به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با ياري از خداوند سبحان واعتقاد به اين که عالم محضرخداست وهمواره ناظر براعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهميت جايگاه دانشگاه دراعتلاي فرهنگ وتمدن بشري ، مادانشجويان واعضاء هيأت علمي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي متعهد مي گرديم اصول زير را درانجام فعاليت هاي پژوهشي مد نظر قرارداده وازآن تخطي نکنيم :
1- اصل حقيقت جويي : تلاش درراستاي پي جويي حقيقت و و فاداري به آن ودوري ازهرگونه پنهان سازي حقيقت
2- اصل رعايت حقوق : التزام به رعايت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهيدگان (انسان ، حيوان ونبات ) وسايرصاحبان حق .
3- اصل مالکيت مادي ومعنوي : تعهد به رعايت مصالح ملي ودرنظر داشتن پيشبرد وتوسعه کشور درکليه مراحل پژوهش
4- اصل منافع ملي : تعهد به رعايت مصالح ملي و درنظر داشتن پيشبرد وتوسعه کشور درکليه مراحل پژوهش
5- اصل رعايت انصاف وامانت : تعهد به اجتناب ازهرگونه جانبداري غيرعلمي وحفاظت ازاموال ، تجهيزات ومنابع دراختيار
6- اصل راز داري : تعهد به صيانت ازاسرار واطلاعات محرمانه افراد ، سازمان ها وکشوروکليه افراد ونهادهاي مرتبط با تحقيق .
7- اصل احترام : تعهد به رعايت حريم ها وحرمت ها درانجام تحقيقات ورعايت جانب نقد وخودداري ازهرگونه حرمت شکني .
8- اصل ترويج : تعهد به رواج دانش واشاعه نتايج تحقيقات وانتقال آن به همکاران علمي و دانشجويان به غير ازمواردي که منع قانوني دارد .
9- اصل برائت : التزام به برائت جويي از هرگونه رفتار غير حرفه اي واعلام موضع نسبت به کساني که حوزه علم وپژوهش ر ابه شائبه هاي غيرعلمي مي آلايند .
واحد علوم و تحقيقات
تعهد نامه اصالت رساله يا پايان نامه
اينجانب علي اکبر محمودي دانش آموخته مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته در رشته حسابداري که در تاريخ 08/07/1393 از پايان نامه/ رساله خود تحت عنوان ” رابطهي انعطافپذيري مالي و تصميمات سرمايهگذاري با بازده فوق العاده آتي سهام شرکتهاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
با کسب نمره ————و درجه عالي دفاع نموده ام بدينوسيله متعهد مي شوم.
1) اين پايان نامه/ رساله حاصل تحقيق و پژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده و در مواردي که از دستاوردهاي علمي و پژوهشي ديگران(اعم از پايان نامه، کتاب، مقاله و …) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رويه موجود، نام منبع مورد استفاده و ساير مشخصات آن در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
2) اين پايان نامه/ رساله قبلاً براي دريافت هيچ مدرک تحصيلي( هم سطح، پائين تر يا بالاتر) در ساير
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي ارائه نشده است.
3) چنانچه بعد از فراغت از تحصيل، قصد استفاده و هر گونه بهره برداري اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از اين پايان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمايم.
4) چنانچه در هر مقطع زماني خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشي از آن را مي پذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصيلي ام هيچ گونه ادعايي نخواهم داشت.

نام و نام خانوادگي
علياکبرمحمودي تاريخ و امضا
دانشگاه علوم و تحقيقات
واحد کرمانشاه
پاياننامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد در
رشته حسابداري
عنوان :
رابطهي انعطافپذيري مالي و تصميمات سرمايهگذاري با بازده فوق العاده آتي سهام
شرکتهاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
استاد راهنما:
دکتر علي اصغر طاهرآبادي
نگارش:
علي اکبر محمودي
تابستان 1393
تقدير و تشکر
بر خود لازم ميدانم از زحمات استاد گرانقدر جناب آقاي دکتر علي اصغر طاهرآبادي که مسئوليت راهنمايي تحقيق را تقبل فرمودند و در طول تحقيق با صبر و حوصلهي بينظير، راهنماييهاي ارزندهاي براي انجام بهتر آن به عمل آوردند، تشکر و قدرداني نمايم.
و نيز از کليه عزيزاني که مرا در نگارش اين پاياننامه ياري رساندند، قدرداني نموده و توفيق روزافزون آنها را از خداوند متعال خواستارم.

تقديم به:
به مادر دلسوز وفداکارم و به روح پاک پدرم که عالمانه به من آموخت تا چگونه در عرصه زندگي ايستادگي را تجربه کنم.
به همسرم که در تمامي مراحل اين پژوهش و از ابتداي اين راه پا به پاي من حرکت کرد و در طول اين مسير با فداکاري از خواسته هاي خود چشمپوشي کرد سپاسگذارم.

فهرست مطالب
عنوانصفحهچکيده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….يفصل اول: کليات تحقيق1-1. مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………..11-2. بيان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………………………….11-3. اهميت و ضرورت تحقيق………………………………………………………………………………………………………………31-4. اهداف تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………………………..41-4-1. هدف كلي ………………………………………………………………………………………………………………………..41-4-2. اهداف ويژه تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………41-5. فرضيات تحقيق …………………………………………………………………………………………………………………………..51-6.روش تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………………………..51-7. مدل مفهومي تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………61-8. جامعه آماري تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………..71-9.تعاريف متغيرها و اصطلاحات فني(مفهوي و عملياتي) …………………………………………………………………….71-10.اندازه شرکت………………………………………………………………………………………………………………………………101-11.ساختار کلي تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………101-12.خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………………………11فصل دوم: مباني نظري و پيشينهي تحقيق2-1. مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….132-2. مباني نظري………………………………………………………………………………………………………………………………..13 2-2-1. انعطاف پذيري مالي ………………………………………………………………………………………………………….13 2-2-2. چشماندازهاي انعطافپذيري ……………………………………………………………………………………………..14 2-2-3. منابع اساسي انعطافپذيري مالي …………………………………………………………………………………………14 2-2-4. روشهاي اندازهگيري انعطافپذيري مالي ……………………………………………………………………………14 2-2-5. بازارهاي مالي ………………………………………………………………………………………………………………….16 2-2-6. گزارشگري مالي ……………………………………………………………………………………………………………….17 2-2-7. اهداف گزارشگري مالي …………………………………………………………………………………………………….18 2-2-8. چارچوب مفهومي گزارشگري مالي …………………………………………………………………………………….19 2-2-9. گزارشگري محافظهكارانه …………………………………………………………………………………………………..20 2-2-10. انواع محافظهکاري ………………………………………………………………………………………………………..21 2-2-10-1. محافظهکاري نامشروط …………………………………………………………………………………………….22 2-2-10-2. محافظهکاري مشروط ………………………………………………………………………………………………22 2-2-11. تصميمات سرمايهگذاري …………………………………………………………………………………………………24 2-2-12. ماهيت سرمايهگذاري ……………………………………………………………………………………………………..25 2-2-13. شناسايي فرصتهاي سرمايهگذاري …………………………………………………………………………………..26 2- 2-14. ارتباط فرصتهاي سرمايه گذاري و تأمين مالي …………………………………………………………………26 2-2-15. فرصتهاي سرمايهگذاري و ارتباط آن با سود و بازده …………………………………………………………27 2-2-16. عوامل مؤثر بر تصميمات سرمايهگذاري …………………………………………………………………………….27 2-2-17. جريان نقد سرمايهگذاري …………………………………………………………………………………………………29 2-2-18. بازده فوقالعاده آتي سهام …………………………………………………………………………………………………29 2-2-18-1. بازده سهام ……………………………………………………………………………………………………………..29 2-2-18-2. عوامل مؤثر بر بازدهي سهام ………………………………………………………………… ……………….30 2-2-19. ديدگاههاي مربوط به ارزشيابي سهام …………………………………………………………………………………33 2-2-19-1. ديدگاه تحليلگران بنيادگرا ……………………………………………………………………………………….33 2-2-19-2. ديدگاه تحليلگران تکنيکي (نمودارگراها) ………………………………………………………………….34 2-2-19-3. نظريه مدرن پرتفوليو ……………………………………………………………………………………………….35 2-2-20. تعريف بورس اوراق بهادار ……………………………………………………………………………………………..35 2-2-20-1. مزاياي بورس اوراق بهادار ……………………………………………………………………………………….36 2-2-20-2. شاخص بورس ……………………………………………………………………………………………………….37 2-2-21. عوامل تأثيرگذار در بروز حباب قيمت در بورس ………………………………………………………………..40 2-2-22. اندازه شرکت …………………………………………………………………………………………………………………412-3. پيشينه تحقيق …………………………………………………………………………………………………………. ………………..43 2-3-1. پيشينه داخلي تحقيق …………………………………………………………………………………………………………43 2-3-2. پيشينه خارجي تحقيق………………………………………………………………………………………………………..44فصل سوم: روش پژوهش3-1. مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….473-2. تعريف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………….473-3. فرضيه هاي تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………473-4. جامعه و نمونه آماري ………………………………………………………………………………………………………………….483-5. روش تحقيق. …………………………………………………………………………………………………………………………….483-6. روش آماري آزمون فرضيهها……………………………………………………………………………………………………………………………..49 3-6-1. رگرسيون چند متغيره…………………………………………………………………………………………………………49 3-6-2. آزمون معنادار بودن معادله خط رگرسيون……………………………………………………………………………..49 3-6-3. آزمون ناهمساني واريانس LR…………………………………………………………………………………………….50 3-6-4. آزمون خود همبستگي ولدريج…………………………………………………………………………………………….52 3-6-5. آزمون برابري ميانگين دو گروه……………………………………………………………………………………………53 3-6-6. روش نظري در استفاده از داده هاي تابلويي………………………………………………………………………….53 3-6-7. مدلهاي مختلف دادههاي ترکيبي…………………………………………………………………………………….55 3-6-7-1. مدل اثر ثابت…………………………………………………………. ……………………………………………..55 3-6-7-2. مدل اثر تصادفي………………………………………………………………………………………………..56 3-6-8 .آزمونهاي تشخيص………………………………………………………………………………………………………..56 3-6-8-1. آزمون چاو…………………………………… ……………………………………………………………………….57 .2-8-6-3آزمون بروش پاگان…………………………. ………………………………………………………………………57 3-6-8-.3 آزمون هاسمن………………………………………………………………………………………………….58فصل چهارم: تجزيه و تحليل دادهها 4-1. مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………604-2. آمار توصيفي ……………………………………………………………………………………………………………………………60 4-2-1. بررسي آمارههاي توصيفي متغير انعطافپذيري مالي ………………………………………………………….60 4-2-2. بررسي آمارههاي توصيفي متغير تصميمات سرمايهگذاري …………………………………………………62 4-2-3. بررسي شاخص قيمت و بازده بازار سهام ………………………………………………………………………..624-3. آمار استنباطي ………………………………………………………………………………………………………………………….63 4-3-1. بررسي مدل استفاده براي آزمون فرضيهها ………………………………………………………………………634-4. تجزيه و تحليل دادهها و آزمون فرضيهها ……………………………………………………………………………………644-5. خلاصهي فصل و نتيجهگيري ……………………………………………………………………………………………………70فصل پنجم: نتيجهگيري و پيشنهادها5-1. مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………..735-2. جمعبندي و نتيجهگيري آزمون فرضيه ها………………………………………………………………………………………..745-3. پيشنهادها…………………………………………. ………………………………………………………………………………………..755-4. پيشنهادها براي تحقيقات آتي……. ………………………………………………………………………………………………….765-5. محدوديت هاي تحقيق …………………………………………………………………………………………………………………76منابع و مأخذ …………………………………………………………………………………………………………………………………….77پيوستها ………………………………………………………………………………………………………………………………………….80فهرست نمودارها و جداول
فهرست نمودارهانمودار4-1: ميانگين انعطافپذيري مالي شرکتهاي توليدي طي دوره مورد بررسي ……………………………………..61نمودار4-2: ميانگين شاخص تصميمات سرمايهگذاري شرکتهاي توليدي طي دوره مورد بررسي …………………62نمودار 4-3: روند بازدهي بازار سهام ……………………………………………………………………………………………………..63
فهرست جداولجدول 4-1: آمارههاي توصيفي متغير انعطافپذيري مالي ………………………………………………………………………. 60جدول 4-2: برخي آمارههاي توصيفي متغير تصميمات سرمايهگذاري ……………………………………………………….61جدول 4-3: شاخص قيمت و بازده بازار سهام ………………………………………………………………………………………62جدول4-4: نتيجه آزمون F ليمر براي تشخيص تابلويي يا تلفيقي بودن ……………………………………………………..65جدول4-5: نتيجه آزمون LR براي تشخيص ناهمساني واريانس ……………………………………………………………..66جدول4-6: نتيجه آزمون خودهمبستگي سريالي ولدريج …………………………………………………………………………66جدول4-7: نتايج برآورد مدل به روش OLS ……………………………………………………………………………………….66جدول4-8: نتايج آزمون GLS …………………………………………………………………………………………………………..67جدول9-4: بررسي ارتباط بين انعطافپذيري مالي با بازده فوقالعاده آتي سهام در شرکتهاي کوچک و بزرگ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
69جدول10-4: بررسي ارتباط بين تصميمات سرمايهگذاري با بازده فوقالعاده آتي سهام در شرکتهاي کوچک و بزرگ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
69
چکيده:
کسب بازدهي مازاد بر بازدهي بازار با درنظر گرفتن ساير شرايط مانند ريسک يکي از مهمترين موضوعات مورد بحث در تصميمگيري ها و برنامهريزيهاي مالي ميباشد. در واقع حداکثرکردن سود و بازده سهامداران با مديريت بر منابع و مصارف و با اجراي سياستهاي صحيح از وظايف و اهداف مديريت مالي ميباشد. در اين تحقيق تأثير متغيرهاي انعطافپذيري مالي و تصميمات سرمايهگذاري بر بازدهي فوقالعاده آتي سهام در 248 شرکت از شرکتهاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از دادههاي ترکيبي (ترکيب سري زماني و مقطعي)، نسبت اهرم سرمايهگذاري هاي شرکت به داراييهاي ثابت، شاخص قيمت سهام، شاخص قيمت بازار و حجم کل داراييهاي شرکت طي دوره زماني 1388-1391 مورد بررسي و ارزيابي قرارگرفته است. مدل تصريحي مورد استفاده براي تجزيه و تحليل دادهها در اين مطالعه برآورد مدل رگرسيوني با استفاده از تکنيک اقتصادسنجي پانل ديتا ميباشد. و به منظور تجزيه و تحليل آماري دادهها و آزمون فرضيههاي پژوهش و يافتن روابط خاص ميان متغيرها از روش آمار توصيفي استنباطي و از نرم افزار Eveiws استفاده شده است. بطوريکه يک مدل خطي ارتباط بين متغيرهاي انعطافپذيري مالي و تصميمات سرمايهگذاري با بازده فوقالعاده آتي سهام را تشريح ميکند. نتايج حاصل از برآورد پارامترها در مدل رگرسيون در مطالعه حاضر نشان ميدهد که ضريب برآورد شده متعلق به متغيرهاي مستقل ،از لحاظ آماري معنيدار بوده لذا متغيرهاي انعطافپذيري مالي و تصميمات سرمايهگذاري در شرکتهاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پتانسيل تأثيرگذاري بر بازدهي فوقالعاده آتي سهام را دارند اما نحوه اثرگذاري متغيرهاي فوق بر بازدهي فوق العاده آتي سهام در شرکتهاي کوچک و بزرگ يکسان نميباشد.
کلمات کليدي: متغيرهاي انعطافپذيري مالي ، تصميمات سرمايهگذاري، بازدهي فوقالعاده آتي سهام، اندازه شرکت، روش پانل ديتا
فصل اول
کليات تحقيق
1-1. مقدمه
انعطاف‌پذيري نقش مهمي در توانمند ساختن در خصوص سرمايه‌گذاري در آينده ايفا مي‌کند. شرکت‌هاي داراي انعطاف‌پذيري مالي ميزان قدرت استقراض ذخيره‌اي براي خود نگه مي‌دارند تا بتوانند در ساله‌اي بعد از سياست محافظه كاري سرمايه‌گذاري بيشتري كنند. انعطاف‌پذيري مالي بايد رابطه مستقيم و تأثير مهمي بر مخارج سرمايهاي داشته باشند. همچنين شرکت‌هاي منعطف ميتوانند بعد از يك دوره سياست اهرمي پايين، راحتتر وجوه خود را براي تأمين مالي پروژه‌هايشان بكار گيرند.
بيان فرآيند سرمايهگذاري در يک حالت منسجم، مستلزم تجزيه و تحليل ماهيت اصلي تصميمات سرمايه‌گذاري است. در اين حالت فعاليتهاي مربوط به فرآيند تصميمگيري تجزيه شده و عوامل مهم در محيط فعاليت سرمايهگذاري که بر روي تصميمگيري آن‌ها تأثير ميگذارد مورد بررسي قرار ميگيرد. به طور کلي سرمايهگذاري به عنوان فرآيند تبديل وجوه مالي به يک يا چند نوع دارايي که براي مدتي در زمان آتي نگهداري خواهد شد، تعريف مي‌شود. سرمايهگذار مستلزم مطالعه فرآيند سرمايهگذاري و مديريت ثروت سهامداران است .
1-2. بيان مسأله
. مديران و سرمايهگذاران جهت تصميمگيري نياز به اطلاعات مالي دارند. يکي از منابع اطلاعاتي همان اطلاعات حسابداري است. گزارشهاي مالي نقش بسيار مفيدي در تصميمگيري افراد دارد. يکي از اقلام در گزارش‌هاي مالي همان بدهيها است که ميزان بدهيها به عنوان عاملي براي پيش‌بيني و نيز مبنايي براي تصميمگيري و سرمايهگذاري به شمار ميآيد.
ميرز1 (1977) نشانداد که چگونه تهديدات ناشي از بدهي شرکتها ممکن است مانع استفاده مديران و سرمايهگذاران از فرصتهاي سودآور شود؛ حتي زماني که آن‌ها علاقمند به استفاده از اين فرصت‌ها باشند. يکي از موضوعات اساسي در مديريت مالي اين است که آيا انعطافپذيري مالي يا اهرم مالي و سرمايه‌گذاريهاي شرکتها بر بازدهي سهام آن‌ها موثراست؟ تحصيل بهينه منابع منجر به موفقيت شرکت‌ها در بازار شده و شرکتها از اين طريق ميتوانند فرصتهاي بازار را با موفقيت دنبالکنند و از مزاياي فعاليت در بازار بهرهمند شوند. تصميمگيري مناسب و بهموقع سبب افزايش سرمايه و ثروت سهامداران و در نهايت افزايش ارزشافزوده شرکت ميشود.
ارزيابيِ توان ايجاد وجهنقد از طريق تمرکز بر وضعيت مالي و جريانهاي نقدي واحد تجاري و استفاده از آن‌ها در پيشبيني جريان‌هاي نقدي مورد انتظار و سنجش انعطافپذيري مالي، تسهيل ميگردد. شرکتها داراي انعطافپذيري مالي، توانمندي بيشتري در خصوص سرمايهگذاري دارند و بهدليل مشکلات بازار سرمايه، حفظ انعطافپذيري سبب استفاده از فرصتهاي سودآور ميشود. از طرف ديگر ميزان بدهيهاي شرکت ميتواند مانع استفاده از اين فرصتهاي سودآور شود که در اين حالت شرکتهايي که انعطافپذيري بيشتري دارند مقداري ذخيره براي خود نگه ميدارند تا بتوانند از سياست محافظهکاري سرمايهگذاري استفاده کنند که توانايي سرمايه‌گذاري آن‌ها و بهتبع آن سودآوري آن‌ها افزايش يابد (ميرز، 1977).
اطلاعات دربارهي وضعيت مالي، عملکرد مالي و انعطافپذيري مالي در صورتهاي مالي و توضيحات مکمل در ارتباط با آن در يادداشت‌هاي توضيحي ارائهميشود که جزء لاينفک صورتهاي مالي محسوب ميگردد. انعطاف‌پذيري يکي از موضوعات تأثيرگذار بر سياست سرمايهگذاري است و نقش بهسزايي در کمکرساندن به مديران در امر تصميمگيري در خصوص سرمايه‌گذاري دارد. امروزه يکي از دغدغه‌هاي مديران انتخاب شيوه‌هاي تأمين مالي مناسب و نيز انتخاب ساختار مطلوب سرمايه مي‌باشد. شرکتهايي که انعطاف‌پذيري مالي مناسبي دارند، مي‌توانند در برابر فشارهاي مالي مقاومتکنند و زماني که فرصت‌هاي سودآور پيش مي‌آيد، وجوه لازم به منظور سرمايه‌گذاري را با حداقل هزينه فراهم سازند (گامبا و تراينتي2، 2008). تصميمات سرمايه‌گذاري مناسب نيز سبب افزايش ارزش شرکت مي‌شود و نهايتاً انتظار ميرود منجر به افزايش ارزش سهام (از ديدگاه سرمايه‌گذاران) شود.
بدينترتيب هدف اصلي اين تحقيق بررسي اين موضوع مي‌باشد كه آيا شرکت‌هاي داراي انعطاف‌پذيري مالي توانايي انجام هزينه‌هاي سرمايه‌اي بيشتري نسبت به شرکت‌هاي غير منعطف مالي دارند و آيا شرکت‌ها در هنگامي كه داراي انعطاف‌پذيري مالي مي‌باشند، از وجوه نقد داخلي خود جهت سرمايه‌گذاري استفاده مي‌کنند. با توجه به موارد ذكر شده بالا در اين تحقيق تأثير انعطافپذيري مالي و تصميمات سرمايهگذاري بر بازده فوق‌العاده آتي سهام ارزيابي ميشود.
1-3. اهميت و ضرورت تحقيق
امروزه با گسترش سطح کيفي فعاليت و همچنين توسعه گستره امور اقتصادي، تصميمهاي مالي شرکتها از جمله مسائل پيچيدهاي است که در راستاي کسب بهترين بازده و مطلوبيت در بهترين شرايط به وجود ميآيد. در اين راستا مديران مالي با توجه به آن که مسئوليت اصلي اين تصميمها به آن‌ها بر ميگردد در پي دستيابي به روابط بين عوامل شاخص در شرکتها هستند. از جمله اين مسائل مبحث تصميمات سرمايهگذاري است (آئون و هوانگ3، 2008).
انعطافپذيري مالي از توانايي واحد تجاري مبني بر اقدام مؤثر جهت تغيير ميزان و زمان جريانهاي نقدي آن است بهگونهاي که واحد تجاري بتواند در قبال رويدادها و فرصتهاي غيرمنتظره واکنش نشان دهد. مجموعه صورتهاي مالي، اطلاعاتي را که جهت ارزيابي انعطاف‌پذيري واحد تجاري مفيد است منعکس ميکند. انعطاف‌پذيري مالي واحد تجاري را قادر ميسازد تا از فرصتهاي غيرمنتظره سرمايهگذاري به خوبي بهرهگيرد (استانداردهاي حسابداري، 1386).
انعطاف‌پذيري مالي از مهم‌ترين ويژگيهاي يک شرکت است و ميتوان آنرا بهعنوان حفظ ظرفيت استقراض بهمنظور تحصيل و توسعه آتي شرکت يا حداقلکردن بدهيها، براي جلوگيري از درماندگي مالي در مقابل رکوردهاي اقتصادي به شمار آورد (گراهام و هاروي، 2001).
با توجه به اينکه شرکتهاي گوناگون با انعطاف‌پذيري مختلف در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شدهاند، سرمايهگذاران و سهامداران به پيشبيني بازدهي آينده علاقهمند هستند. بررسي اين موضوع که انعطافپذيري شرکت در يک دوره چه تأثيري بر بازدهي آينده سهام آن شرکت (که بازدهي سهامداران را تشکيل ميدهد) خواهد داشت از اهميت بسزايي برخوردار است، چون عاملي تأثيرگذار براي تصميمگيري سرمايه‌گذاران و سهام‌داران را شناسايي خواهد نمود. همچنين تأثير تصميمات سرمايهگذاري شرکت بر بازده آتي سهام آن شرکت نيز بدينترتيب از ديد سرمايهگذاران و سهامداران براي پيشبيني بازدهي آيندهي سرمايهگذاران بورس اوراق بهادار از اهميت قابل توجهي برخوردار است. در اين پژوهش به اهميت کمک به سرمايهگذاران در سرمايهگذاري و همچنين ارزيابي عملکرد شرکتها و بازدهي آن‌ها و تأثير مسائل مالي شرکتها بر آينده سهام آن‌ها ميپردازيم.

1-4. اهداف تحقيق
1-4-1. هدف كلي
هدف کلي پژوهش بررسي رابطه انعطافپذيري مالي و تصميمات سرمايهگذاري با بازده فوق‌العاده آتي سهام شرکت‌هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ميباشد.
1-4-2. اهداف ويژه تحقيق
– بررسي ارتباط بين انعطافپذيري مالي با بازده فوق‌العاده آتي سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
– بررسي ارتباط بين تصميمات سرمايهگذاري با بازده فوق‌العاده آتي سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
– بررسي ارتباط بين متغيرهاي فوق به تفکيک شرکت‌هاي كوچك و بزرگ (بررسي تأثير اندازهي شرکت بر ارتباط متغيرها)

1-5. فرضيات تحقيق
فرضيه اول: بين انعطاف‌پذيري مالي با بازده فوق‌العاده آتي سهام شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط مستقيم وجود دارد.
فرضيه دوم: بين تصميمات سرمايه‌گذاري با بازده فوق‌العاده آتي سهام شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط مستقيم وجود دارد.
فرضيه سوم: ميزان ارتباط بين انعطافپذيري مالي با بازده فوق‌العاده آتي سهام در شرکتهاي کوچک و بزرگ يکسان نيست.
فرضيه چهارم: ميزان ارتباط بين تصميمات سرمايهگذاري با بازده فوق‌العاده آتي سهام در شرکتهاي کوچک و بزرگ يکسان نيست.
1-6.روش تحقيق
روش تحقيق استفاده شده در اين مطالعه روش کمّي است. اين تحقيق کاربردي بوده و با توجه به نوع هدف توصيفي و از گونهي علي- معلولي است. جمعآوري دادهها بصورت استفاده از منابع دست دوم ميباشد. بطوريکه ابتدا مباني تئوريک و پيشينه مطالعات به روش کتابخانهاي و اسنادي از کتابهاي موجود در داخل و مقالات بدستآمده از ژورنالها و مجلات معتبر از طريق اينترنت جمعآوري شده و سپس با مدنظر داشتن مدلهاي مطرح شده توسط محققين خارجي و همچنين در نظر گرفتن شرايط کنوني بازار سرمايه در ايران مدل مورد نظر ارائه شدهاست. از طرف ديگر، مطالعه حاضر از نظر پاسخ به سؤالات و آزمون فرضيات، تحقيق آماري همراه با استفاده از ابزارهاي اقتصادسنجي محسوب ميگردد. در مطالعه حاضر هدف، بررسي ارتباط بين انعطافپذيري مالي و تصميمات سرمايهگذاري شرکتها با بازده فوقالعاده آتي سهام ميباشد. بنابراين پس از ارائهي مدل با استفاده از دادههايي که از سايت بورس اوراق بهادار و نرم افزار رهاورد نوين بدست ميآيد، روابط بين متغيرها با استفاده از نرم افزار Eviews تخمين زدهميشود و در نهايت به استخراج نتايج پرداخته خواهد شد. در اين مطالعه بهمنظور بررسي تصميمات سرمايهگذاري و انعطافپذيري مالي شرکتها بر روي بازده فوقالعاده آتي سهام شرکت ها از روش پانل ديتا استفاده شده است.
1-7. مدل مفهومي تحقيق
8-1جامعه آماري تحقيق
براي اجراي هر تحقيق لازم است جامعه آماري مشخص و معين گردد. جامعه آماري عبارتست از “تعدادي از عناصر مورد نظر که حداقل داراي يک صفت مشخصه باشند”. صفت مشخصه صفتي است که بين همة عناصر جامعه آماري مشترک و متمايز کننده جامعه آماري از ساير جوامع مي باشد(عادل آذر و مؤمني،1384).
جامعهي آماري در اين پژوهش شركتهايي هستند كه از سال 1388 تا 1391 در عضويت بورس اوراق بهادار تهران بوده و داراي ويژگي هاي زير باشند:
> شركتهايي که از سال 1388 در بورس پذيرفته شده باشند.
> پايان سال مالي آنها 29 اسفند هر سال باشد.
> سهام شركت مورد نظر طي دوره پژوهش مورد معامله قرار گرفته باشد.
> جزء شركتهاي سرمايهگذاري كه داراي فعاليتهاي خاص مانند صندوقهاي بازنشستگي، موقوفههاي تجاري، شرکتهاي بيمه و بانکهاي سرمايهگذاري نباشند.
> اطلاعات مربوط به انعطافپذيري مالي، تصميمات سرمايهگذاري و بازده فوقالعاده آتي سهام شرکتها در دسترس باشد.
طبق بررسيهاي اوليه تعداد شرکتهايي که از سال 88 تا 91 در عضويت بورس بودهاند و شرايط فوق را دارند تعداد 248 شرکت ميباشد که جامعه آماري پژوهش را تشکيل ميدهد.
1-9.تعاريف متغير‏ها و اصطلاحات فني (به صورت مفهومي و عملياتي)
– انعطاف‌پذيري مالي (FF): (مفهومي)
انعطافپذيري مالي مهم‌ترين قسمت تعيين ساختار سرمايه شرکت است و ميتوان آن را به عنوان حفظ ظرفيت استقراض به منظور تحصيل و توسعه آتي شرکت يا حداقل کردن بدهيها، براي جلوگيري از درماندگي مالي در مقابل رکودهاي اقتصادي به شمار آورد. همچنين مهم‌ترين عامل تأثيرگذار بر تصميمات استقراضي شرکتها، تقاضاي مديران براي انعطافپذيري مالي است (گراهام و هاروي4، 2001)

– انعطاف‌پذيري مالي (PP) : (عملياتي)
نسبت (ميزان) استفاده از بدهي‌ها براي تأمين مالي دارايي‌هاي يک شرکت را اهرم مالي مي‌گويند. که از فرمول زير بدست ميآيد (مارچيکا و مورا5، 2007).

– تصميمات سرمايه‌گذاري (ID) : (مفهومي)
در اين پژوهش تصميمات سرمايه‌گذاري بهعنوان متغير مستقل شناسايي مي‌شود. اين متغير عبارت است از فعاليت‌هايي که منجر به تغييرات در سرمايه‌گذاري واحد تجاري ميگردد.
– تصميمات سرمايه‌گذاري (ID) : (عملياتي)
شاخص سرمايه‌گذاري از نسبت کل سرمايه‌گذاري‌هاي شرکت (يا مخارج سرمايه‌اي) دارايي‌هاي ثابت به دست مي‌آيد (رحماني و همکاران، 1391).
كل سرمايه‌گذاري شركت
= شاخص سرمايه‌گذاري
دارايي‌هاي ثابت شركت
-بازده فوق‌العاده سهام (AR) : (مفهومي)
بازدهي سهام يك شركت مازاد بر بازدهي بازار سهام، بازده فوق‌العاده سهام ناميده مي‌شود.

– بازده فوق‌العاده سهام (AR) : (عملياتي)
براي اندازه‌گيري بازدهي بازار سهام از افزايش شاخص بازار استفاده مي‌شود. در اين پژوهش بازده فوق‌العاده سهام بهعنوان متغير وابسته شناخته مي‌شود (عباس نژاد، 1384).

: بازده فوق‌العاده سهام شركت i در سال t
: بازدهي سهام شركت i در سال t
: بازدهي بازار سهام در سال t
بازده بازار () : با استفاده از اطلاعات شاخص سهام در ابتدا و پايان هر دوره مالي ميتوان بازده بازار را محاسبه نمود:
: شاخص قيمت بازار در پايان سا7
بازده سهام: بازده کل عبارت است از نسبت کل عايدي(ضرر) حاصل از سرمايهگذاري در يک دورة معين به ميزان سرمايهاي که براي کسب اين عايدي در اول همان دوره به کار گرفته شده است(شهرآبادي و بشيري،1389،203).
= نرخ دوره نگهداري .
= درآمد نگهداري در طول دوره .
= سرمايهگذاري اوليه در شروع دوره برگزاري
شاخص قيمت سهام در پايان سال:
نتيجه بازده به صورت لگاريتم به روش زير محاسبه ميشود
P: قيمت لگاريتم و tو t-1 نشان دهنده زمان قيمت ميباشد يکي از مزاياي کاربرد نتيجه لگاريتم نسبت به بازده خالص آسانتر از بازده چند دوره است. و از آزادي آماري بيش تري برخوردار است. با اين حال در اين تحقيق تنها بر بازده قيمت تمرکز شده است.
1-10. اندازه شرکت:
اندازه شركت در مطالعات متعدد نمايانگر جنبههاي مختلفي از شركت است. اندازه شركت نيز ميتواند نمايانگر اهرم شركت، برتري رقابتي، توانايي مديريت و کيفيت طرحهاي حسابداري، کارائي اطلاعاتي و ميزان ريسک کلي شرکت باشد (پارساييان، 1381).
براي محاسبه اندازه شركت از روشهاي متفاوتي استفاده مي شود. مثلاً برخي مجموع داراييهاي شركت را بكار مي برند. فروش نيز در پارهاي اوقات به عنوان اندازه شركت مورد استفاده قرار مي گيرد.
1-11.ساختار کلي تحقيق:
در فصل اول، کليات تحقيق شامل تعريف موضوع و بيان مسأله، اهميت و ضرورت انجام تحقيق، اهداف تحقيق، متغيرهاي پژوهش، فرضيههاي تحقيق، روششناسي تحقيق، مدل تحقيق، ، روش گردآوري و تجزيه وتحليل دادهها، جامعه آماري، قلمرو و تعريف مفاهيم تحقيق ارائه شده است.
در فصل دوم، مباني نظري و پيشينه تحقيق تشريح شده است. در اين فصل ابتدا به بررسي انعطافپذيري مالي و چشماندازهاي آن در اين زمينه، سپس به روشهاي اندازهگيري، گزارشهاي مالي و اهداف گزارشگري مالي پرداخته و در بخش بعدي عوامل مؤثر بر تصميمات سرمايهگذاري مورد بررسي قرارگرفته و درنهايت به بازده فوق‌العاده و عوامل مؤثر بر بازدهي سهام و اندازه شرکت پرداخته ميشود.
در فصل سوم، روش انجام تحقيق مطرح شده است. فرضيههاي تحقيق و مباني اندازهگيري متغيرها تشريح و سپس جامعه و نمونه آماري، منابع تهيه اطلاعات و روشهاي آماري مورد استفاده جهت تجزيه و تحليل بيان شده است.
فصل چهارم به تجزيه و تحليل اطلاعات اختصاص يافته است. مدلهاي مختلف رگرسيون مورد آزمون وبررسي قرار گرفته و نتايج حاصل از آزمون فرضيهها ارائه گرديده است.
در فصل پنجم، نتايج و يافتهها ارائه و ارزيابي شده است. پس از نتيجهگيري و ارائه پيشنهادهاي مبتني بر تحقيق، پيشنهاداتي براي تحقيقات آتي و محدوديتهاي احتمالي در تعميم نتايج مطرح شده است.
1-12.خلاصه فصل:
در انجام هر پژوهش يکي از مهمترين بخش ها، ارائه طرح پژوهش مناسب مي باشد. در اين فصل سعي شده تا با بيان قسمتهاي مختلف مطالعه انجام شده، طراحي کلي از آن ارائه گردد، بدين منظور، در ابتدا با بيان مقدمهاي کليات طرح مشخص گرديده و سپس به بيان اهداف و اهميت طرح پرداخته شده است. در ادامه فصل فرضيهها و روش پژوهش و مدل تحقيق ارائه شده و درمورد جامعه آماري و نحوه جمعآوري دادهها توضيح داده شده است.
فصل دوم
مباني نظري و پيشينهي تحقيق
2-1. مقدمه
در اين فصل ابتدا به بررسي انعطافپذيري مالي و چشماندازهاي آن در اين زمينه، سپس به روشهاي اندازهگيري، گزارشهاي مالي و اهداف گزارشگري مالي پرداخته و در بخش بعدي عوامل مؤثر بر تصميمات سرمايهگذاري مورد بررسي قرارگرفته و درنهايت به بازده فوق‌العاده و عوامل مؤثر بر بازدهي سهام و اندازه شرکت پرداخته ميشود.
2-2. مباني نظري
2-2-1. انعطافپذيري مالي
انعطافپذيري مالي، عبارتاست از توان شرکت‌ها براي تأمين منابع مالي جهت عكسالعمل مناسب در برابر رويدادها و موارد پيش‌بيني نشده، براي حداكثر كردن ارزش شرکت (بيون6، 2008).
شركتهايي كه انعطافپذيري مالي دارند، ميتوانند در برابر فشارهاي مالي مقاومت نمايند و زمانيكه فرصت‌هاي سودآور به وجود آيد، وجوه لازم را جهت سرمايهگذاري با حداقل هزينه فراهم نمايند (گامبا و تريستان7، 2008).
انعطافپذيري مالي مهم‌ترين قسمت تعيين ساختار سرمايه شرکت است و ميتوان آنرا بهعنوان حفظ ظرفيت استقراض به منظور تحصيل و توسعه آتي شرکت يا حداقلکردن بدهيها، براي جلوگيري از درماندگي مالي در مقابل رکودهاي اقتصادي به شمار آورد. همچنين مهم‌ترين عامل تأثيرگذار بر تصميمات استقراضي شرکتها، تقاضاي مديران براي انعطافپذيري مالي است (گراهام و هاروي8، 2001)
2-2-2. چشماندازهاي انعطافپذيري
انعطاف‌پذيري مالي به عنوان توانايي ايجاد فعاليتهاي سودآور بهدنبال تغييرات تحميلشده در محيط تجاري و همچنين سازگاري پيش‌بيني تغييراتي که اهداف شرکت را تحتالشعاع قرار ميدهد ميباشد. انعطافپذيري داراي دو چشم انداز است:
1) انعطافپذيري داخلي مانند ميزان ظرفيت شرکت براي سازگاري با نيازهاي محيط.
2) انعطافپذيري خارجي مانند ميزان ظرفيت شرکت براي تأثيرگذاري در محيط و در نهايت کاهش آسيبپذيري. (ول بردا،9 1998)
2-2-3. منابع اساسي انعطافپذيري مالي
انعطاف‌پذير مالي از منابع مختلفي نشأت ميگيرد. از جمله منابع اساسي انعطافپذيري مالي، موارد زير را ميتوان برشمرد:
1. حفظ ظرفيت استقراض (تأمين مالي خارجي يا سهامداران خارجي)
2. نگهداري وجه نقد در دسترس در سطح بالا
3. توان دستيابي به وجه نقد از طريق فروش داراييها بدون اختلال در عمليات در حال تداوم يا انقطاع سرمايهگذاري. (دي آنگلو و دي آنگلو10، 2007؛ دانيل و همکاران11، 2008).
2-2-4. روشهاي اندازهگيري انعطافپذيري مالي
دو روش اندازهگيري انعطافپذيري مالي به صورتهاي زير است:
1. نسبت اهرمي (بدهي به دارايي)؛ تأمين نيازهاي مالي از طريق ايجاد بدهي را نشان مي‌دهد. در واقع اين نسبتها تعيين مي‌کنند كه شركت تا چه حد نيازهاي مالي خود را از منابع ديگران تأمين نمودهاست.
2. نسبت نقدينگي (وجه نقد به دارايي)؛ اين نسبت‌ها از مقايسه دارائي جاري يا اقلام تشكيلدهنده آن با بدهي جاري بدست ميآيد. مهمترين نسبت‌هاي نقدينگي عبارتند از نسبت جاري و نسبت آتي.
2-1. نسبت جاري: نسبت جاري از تقسيم داراييهاي جاري بر بدهي‌هاي جاري به دست ميآيد. اين نسبت متداول‌ترين وسيله براي اندازهگيري قدرت پرداخت بدهي‌هاي كوتاهمدت است. زيرا از طريق آن مي‌توان پي برد داراييهايي كه در طول سال مالي به پول نقد تبديل ميگردند چند برابر بدهيهايي است كه در طول سال مالي سررسيد آن‌ها فرا خواهد رسيد. بطور كلي مي‌توان گفت هر قدر نسبت جاري بزرگ‌تر باشد بستانكاران تأمين امنيت بيشتري خواهند داشت زيرا چنانچه بر دارايي جاري صدمه و لطمهاي نيز وارد شود باز شركت ميتواند پاسخگوي طلبكاران باشد. ولي بايد توجه داشت بزرگ بودن بيش از حد اين نسبت نشانه اين است كه از داراييهاي جاري به خوبي استفاده نميشود و يا از منابع اعتباري كوتاه مدت كم استفاده ميشود.
2-2. نسبت آتي: نسبت آتي از تقسيم داراييهاي آتي بر بدهيهاي جاري به دست ميآيد. براي تعيين اين كه دارايي آتي تا چه اندازه بدهي جاري را فرا مي‌گيرد از نسبت آتي استفاده مي‌شود. دارايي‌هاي آتي آن دسته از دارايي‌هاي جاري است كه به سرعت قابل تبديل به نقد است.
در اين بررسي براي محاسبه دارايي‌هاي آتي، موجودي مواد و كالا، پيش پرداخت‌ها ، سپرده و سفارشات از دارايي‌هاي جاري كسر شده است (دانيل و همکاران12، 2008).

2-2-5. بازارهاي مالي
بازارهاي مالي به طور کلي شامل دو دسته ميباشند:
1) بازار سرمايه: بازار سرمايه جايي است که در آن خريداران و فروشندگان ابزارهاي مالي بلندمدت يعني ابزارهايي که سررسيد آن‌ها يک سال و بيشتر است را مبادله و دادوستد ميکنند. از جمله اجزاي بازار سرمايه ميتوان به بازار سهام (بورس)13، بازار رهني14، اوراق قرضه شرکتها15 و اوراق بهادار دولتي16 اشاره کرد، که در ايران تنها بازار سهام و بازار اوراق بهادار دولتي وجود دارد.
2) بازار پول: در بازار پول ابزارهاي اعتباري که براي کمتر از يک سال هستند، مبادله و دادوستد ميگردند. از جمله اجزاي بازار پول، اوراق خزانه دولتي، گواهينامههاي پسانداز و گواهينامههاي سپرده است.
بازار سهام( بورس): از بخشهاي اصلي بورس اوراق بهادار، بازار سهام است که به اشکال مختلف در اقتصاد تأثير دارد. از طريق اين بازار است که شرکتها ميتوانند با واگذارکردن سهام خود، سرمايهاي را که نيازدارند از طريق وجوه سرمايهگذاران جمعآوري کنند. سهم عادي، حقوق مالکيت در شرکتهاي سهامي را نشان ميدهد.
بازار سهام توسعهيافته به معناي نقدينگي و نقدشوندگي بيشتر است که منجر به کاهش هزينه سرمايهگذاري خواهد شد. توان اين بازار براي توليد و دراختيار قرار دادن فعاليتهاي بنگاههاي اقتصادي کمک شاياني را به سرمايهگذاران فردي و مؤسسهاي در راستاي شفافسازي اطلاعات، خواهد داشت تا با اطلاع و اطمينان بيشتري به انجام سرمايهگذاري رويآورند که اين خود يکي از عوامل تعيينکننده ثبات سياسي و اقتصادي خواهدبود.
خريد سهام سبب ايجاد احساس مشارکت در امور توليدي و تجاري ميشود که در کنار تجهيز و تخصيص مطلوب منابع، منجر به تقسيم مالکيتهاي بزرگ در سطح جامعه ميگردد و امکانِ داشتن حق رأي در اداره امور شرکت را براي سهامداران فراهم ميکند.
2-2-6. گزارشگري مالي
جذب پس اندازهاي راكد و سوقدادن آن‌ها به سوي واحدهاي توليدي و ايجاد امكانات براي مشاركت عموم مردم در توسعه صنايع و سهيم شدن در سود كارخانجات از اهداف اصلي بورس اوراق بهادار بهشمار ميرود. بهطوريكه سازمان مذكور مي‌تواند بهعنوان يك اهرم در كنترل نرخ تورم و افزايش نرخ سرمايه‌گذاري، نقش حساسي را در جامعه ايفا نمايد. بنابراين جهت نيل به اين هدف سازمان مذكور بايد بتواند اعتماد سرمايه‌گذاران را به سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه جلب كند. اين امر نيز تابع وجود يك بازار سرمايه شفاف و روشن است. شفافيت بازار سرمايه خود درگرو گزارشگري مالي درست و بهموقع شرکت‌هاي پذيرفتهشده در بورس است و بدون وجود چنين اطلاعاتي، استفاده‌کنندگان نمي‌توانند فرصت‌ها و خطرات سرمايه‌گذاري را بهموقع تشخيصدهند (اعتمادي، 1382: 88).
گزارشات مالي محصول نهايي سيستم حسابداري بوده و بهعلت اهميتي كه براي استفاده‌کنندگان بهخصوص صاحبان سهام دارد روندي روبهرشد داشته و همواره مورد توجه انجمن‌هاي مختلف حسابداري بودهاست. قبل از تشكيل كميسيون بورس و اوراق بهادار (SES) اغلب مؤسسات و واحدهاي تجاري بهصورت داوطلبانه گزارشات مالي خود را تهيه و منتشر ميكردند. علت اين افشاهاي ارادي را مي‌توان جلب اعتماد عمومي، معرفي مؤسسه به عموم و سرمايه‌گذاران و در نهايت جلب سرمايه و سرمايه‌گذاران دانست. اما پس از بحران 1929 و پس از تأسيس كميسيون بورس واوراق بهادار در سال 1933 گزارشگري مالي بهصورت يك الزام قانوني براي مؤسسات درآمد. در رابطه با الزامات گزارشگري مالي اين نكته نيز حائز اهميت است كه علاوه بر الزامات كميسيون بورس و اوراق بهادار الزامات ديگري نيز جهت گزارشگري مالي وجود دارد كه به الزامات بازار معروف‌اند و عبارتند از الزامات بازار سرمايه و الزامات بازار كار (فاستر17، 1986: 30).
پس از انقلاب صنعتي در اروپا، رفته‌رفته انديشه جدايي مالكيت از مديريت (نظريه نمايندگي) مطرح شد و درنتيجه مالكان همواره نگران اندوخته‌هاي خود و مديران نيز در انديشه رفع نگراني صاحبان بنگاه‌هاي اقتصادي بودند و براي اينكه مالكان را به طور پيوسته در جريان امور اين بنگاه‌ها قرار دهند به ارائه گزارشات مالي مي‌پرداختند (ايلخاني، 1380: 20).
به اين ترتيب ساختار جديد مالكيت و مديريت، دامنه مسئوليت حسابداري را افزايش داارائه گزارش‌هاي مالي را براساس نياز استفاده‌کنندگان ضروري ساخت (حساس يگانه، 1382: 42).
بنابراين گزارشگري مالي فراتر از آنكه گزارش مالي صرف باشند، وسيله‌اي براي برقراري ارتباط بين شرکت‌ها و صاحبان آن‌ها تلقي ميشود (صيدي، 1384: 27).
از ديرباز موضع شرکت‌ها در مورد گزارشگري مالي اين بوده كه اطلاعات را در كمترين حد ممكن منتشر كنند تا از اعطاي فرصت بهرهبرداري بيشتر به رقبا جلوگيري شود. بنابراين در رابطه با گزارشگري مالي همواره دو چالش بزرگ پيش روي مديران واحدهاي تجاري وجود داشته كه يكي از آن‌ها چگونگي برقراري تعادل بين شفافيت گزارشات مالي و عدم ارائه بيش از حد اطلاعاتي بوده و ديگري اينكه اطلاعات به چه ميزان، براي چه كساني و در چه مواقعي بايد منتشر شود (صيدي، 1384: 26).

2-2-7. اهداف گزارشگري مالي
طبق نظر هيأت استانداردهاي حسابداري مالي (FASB) يكي از اهداف گزارشگري مالي فراهمساختن اطلاعاتي پيرامون وضعيت مالي، عملكرد و انعطاف‌پذيري مالي واحد تجاري است و هدف ديگر پاسخگويي مديران به سرمايه‌گذاران و مالكان است تا معلوم شودقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید