارائي هاي موجود در سبدي که مديران صندوق در آن سرمايه گذاري کرده است، بستگي دارد؛ از اين جهت است که اين صندوق ها معمولا مديراني کارآزموده و ماهر در بازار سرمايه دارند که تنوع‌بخشي صحيح سبد اوراق بهادار را براي سرمايه‌گذاران خود انجام مي‌دهند.
يکي از راه هاي جذب سرمايه گذاران و کمک به اقتصاد بهبود عملکرد صندوق هاي سرمايه گذاري مي باشد تصميمات مديران و ديگر کادر عملياتي صندوق اثر مستقيم بر روي عملکرد آن مي گذارد مديران با انتخاب درست و به موقع در خريد و فروش سهام و ديگر اوراق دارائي موجبات کسب بازده مناسب را فراهم مي نمايند(چيوالير، اليسون1، 1999). سوالي که در ذهن تداعي مي شود اين است که، آيا خبرگي مديران سرمايه گذاري صندوق ها (خبرگي در اين تحقيق منظور ميزان تحصيلات ،رشته تحصيلي، مدارک بورسي و نيز تجربه مي باشد) از ابتداي سال 89 تا انتهاي سال 91 با عملکرد صندوق رابطه دارد؟ اگر مديران سرمايه گذاري صندوق هاي سرمايه گذاري موفق به اخذ گواهينامه هاي تحليلگري و معامله گري ابزار مشتقه شده باشند بازده و ريسک صندوق و در نهايت عملکرد صندوق تغييري خواهد کرد؟ و آيا تحصيلات و تجربه مديران سرمايه گذاري مشغول به کار در صندوق ها با ريسک، بازده و عملکرد صندوق ها رابطه دارد؟
3-1 ) اهميت و ضرورت موضوع
براي توسعه کشور و کاهش مشکلات اقتصادي بايد منابع و سرمايه هاي کشور به سمت فعاليت هاي توليدي و مولد سوق داده شوند. سرمايه گذاري موثر و کارا يکي از عوامل توسعه و پيشرفت پايدار در کشور است و به همين دليل است که بايد وجوه مازاد در دست مردم و سرمايه هاي سرگردان موجود در دست خانواده ها به سمت سرمايه گذاري هدايت گردند(حسين صالحي، 1391). سرمايه گذاري يا در دارائي هاي فيزيکي و يا در دارائي هاي مالي نظير اوراق بهادار صورت مي پذيرد در ايران سرمايه گذاري در دارائي هاي مالي خود به دو روش انجام مي گيرد يک روش، سرمايه گذاري مستقيم مي باشد که فرد خود مستقيم به خريد و فروش اوراق مي پردازد و روش ديگر آن، روش غير مستقيم مي باشد در اين روش افرادي که خود تخصص و يا زمان کافي براي بررسي اوراق بهادار و تغييرات بازار را ندارند با کمک گرفتن از يک واسطه به سرمايه گذاري در بازار سرمايه مي پردازند. در سال‌هاي اخير صنعت واسطه‌گري مالي در سراسر جهان رشد و گسترش چشمگيري را شاهد بوده است و اين واسطه ها متنوعند و سرمايه گذاران بايد قبل از سرمايه گذاري در بازار سرمايه از مزايا و کارکردهي آنها مطلع شوند. در حال حاضر معروفترين واسطه مالي در بازار سرمايه صندوق هاي سرمايه گذاري مي باشند؛ صندوق هاي سرمايه گذاري يکي از کليدي ترين ابزارهاي سرمايه گذاري در بازارهاي پيشرفته سرمايه دنيا هستند.
كاركردهاي بازار سرمايه به عنوان بخشي از نيمرخ مالي اقتصاد ملي، علاوه بر تامين مالي و سازوكارهايي كه به تضمين ايمني و افزايش نقدينگي ابزارهاي تامين مالي مي‌انجامد در بسياري از كشورهاي توسعه‌يافته، مديريت خطر و به كارگيري ابزارهايي براي كاهش خطر نوسان‌هاي قيمتي، احتمال بازده منفي و بي‌اطميناني بازار را نيز دربرمي‌گيرد. هدف اصلي بازارهي مالي تقابل ميان دو گروه دارندگان سرمايه و متقاضيان سرمايه است بدين منظور و براي افزايش اين تقابل يکي از راه هاي که وجود دارد استفاده از صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک مي باشد. کارکرد اين صندوق ها بدين صورت است که آن ها با جذب سرمايه هاي خرد افراد به تشکيل سبد دارايي اقدام مي کنند و از اين راه منافع متعددي را متوجه سرمايه گذاران و کشور مي کنند.
صندوق سرمايه گذاري مشترك شركتي است كه منابع مالي خود را از محل سرمايه گذاري تعداد زيادي سرمايه گذار تأمين كرده و آن ها را در سهام، اوراق قرضه، ابزارهاي بازار پول يا ديگر اوراق بهادار سرمايه گذاري مي كند(کردبچه و مالمير ،1391). اين صندوق‌ها در چارچوب مقررات و براساس اساس‌نامه و اميدنامه خود فعاليت خواهند کرد و از سوي سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرس مستقل نظارت و کنترل مي‌شوند که اين مسأله موجب افزايش شفافيت اطلاعات مي‌گردد. در حال حاضر در بازار سرمايه ايران تعداد زيادي از اين صندوق ها مشغول فعاليت هستند.
متوسط خريداران سهام صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، افراد معمولي جامعه هستند كه فرصتي براي مطالعه و چگونگي انجام سرمايه‌گذاري در بازارها را ندارند و به همين دليل ترجيح مي‌دهند به تجارب و تخصص مديران اين صندوق‌ها تكيه كنند.
با عنايت به نقش بي بديل صندوق هاي سرمايه گذاري در تخصيص بهينه منابع مالي در بازار سرمايه، بررسي اين واسطه هاي مالي مي تواند، اطلاعات ارزشمندي را در اختيار مديران صندوق ها و سرمايه گذاران قرار دهد تا با استفاده از نتايج اين تحقيقات بتوان در بهبود عملکرد صندوق ها گامي برداشت و در نتيجه موجبات استقبال بيشتر سرمايه گذاران به صندوق ها را فراهم گرداند، که اين خود سبب رونق اقتصاد و توليد کشور خواهد شد. با توجه به حضور بسيار کوتاه صندوق هاي سرمايه گذاري در کشور و مطالعات اندک در اين زمينه نياز به تحقيقات بيشتر الزامي مي نمايد زيرا بسياري از جنبه هاي اين صندوق ها هنوز ناشناخته مانده و نياز به بررسي بيشتر دارد.
در اين تحقيق ما به بررسي اثر تحصيلات، گواهينامه هاي اعطايي از سازمان بورس و تجربه مديران سرمايه گذاري بر روي بازده، ريسک و عملکرد صندوق ها خواهيم پرداخت نتيجه اين تحقيق مي تواند هم براي مديران صندوق ها براي به کارگيري افراد حرفهاي تر، هم براي سازمان بورس و اوراق بهادار براي برقراري قوانين در اين زمينه و هم براي سرمايه گذاران براي انتخاب صندوق کارا مفيد باشد. شايد با انجام اين کار بتوان بازده پاييني را که تعدادي از صندوق ها درچند سال اخير کسب کرده اند که براي تعداد زيادي از آن ها پايين تر از بازده شاخص کل مي باشد را بهبود بخشد.
4-1 ) فرضيات و سوالات تحقيق
1-4-1 ) پرسش هاي اصلي و فرعي
پرسش اصلي
آيا بين خبرگي مديران سرمايه گذاري و عملکرد صندوق ها ارتباط معنادار وجود دارد؟
پرسش هاي فرعي
آيا بين ميزان تجربه مديران سرمايه گذاري و ريسک پذيري صندوق ها ارتباط معنادار وجود دارد؟
آيا بين سطح تحصيلات مديران سرمايه گذاري و ريسک پذيري صندوق ها ارتباط معنادار وجود دارد؟
آيا بين رشته تحصيلي مديران سرمايه گذاري و ريسک پذيري صندوق ها ارتباط معنادار وجود دارد؟
آيا بين گواهينامه هاي بورس مديران سرمايه گذاري و ريسک پذيري صندوق ها ارتباط معنادار وجود دارد؟
آيا بين ميزان تجربه مديران سرمايه گذاري و بازده صندوق ها ارتباط معنادار وجود دارد؟
آيا بين سطح تحصيلات مديران سرمايه گذاري و بازده صندوق ها ارتباط معنادار وجود دارد؟
آيا بين رشته تحصيلي مديران سرمايه گذاري و بازده صندوق ها ارتباط معنادار وجود دارد؟
آيا بين گواهينامه هاي بورس مديران سرمايه گذاري و بازده صندوق ها ارتباط معنادار وجود دارد؟
آيا بين ميزان تجربه مديران سرمايه گذاري و عملکرد صندوق ها ارتباط معنادار وجود دارد؟
آيا بين سطح تحصيلات مديران سرمايه گذاري و عملکرد صندوق ها ارتباط معنادار وجود دارد؟
آيا بين رشته تحصيلي مديران سرمايه گذاري و ريسک صندوق ها ارتباط معنادار وجود دارد؟
آيا بين گواهينامه هاي بورس مديران سرمايه گذاري و عملکرد صندوق ها ارتباط معنادار وجود دارد؟
2-4-1 ) فرضيه هاي تحقيق
بين گواهينامههاي مديران سرمايهگذاري و ريسکپذيري صندوقها ارتباط معنادار وجود دارد.
بين سطح تحصيلات مديران سرمايهگذاري و ريسکپذيري صندوقها ارتباط معنادار وجود دارد.
بين رشته تحصيلي مديران سرمايهگذاري و ريسکپذيري صندوقها ارتباط معنادار وجود دارد.
بين ميزان تجربه مديران سرمايهگذاري و ريسکپذيري صندوقها ارتباط معنادار وجود دارد.
بين گواهينامههاي بورس مديران سرمايهگذاري و بازده صندوقها ارتباط معنادار وجود دارد.
بين سطح تحصيلات مديران سرمايهگذاري و بازده صندوقها ارتباط معنادار وجود دارد.
بين رشته تحصيلي مديران سرمايهگذاري و بازده صندوقها ارتباط معنادار وجود دارد.
بين ميزان تجربه مديران سرمايهگذاري و بازده صندوقها ارتباط معنادار وجود دارد.
بين گواهينامههاي بورس مديران سرمايهگذاري و عملکرد صندوقها ارتباط معنادار وجود دارد.
بين سطح تحصيلات مديران سرمايهگذاري و عملکرد صندوقها ارتباط معنادار وجود دارد.
بين رشته تحصيلي مديران سرمايهگذاري و عملکرد صندوقها ارتباط معنادار وجود دارد.
بين ميزان تجربه مديران سرمايهگذاري و عملکرد صندوقها ارتباط معنادار وجود دارد.
5-1 ) اهداف تحقيق يا نتايج مورد انتظار
هدف اين پژوهش بررسي ارتباط بين خبرگي مديران سرمايه گذاري صندوق ها با بازده، ريسک و عملکرد آن ها مي باشد ما به دنبال پيدا کردن اين موضوع هستيم که آيا ميزان تحصيلات، مدرک تحصيلي، تجربه کاري مديران سرمايه گذاري بر ميزان ريسک پذيري و بازده صندوق تاثير مي گذارد؟ و اين ويژگي هاي مدير با عملکرد صندوق رابطه معناداري دارد؟ آيا مديريت حرفه اي با به کارگيري افراد با تجربه تر و نيز با تحصيلات بالا تر بدست مي آيد؟ و آيا مي توان با به کارگيري افراد با تحصيلات بالا و در رشته هاي مرتبط با حوزه کاري صندوق ها بازده آن ها را بهبود بخشيد؟ آيا مي توان ريسک پذيري صندوق ها را با ميزان تحصيلات و تجربه نيروي کار آن ها مرتبط دانست؟ و در نهايت گواهينامه هاي بورس با عملکرد، بازده و ريسک صندوق ها رابطه دارد؟ با ذکر اين نکته که هدف علمي اين تحقيق غنا بخشيدن به ادبيات صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک مي باشد.
6-1 ) روش کلي تحقيق
اين تحقيق در پي کشف و توصيف رابطه ميان خبرگي مديران سرمايه گذاري با بازده، ريسک و عملکرد صندوق ميباشد تحقيقات را از جنبههاي مختلفي مانند: هدف، روش و غيره طبقه بندي ميکنند که تحقيق حاضر از حيث هدف تحقيق يک تحقيق کاربردي ميباشد، لازم به توضيح است تحقيق کاربردي تحقيقي است که اصول و قواعدي که در تحقيقات پايه تدوين ميگردند را براي حل مسائل واقعي و عملي بکار ميگيرد. هدف اين نوع تحقيق توسعه دانش کاربردي در يک زمينه خاص و بهبود ابزارها، روشها، توليدات، ساختارها و الگوهاي مورد استفاده جوامع انساني ميباشد. در بعد کاربردي از نتايج اين تحقيقات در تصميم‌گيري ها و سياست‌گذاري ها و همچنين برنامه‌ريزي ها استفاده مي‌شود.
همچنين اين پژوهش را از حيث روش تحقيق ميتوان از جمله تحقيقات همبستگي به شمار آورد، تحقيق همبستگي تحقيقي است که به تحليل رابطه ميان متغيرها بر اساس هدف تحقيق ميپردازد.
7-1 ) قلمرو مکاني جامعه تحقيق
قلمرو مكاني تحقيق حاضر بازار سرمايه ايران مي باشد. در اين تحقيق به دليل کم بودن تعداد صندوق ها از نمونه گيري پرهيز شده و تمام صندوق هاي فعال در بازار سرمايه کشور که دو شرط زير را دارا مي باشند، مورد بررسي قرار مي دهيم:
قبل از سال 1389 شروع به فعاليت کرده باشند و تا پايان سال 1391 فعاليت آنها ادامه داشته باشد.
اين صندوق ها از نوع سرمايه گذاري مشترک در سهام يا مختلط باشند(اين شرط براي يکسان سازي شرايط ريسک صندوق ها ميباشد).
8-1 ) روشهاي گردآوري داده ها و ابزار مورد استفاده براي آن
در اين تحقيق براي بدست آوردن اطلاعات از چندين روش استفاده شده است:
مطالعات کتابخانه اي که با مراجعه به کتابخانه و سايت ها براي جمع آوري اطلاعات از چارچوب و ادبيات تحقيق استفاده شد.
روش هاي ميداني که با مصاحبه حضوري و تلفني براي بدست آوردن اطلاعات نيروي کار هر صندوق استفاده شد. ساير اطلاعات که از سايت شرکت بورس، سايت فيپ ايران، سايت اختصاصي هر صندوق و … بدست آمده است.
9-1 ) کليد واژه ها
خبرگي: معيار خبرگي دانش تخصصي و تجربه کاري در حوزه کاري خاص مي باشد. خبرگي را مي توان، به تخصص و مهارت اکتسابي تعبير کرد که از راه تحصيل و تجربه حاصل مي گردد. در اين تحقيق خبرگي بر مبناي مدارک تحصيلي، گواهينامه هاي اعطايي سازمان بورس و اوراق بهادار و تجربه کاري مرتبط، بيان مي گردد.
بازده: به منفعت و سودي که از يک سرمايه گذاري حاصل مي شود، بازده مي گويند. مردم زماني به سرمايه گذاري تمايل پيدا مي کنند که در مقابل خودداري از مصرفشان در زمان حال، پاداشي در زمان آينده دريافت کنند در غير اين صورت، آن ها مصرف در زمان حال را به آينده ترجيح مي دهند به اين علت که مصرف حال براي آنها مطلوبيت بيشتري دارد، در واقع آنچه موجب مي گردد که افراد از مصرف فعلي خود صرفه نظر کنند و به سرمايه گذاري روي آورند، بازده يا پاداش سرمايه گذاري و سودي که بابت تاخير در مصرفشان دريافت مي کنند، مي باشد(تهراني، 1391).
ريسک: در عرف ريسک عدم اطميناني مي باشد که از نتيجه يک رويداد داريم و خطري که اين عدم اطمينان ما را تهديد مي کند. ميزان ريسک با افزايش عدم اطمينان افزايش مي يابد و هرچه اطمينان ما از نتايج آينده بيشتر باشد، ريسک کمتر خواهد بود(رراعي و سعيدي، 1388).
عملکرد شارپ: يکي از شاخص هاي ارزيابي عملکرد شاخص شارپ مي باشد، پرفسور شارپ زماني که در حال ارزيابي عملکرد 34 صندوق سرمايهگذاري مشترک بود، به آن دست يافت، اين شاخص نشان دهنده مقدار بازده مازادي است که صندوق در ازاي پذيرش ريسک نسبت به دارائي بدون ريسک کسب کرده است. هر مقدارشاخص عدد بزرگتري را نشان دهد مطلوب تر است؛ زيرا نشان مي دهد، بازده بيشتري نسبت به هر واحد ريسک بدست آمده است (شارپ2، 1964).
صندوق سرمايه گذاري: صندوق سرمايه گذاري مشترک يکي از بزرگترين ابداعات در بازارهاي مالي مي باشد. اين صندوق يکي از نهادهاي واسطه مالي است که وجوهي را که از فروش واحدهاي سرمايه گذاري خود به سرمايه گذران دريافت مي کند، با توجه به هدف و اميدنامهي صندوق در ترکيب متنوعي از ابزارهاي مالي قابل معامله و اوراق بهادار مانند: اوراق مشارکت، سهام، حق تقدم ها و دارائي هاي ديگر سرمايه گذاري مي کند و صاحبان واحدهاي سرمايه گذاري به نسبت آورده خود، مالکان صندوق مي باشند و در سود و زيان آن شريک مي باشند.
10-1 ) خلاصه فصل اول
براي توسعه بازار سرمايه و تشويق مردم براي حضور در اين بازار نسبت به ايجاد ابزارهاي نوين و متنوع از جمله، صندوق سرمايه گذاري مشترک اقدام گرديده است. صندوق سرمايه گذاري با جمع آوري وجوه مردم، امکان سرمايه گذاري غير مستقيم را در بازار سرمايه فراهم مي کند. کمک به بهبود عملکرد صندوق هاي سرمايه گذاري با جلب اعتماد سرمايه گذاران براي روي آوردن به آن ها موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور را فراهم مي گرداند. در اين فصل به بيان کلياتي از تحقيق و دلايل و ضرورت انجام پژوهش پرداختيم.
فصل دوم
ادبيات و پيشينه تحقيق
1-2 ) مقدمه
صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک ابزاري براي سرمايه گذاران بدون تخصص مي باشند تا فرصتي را براي آنها ايجاد کنند، تا با مديريت حرفه اي وجوه آنها و کنترل ريسک بهترين بازده ممکن را کسب نمايند. سازوکار صندوق طوري طراحي شده که افراد با سرمايه هاي خرد نيز امکان سرمايه گذاري در بازارهاي مالي را داشته باشند(سرس3،2001). صندوق ها با جمع آوري نقدينگي سرکردان مردم، آنها را در فعاليت هاي مولد سرمايه گذاري مي کنند و زمينه رشد و شکوفايي پايدار اقتصاد را فراهم مي نمايند(جنسن4، 1968).
صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک، يکي از انواع واسطه هاي مالي هستند که از طريق فروش پيوسته واحدهاي سرمايه گذاري خود به عموم مردم، وجوهي را جمع آوري و آنها را در ترکيب متنوعي از انواع اوراق بهادار به طور حرفه اي و با توجه به هدف صندوق، سرمايه گذاري مي کنند(چاوشي و صابر، 92). مديران سرمايه گذاري صندوق ها براي بهبود عملکرد آن ها بايد از تخصص و مهارت لازم برخوردار باشند، آنها بايد افراد حرفه اي در بازار سرمايه باشند تا صندوق هاي سرمايه گذاري به عملکرد دلخواه و سرمايه گذاران در صندوق ها نيز به حداکثر سود سرمايه گذاريشان دست يابند.
صندوق هاي سرمايه گذاري به شخص سرمايه گذار فرصتي مي دهد تا سرمايه گذاري را متنوع سازد و مديريت حرفه اي پول را با حداقل مقادير سرمايه گذاري قابل توان فراهم نمايد. صندوق سرمايه گذاري مكان امني است كه پول سرمايه گذاران را به منظور خريد سهام، اوراق قرضه يا ديگر اوراق بهادار براي ايجاد پرتفوي جذب مي نمايد، در نتيجه سرمايه گذاران مي توانند مالك يك مجموعه از يك سبد سهام كه شامل مقادير بيشتري از سهام و اوراق قرضه كه آنها مي توانستند به طور فردي تأمين مالي نمايند، مي شوند (کريشنامورتي و ويشوانف5، 2009).
2-2 ) سرمايه گذاري
رشد و توسعه اقتصادي و افزايش سطح رفاه عمومي، توجه همه جانبه به سرمايه گذاري را نيازمند است. بدون سرمايه گذاري درست و ايجاد شرايط مناسب آن، نمي توان شکوفايي اقتصادي پايدار را انتظار داشت.
سرمايه گذاري را در ديد کلي مي توان عدم بهره برداري از منافع در زمان حال به منظور بهره بردن از آن ها در زمان آينده، با اين اميد که منافع آينده بيشتر از منافع حال باشند، تعريف نمود. در واقع ما از مصرف فعلي به اين اميد که در آينده مصرف بيشتري داشته باشيم، صرفه نظر مي کنيم، صندوق هاي بازنشستگي نمونه اي از سرمايه گذاري افراد مي باشند، در صندوق هاي سرمايه گذاري افراد هر ماه مقداري از حقوق خود را سرمايه گذاري مي کنند تا در آينده از منافع حاصل اين سرمايه گذاري بهرهمند گردند، در واقع آنها به اميد کسب ارزش بيشتر در زمان آينده از سود فعلي خود صرفه نظر مي کنند.
دو عاملي که در سرمايه گذاري بايد به آن توجه شود، زمان و ريسک مي باشند؛ زيرا در سرمايه گذاري ما مصرف قطعي در زمان حال را با مصرف در زمان آينده که با عدم اطمينان همراه مي باشد، تعويض مي کنيم. بنابراين در سرمايه گذاري همواره اين ريسک وجود دارد که منابع آينده براي ما تحقق پيدا نکند (شارپ، الکساندر و بيلي، 1995).
1-2-2 ) روش هاي سرمايه گذاري در بورس
سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار به دو روش انجام مي گيرد، سرمايه گذاران بسته به فرصت و تخصص خود مي توانند از يکي از اين دو روش براي سرمايه گذاري در بازار سرمايه استفاده نمايند.
1-1-2-2 )روش مستقيم
در اين روش افراد خود به صورت مستقيم به خريد و فروش سهام و اوراق بهادار مي پردازند، شرط موفقيت در اين روش اين است که فرد تخصص و آشنايي کافي با بازار سهام و بورس داشته باشد و البته وقت کافي نيز براي پيگيري بازار بورس را دارا باشد؛ در غير اين صورت خريد و فروش از اين طريق ريسک بالايي براي سرمايه گذار خواهد داشت، به ويژه در بازارهاي غيرکارا که اطلاعات به طور يکسان در اختيار همه افراد قرار نمي گيرد، اين ريسک بالاتر نيز ميرود؛ زيرا در بازارهاي غيرکارا به دليل وجود اطلاعات محرمانه قيمت سهام منعکس کننده تمام اطلاعات آنها نميباشد، به همين دليل است که افراد بدون تخصص بهتر است به صورت مستقيم به خريد و فروش اوراق در بازار سرمايه نپردازند.
2-1-2-2 )روش غيرمستقيم
در اين روش سرمايه گذاري افراد با واسطه در بازارهاي مالي حضور مي يابند، بدين صورت که آن ها پول خود را دراختيار افراد حرفه اي و فعال در بازار سهام قرار مي دهند و خود به طور مستقيم به خريد سهام نمي پردازند. واسطه هاي مختلفي مانند صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک، شرکت هاي سرمايه گذاري و اداره کننده هاي طرح هاي بازنشستگي و امثال اينها، سرمايه گذاري را با سرمايه هاي جمع آوري شده از افراد انجام مي دهند، اين واسطه ها با تشکيل سبد سهام متنوع و استفاده ار افراد متخصص و آشنا با بازار بورس ريسک سرمايه گذاري را بسيار کاهش مي دهند تا همه افراد از فرصت سرمايه گذاري برابر برخوردار گردند. اين روش سرمايه گذاري براي افرادي که تخصص کافي و يا وقت لازم براي پيگيري بازار را ندارند و به ويژه در بازارهاي غيرکارا، بسيار مفيد مي باشد.
2-2-2 ) مشکلات سرمايه گذاري در بورس
برخي از مهمترين محدوديت هاي سرمايه گذاري در بورس ايران بدين شرح است:
بالا بودن ريسک سرمايه گذاري ها در ايران
پايين بودن نقدشوندگي سهام در بورس اوراق بهادار کشور
عدم برخورداري از خدمات کارشناسي مديريت سرمايه
ريسک گريز بودن اکثر سرمايه گذاران ايراني
عدم آشنايي اکثر صاحبان سرمايه با بورس و سرمايه گذاري در آن آن
گران بودن اطلاعات تخصصي
3-2 ) تعريف صندوقهاي سرمايه گذاري مشترک
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك از مصاديق نهادهاي مالي موضوع بند 21 ماده يك قانون بازار اوراق بهادار است كه با دريافت مجوز تاسيس از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و تحت نظارت همين سازمان فعاليت مي‌نمايد.
بر اساس قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384، صندوق سرمايه گذاري به شرح زير تعريف شده است:
“نهادي مالي است که فعاليت اصلي آن سرمايه گذاري در اوراق بهادار مي باشد و مالکان آن، به نسبت سرمايه گذاري خود، در سود و زيان صندوق شريک اند”.
صندوق سرمايه گذاري مشترک يکي از بزرگترين ابداعات در بازارهاي مالي مي باشد. صندوق سرمايه گذاري يکي از نهادهاي واسطه مالي مي باشد که وجوهي را که از فروش واحدهاي سرمايه گذاري خود به سرمايه گذران دريافت مي کند، با توجه به هدف و اميدنامه صندوق در ترکيب متنوعي از ابزارهاي مالي قابل معامله و اوراق بهادار مانند: اوراق مشارکت، سهام، حق تقدم ها و دارائي هاي ديگر سرمايه گذاري مي کند و صاحبان واحدهاي سرمايه گذاري به نسبت سهم خود، مالکان صندوق مي باشند و در سود و زيان آن شريک مي باشند.
فلسفة وجودي صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك فراهم نمودن تسهيلات سرمايه گذاري براي سرمايه گذاران با نيازهاي مختلف است. صندوقها بر پاية راهبردهاي مختلف سرمايه گذاري كه انتخاب مي كنند، شكل هاي گوناگوني به خود مي گيرند و طبعاً ريسك، نوسان و هزينه هاي سرمايه گذاري متفاوتي نيز دارند.. تقريباً تمام صندوق سرمايه گذاري مشترک، براي مديريت صندوق، كارمزد مديريت دريافت مي كنند. همچنين تعدادي از آن ها براي توزيع سهام و ديگر خدمات ارائه شده نيز، كارمزد دريافت مي كنند.
1-3-2 ) تاريخچه تشکيل صندوق هاي سرمايه گذاري
1-1-3-2 ) تاريخچه تشکيل صندوق سرمايه گذاري در جهان
فعاليت صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک به سال 1822 يعني هنگامي که ويليام اول دستور تشکيل “شرکت سهامي‌عام کشورهاي اسکانديناوي براي تسهيل در صنعت ملي” را داد، آغاز گشت اين شرکت را اولين شرکت سرمايه گذاري در جهان مي دانند. رشد و توسعه شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري در طي قرن 19 در قاره اروپا و به‌خصوص انگلستان بسيار چشمگير بود، به‌صورتي که در سال 1868 شرکت سرمايه‌گذاري مستعمراتي واقع در لندن فعال‌ترين و بارزترين شرکت سرمايه‌گذاري در دنيا محسوب مي‌شد. شکل گيري و آغاز به فعاليت صندوق هاي سرمايه گذاري درآمريکا به بعد از جنگ جهاني اول و سال 1924 برمي گردد، با سقوط بازار سهام در1929 ، صندوق هاي مشترك تا چند دهه از رشد بازماندند، زيرا سهامداران خرد به بازار بي اعتماد شده بودند بعد از جنگ دوم جهاني وضعيت صندوق‌‌هاي سرمايه‌گذاري تغيير کرد به‌گونه‌اي که توانست جايگاه مهمي در بين مؤسسات مالي و سهامداران به‌دست آورد. و صندوقهاي مشترك رشدي با ثبات را آغاز كردند.
اولين صندوق سرمايه گذاري مشترک فعال در بازار پول توسط دو پيشگام به نام‌هاي هنري براون6 و بروک بنت7 در سال 1971 در آمريکا در شهر نيويورک در محله وال استريت8 ايجاد شد؛ ولي در اکثر سال‌هاي دهه‌ي مزبور به‌خاطر آن‌که نرخ‌هاي بازار پول بسيار پايين و نزديک به نرخ بانک‌ها بود، که توسط بانک مرکزي امريکا کنترل مي‌شد، اين صندوق‌ها سرمايه‌گذاران زيادي را جذب نکردند. در اواخر دهه 1970 باافزايش نرخ هاي بازار پول (که عمدتاً به خاطر افزايش تورم صورت گرفت) و ادامه کنترل نرخ‌هاي بانکي، صندوق‌هاي مشترک جذابيت بيشتري يافتند و دارايي‌هاي آن‌ها افزايش يافت. امروزه کمتر کسي با کارکرد و مزاياي اين صندوقها آشنايي ندارد و آنها به خوبي جاي خود را در ميان مردم و سرمايه گذاران باز کرده اند و هر روزه نيز به تعداد آنها افزوده مي گردد.
2-1-3-2 ) تاريخچه تشکيل صندوق در ايران
با وجود نياز بازار به صندوق سرمايه گذاري مشترک و تلاش هايي که در اين زمينه تا قبل از سال 1384 شده بود؛ اما به دليل نبودن سازوکارهاي قانوني مورد نياز و قوانين مربوطه، اقدامي در جهت تشکيل اين صندوق ها انجام نشده بود، خوشبختانه در اين سال با تصويب قانون بازار اوراق بهادار، زمينه تشکيل صندوق ها ايجاد گرديد و پس از بررسي هاي بسيار در تيرماه 1386 اولين صندوق سرمايه گذاري با سرمايه باز به نام صندوق کارآفرين پذيره نويسي و تشکيل گرديد. اين صندوق از نوع صندوقهاي سرمايه گذاري مشترک با درآمد ثابت، بدون کارمزد صدور و ابطال و داراي تضمين سود 16.5 درصد و معافيت مالياتي است. اولين صندوق سرمايه گذاري در سهام نيز در سال 1387 فعاليت خود را آغاز کرد، صندوق هاي سرمايه گذاري با شتاب هر چه بيشتر در حال رشد وقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید