دانشگاه آزاد اسل
1-5- فرضيه ها و سوال هاي تحقيق 17
1-5-1- فرضيه تحقيق 18
1-5-2- سوال هاي تحقيق 17
1-6- متغيرهاي تحقيق و شاخص هاي اندازه گيري آنها 20
1-6-1- متغير وابسته 20
1-6-2- متغيير مستقل 20
1-7- مدل تحقيق 22
1-8-تعريف واژه هاي کليدي 23
1-9- جنبه هاي جديد و نوآوري تحقيق 25
1-10-کاربرد نتايج تحقيق 25
1-11- ساختارکلي تحقيق 26
فصل دوم 27
2-1- مقدمه 28
2-2- مباني نظري فناوري اطلاعات 28
2-2-1- تعريف فناوري اطلاعات 28
2-2-2- انواع فناوري اطلاعات به کار رفته در بانک ها 31
2-2-3- اثرات به کارگيري فناوري اطلاعات در بانک ها 33
2-2-4- اثرات فناوري اطلاعات در بهره وري سازمان ها 34
2-3- مباني نظري بانکداري الکترونيک 37
2-3-1- تعريف بانکداري الکترونيک 37
2-3-2- بانكداري الكترونيكي و خدمات الكترونيكي 39
2-3-3- تاريخچه بانكداري الكترونيكي 41
2-3-4- سير تحولات بانکداري الکترونيک 42
2-3-5- سطوح بانکداري الکترونيک 45
2-3-6- بانکداري الکترونيکي در ايران 52
2-3-7- مقايسه بانکداري الکترونيک و بانکداري سنتي 53
2-3-8- مشكلات و محدوديت هاي بانكداري سنتي 55
2-3-9- مزايا و منافع حاصل از به كارگيري بانكداري الكترونيكي 58
2-3-10- معايب بانکداري الکترونيک 63
2-3-11- ذينفعان بانکداري الکترونيکي 65
2-3-12-تاثير توسعه بانکداري الکترونيکي 66
2-4- مباني نظري عملکرد بانک ها 67
2-4-1- تعريف سپرده هاي بانکي 67
2-4-1-1- انواع سپرده هاي بانکي 67
2-4-2- تعريف تسهيلات پرداختي بانک ها 68
2-4-2-1- انواع تسهيلات پرداختي بانک ها 69
2-4-3- تعريف سود و زيان بانک ها 69
2-4-3-1- نحوه محاسبه سود و زيان 69
2-5- پيشينه پژوهش 70
2-5-1- پژوهش هاي خارجي 70
2-5-1-1- فناوري اطلاعات و کارکردهاي آن 70
2-5-1-2- بانکداري الکترونيک 74
2-5-2- پژوهش هاي داخلي 79
2-5-2-1- فناوري اطلاعات و کارکردهاي آن 80
2-5-2-2- بانکداري الکترونيک 83
2-6- مقايسه تحقيق حاضر با ساير تحقيقات انجام شده 88
2-6-1-مقايسه با تحقيقات خارجي 88
2-6-2- مقايسه با تحقيقات داخلي 89
فصل سوم 91
3-1- مقدمه 92
3-2- روش تحقيق 92
3-3- سوال تحقيق 93
3-4- فرضيه تحقيق 95
3-5- متغييرهاي تحقيق و شاخص اندازه گيري آن ها 96
3-5-1- متغيير وابسته 96
3-5-2- متغيير مستقل 97
3-6- مدل تحليلي تحقيق 99
3ـ7- قلمرو تحقيق 100
3ـ7ـ1 قلمرو مکاني 101
3ـ7ـ2 قلمرو زماني 101
3ـ7ـ3- قلمرو موضوعي 102
3-8- جامعه آماري 102
3-9- ابزار و شيوه گردآوري دادهها 102
3-10- آمار توصيفي 103
3-11- آزمون هاي پيش فرض همبستگي 103
3-11-1- محاسبه ضريب همبستگي 103
3-11-2- آزمون معنادار بودن 104
3-12- آزمون هاي پيش فرض رگرسيون 104
3-12-1- آزمون نرمال بودن 104
3-12-2-آزمون معنادار بودن 105
3-12-2-1- آزمون معنادار بودن رگرسيون 105
3-12-3- نمودار پراکنش 105
3-12-4- تجزيه و تحليل رگرسيون 105
فصل چهارم 107
4-1- مقدمه 109
4-2- آمار توصيفي متغييرهاي تحقيق 109
4-3- آزمون هاي پيش فرض رگرسيون 111
4-3-1- آزمون نرمال بودن داده ها 111
4-4- تجزيه و تحليل مدل هاي تحقيق 112
4-4-1- تجزيه و تحليل فرضيه اول 112
4-4-1-1- آزمون معنادار بودن رگرسيون 112
4-4-1-2- آزمون ضريب همبستگي 118
4-4-1-3- آزمون تجزيه و تحليل رگرسيون 118
4-4-2- تجزيه و تحليل فرضيه دوم 119
4-4-2-1- آزمون معنادار بودن رگرسيون 119
4-4-2-2- آزمون ضريب همبستگي Error! Bookmark not defined.
4-4-2-3- آزمون تجزيه و تحليل رگرسيون 125
4-4-3- تجزيه و تحليل فرضيه سوم 126
4-4-3-1- آزمون معنادار بودن رگرسيون 126
4-4-3-2- آزمون ضريب همبستگي Error! Bookmark not defined.
4-4-3-3- آزمون تجزيه و تحليل رگرسيون 132
4-5 نتيجه گيري 132
فصل پنجم 135
5-1- مقدمه 136
5ـ2- خلاصه نتايج آزمون فرضيه هاي تحقيق 137
5ـ2ـ1 خلاصه نتايج آزمون فرضيه اول 137
5ـ2ـ2 خلاصه نتايج آزمون فرضيه دوم 138
5ـ2ـ3 نتيجه گيري از آزمون فرضيه‌ي سوم 139
5-3- پيشنهادهاي تحقيق 140
5-3-1- پيشنهادهاي مبتني بر نتايج تحقيق به بهره وران 140
5-3-2- پيشنهادهايي به ساير محققين 142
5-4- محدوديت هاي تحقيق 142
5-5- نتيجه گيري 143
منابع: 144
منابع لاتين: 151
درگاه هاي مجازي: 159
پيوست1: سهم تسهيلات بانک هاي دولتي و خصوصي 160
پيوست2: سهم سپرده هاي بانک هاي دولتي و خصوصي 161
پيوست3: ميزان بهره مندي بانک هاي دولتي و خصوصي از دستگاه هاي خودپرداز 162
پيوست4: ميزان بهره مندي بانک هاي دولتي و خصوصي از پايانه هاي شعب 163
پيوست5: ميزان بهره مندي بانک هاي دولتي و خصوصي از کارت هاي بانکي صادر شده 164
پيوست 6: ميزان بهره مندي بانک هاي دولتي و خصوصي از پايانه هاي فروش 165

فهرست جداول
جدول2-1: سال عضويت بانک هاي تجاري در شبکه شتاب 52
جدول2-2: اقدام هاي انجام شده هر يک از بانک هاي تجاري در زمينه بانکداري الکترونيکي 53
جدول2-3: مقايسه ويژگي هاي بانکداري الکترونيکي و بانکداري سنتي 55
جدول2-4: مزايا و معايب بانکداري سنتي 57
جدول2-5 : مزاياي بانکداري الکترونيکي 62
جدول2-6 : مزايا و معايب بانکداري الکترونيک 64
جدول 4-1- آماره هاي توصيفي متغيرهاي مدل رگرسيون تحقيق 110
جدول 4-2- تجزيه واريانس رگرسيوني تعداد کارت هاي بانکي و سپرده 113
جدول 4-3- تجزيه واريانس اثر تعداد پايانه شعب بر ميزان سپرده 114
جدول 4-4- تجزيه واريانس اثر پايانه فروش بر ميزان سپرده 115
جدول 4-5- تجزيه واريانس اثر تعداد خودپرداز بر ميزان سپرده 116
جدول 4-6- تجزيه واريانس اثر تمامي اجزاي فناوري اطلاعات بر سپرده 117
جدول 4-7- ضريب همبستگي بين متغيير هاي مورد بررسي تحقيق Error! Bookmark not defined.
جدول 4-8- تجزيه واريانس اثر تعداد کارت بانکي بر تسهيلات پرداختي 119
جدول 4-9- تجزيه واريانس اثر پايانه شعب بر تسهيلات پرداختي 121
جدول 4-10- تجزيه واريانس اثر پايانه فروش بر تسهيلات پرداختي به مشتريان 122
جدول 4-11- تجزيه واريانس اثر تعداد خودپردازها بر ميزان تسهيلات پرداختي 123
جدول 4-12- تجزيه واريانس اثر تمامي اجزاي فناوري اطلاعات بر تسهيلات پرداختي 124
جدول 4-13- ضريب همبستگي بين متغيير هاي مورد بررسي تحقيق Error! Bookmark not defined.
جدول4-14- تجزيه واريانس اثر تعداد کارت بانکي بر ميزان سود(زيان) بانکي 126
جدول 4-15- تجزيه واريانس اثر پايانه شعب بر سود(زيان) بانکي 127
جدول 4-16- تجزيه واريانس اثر پايانه فروش بر سود بانکي 128
جدول 4-17- تجزيه واريانس اثرتعداد خودپرداز بر سود بانکي 129
جدول 4-18- تجزيه واريانس اثراجزاي فناوري اطلاعات و سود بانکي 131
جدول4-19 ضريب همبستگي بين متغيير هاي مورد بررسي تحقيق Error! Bookmark not defined.

فهرست نمودارها
نمودار شماره2-1: سطوح بانکداري الکترونيک 51
نمودار 4-1- نمودار هيستوگرام 112
نمودار 4-2- رابطه رگرسيوني تعدادکارت بانک و سپرده 113
نمودار 4-3 – رابطه رگرسيوني تعداد پايانه شعب و سپرده 115
نمودار 4-4- رابطه رگرسيوني پايانه فروش و سپرده 116
نمودار4-5- رابطه رگرسيوني خودپرداز و سپرده بانکي 117
نمودار 4-6- رابطه رگرسيوني تعدادکارت بانک و تسهيلات 120
نمودار 4-7- ارتباط رگرسيوني پايانه شعب و تسهيلات 121
نمودار 4-8- رابطه رگرسيوني پايانه فروش و تسهيلات بانکي 122
نمودار 4-9- رابطه رگرسيوني خودپرداز و تسهيلات بانکي 123
نمودار 4-10- رابطه رگرسيوني کارت بانکي و سود و زيان بانکي 127
نمودار 4-11- رابطه رگرسيوني پايانه شعب و سود و زيان بانکي 128
نمودار 4-12- رابطه رگرسيوني پايانه فروش و سود و زيان بانکي 129
نمودار 4-13- رابطه رگرسيوني تعداد خودپرداز و سود و زيان بانکي 130

چکيده
اين تحقيق درصدد بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر بهبود عملكرد سيستم بانكي کشور طي سال هاي 1380 تا 1390 بوده است. از جمله ابزارهاي فناوري اطلاعات كه در سيستم بانکي کشور از اهميت خاصي برخوردار هستند ميتوان به كارت هاي بانكي، خودپردازها، پايانه هاي فروش و پايانه هاي شعب اشاره نمود. اين پژوهش ميزان تاثير عوامل و اجزاي فناوري اطلاعات بر بهبود عملكرد سيستم بانکي کشور را بررسي کرده است كه منظور از بهبود عملکرد سيستم بانکي، افزايش حجم سپرده هاي بانکي، افزايش حجم تسهيلات پرداختي بانک ها و افزايش سودآوري بانک هاست. انجام اين تحقيق با استفاده از اسناد و مدارك و گزارشات ارائه شده توسط بانک مرکزي و بهره گيري از روش هاي آماري رگرسيون، همبستگي صورت پذيرفت. براي مشخص شدن مسير كار مباني نظري مختلفي كه مي توانست در اين تحقيق به ما كمك كند، مورد مطالعه قرار گرفت و در نهايت تاثير عوامل فناوري اطلاعات بر ميزان سپرده هاي بانکي، حجم تسهيلات پرداختي به مشتريان و مقدار سود يا زيان بانکي مورد بررسي قرار گرفت و مشخص گرديد كه استفاده از كارت هاي بانكي، خودپردازها، پايانه هاي شعب و پايانه هاي فروش در افزايش حجم سپرده هاي بانکي و تسهيلات پرداختي بانک ها و سودآوري بانك ها موثر مي باشد.
واژگان کليدي:
فناوري اطلاعات و اجزاي آن، بانکداري الکترونيک، عملکرد بانک ها

فصل اول
کليات تحقيق

1-1-مقدمه
ما در اين فصل تلاش ميکنيم که با بيان تعاريف، نظريه ها و تحقيقات انجام شده درباره فناوري اطلاعات، بانکداري الکترونيک و تاثير فناوري اطلاعات بر بهبود عملکرد بانکداري الکترونيک را مورد بررسي و پژوهش قرار دهيم. در اين فصل قصد داريم به کليات تحقيق بپردازيم بنابراين ابتدا موضوع مورد بررسي تعريف و سپس اهميت و ضرورت و اهداف تحقيق ذکر خواهد شد و در آخر، سوال ها و فرضيه هاي تحقيق و تعريف عملياتي متغيرها را مورد بررسي قرار خواهيم داد.
1-2- بيان مسئله تحقيق
يکي از بزرگ ترين فرصت ها و چالش هايي که سازمان هاي امروزي با آن مواجه هستند استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات است، اينترنت به عنوان يک کانال جديد براي مبادلات اقتصادي منابع جديدي براي ايجاد درآمد و فرصت در اختيار سازمان ها قرار داده است. ميزان مبادلات از طريق اينترنت روز به روز در حال افزايش است و شرکت هايي که از اين فناوري استفاده نکنند ظرف مدت کوتاهي از صحنه بازار محو خواهند شد(سيد جوادين،يزداني،1384). اين فناوري به دليل عمومي بودن آن با ساير فناوري ها تفاوت اساسي دارد و سازمان‌ و به طور کلي دنياي اجتماعي را نيز تحت تاثير قرار ميدهد(دروکر،2002)1. علاوه بر اثرگذاري در کل فعاليت هاي اقتصادي و غير اقتصادي تاثير بسزايي در تسهيل انجام امور و بالا بردن بهره وري و کارايي دارد (پزشکي،دباغ رضايي،1384). از اين رو اين تحقيق به دنبال پاسخ اين سوال است که آيا استفاده از فناوري اطلاعات تاثيري بر بهبود عملکرد سازمان هاي استفاده کننده از فناوري اطلاعات دارد يا خير؟
از سوي ديگر نقش مؤثر فناوري اطلاعات در تحولات بانکداري بسيار روشن و انکارناپذير است (ليتون،2005)2. زيرا تحولات مزبور ميتواند موجب دگرگوني عظيمي در دنياي بانکداري گردد که از آن جمله ميتوان به کاهش موانع جغرافيايي، عرضه خدمات بانکي به صورت کالايي قابل انتخاب، ظهور رقباي جديد، ايجاد پايگاه اطلاعاتي مشتريان و… اشاره نمود(ايلداري،1384). اين تحول شکل هاي جديدي از رقابت را در ميان بانک ها ايجاد کرده است که در اين صورت بانک ها ناچار هستند جهت قرار گرفتن در خط توسعه، خود را با شکل جديدي از بانکداري با نام بانکداري الکترونيکي همگام سازند. رفع نياز

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید