. 22
1-14-1-خواص فیزیکی پلی وینیل الکل……………………………………………………………………………………………. 23
1-14-1-1- نقطه ذوب و تبلور………………………………………………………………………………………………………. 23
1-14-1-2- دمای شیشهای شدن………………………………………………………………………………………………….. 24
1-14-1-3- قابلیت انحلال………………………………………………………………………………………………………………. 24
1-15-تخریب پلیمرها…………………………………………………………………………………………………………………………………. 25
1-15-1-انواع تخریب…………………………………………………………………………………………………………………………….. 26
1-15-1-1-تخریب حرارتی……………………………………………………………………………………………………………….. 26
1-15-1-2-تخریب مکانیکی……………………………………………………………………………………………………………… 26

ج

1-15-1-3-تخریب با آب (تخریب هیدرولیکی)……………………………………………………………………………….. 26
1-15-1-4-تخریب با امواج مافوق صوت…………………………………………………………………………………………… 26
1-15-1-5-تخریب شیمیایی……………………………………………………………………………………………………………… 27
1-15-1-6-تخریب با تشعشع…………………………………………………………………………………………………………….. 27
1-15-1-7-زیست تخریب شدن………………………………………………………………………………………………………… 27
1-16-پلاستیکهای زیست تخریب پذیر…………………………………………………………………………………………………….. 27
1-17-زیست تخریب پذیری در پلیمرها……………………………………………………………………………………………………… 27
1-17-1-پلیمرهای زیست تخریب پذیر طبیعی……………………………………………………………………………………… 29
1 -17-2-پلیمرهای زیست تخریب پذیر سنتزی……………………………………………………………………………………. 29
1-18-عوامل موثر بر زیست تخریب پذیری پلیمرها…………………………………………………………………………………… 30
1-19-روشهای زیست تخریب پذیری……………………………………………………………………………………………………….. 30
1-19-1-میکروارگانیسمها………………………………………………………………………………………………………………………. 31
1-19-1-1-فرآیند هوازی (در حضور اکسیژن)………………………………………………………………………………….. 31
1-19-1-2-فرآیند غیر هوازی (در غیاب اکسیژن)…………………………………………………………………………….. 31
1-19-2-آنزیمها………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31
1-20-کاربرد پلیمرهای زیست تخریب پذیر………………………………………………………………………………………………. 31
1-21-روشهای تخریب پلیمرهای زیست تخریب پذیر…………………………………………………………………………….. 32
1-21-1-تخريب از طريق نور…………………………………………………………………………………………………………………. 32

د

1-21-2-تخريب از طريق ميكروبي……………………………………………………………………………………………………….. 32
1-21-3-تخريب شيميایي……………………………………………………………………………………………………………………… 33
1-22-روشهای شناسایی نانوکامپوزیتها…………………………………………………………………………………………………. 33
1-22-1-استفاده از پراش اشعه ایکس (XRD)…………………………………………………………………………………… 33
1-22-2-استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)………………………………………………………………… 35
1-22-3-استفاده از میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)………………………………………………………………… 36
1-22-4-استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)………………………………………………………………………. 37
فصل دوم: بخش تجربی
2-1-وسایل، مواد و دستگاههای مورد استفاده…………………………………………………………………………………………… 39
2-1-1-وسایل آزمایشگاهی……………………………………………………………………………………………………………………. 39
2-1-2-مواد شیمیایی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 39
2-2-تعیین جرم مولکولی…………………………………………………………………………………………………………………………… 41
2-3-تهیه نمونهها……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 44
2-3-1-آماده سازی نانو ذرات………………………………………………………………………………………………………………… 44
2-3-1-1-روش تهیهی نانوذرات CdS…………………………………………………………………………………………………..44
2-3-2-آماده سازی نمونههای نانو کامپوزیتی…………………………………………………………………………………………45
2-3-2-1-روش تهیه کامپوزیتStarch/PVA ………………………………………………………………………………… 45
2-3-2-2- روش تهیه نانوکامپوزیتStarch/PVA/CdS ……………………………………………………………….. 46
2-4-اندازهگیریها………………………………………………………………………………………………………………………………………. 46

ه

2-4-1-بررسی ساختار………………………………………………………………………………………………………………………….. 47
2-4-1-1- پراش پرتو ایکس (XRD)…………………………………………………………………………………………….. 47
2-4-1-2- میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)………………………………………………………………………… 47
2-4-1-3-طیف سنجی انرژی پراش اشعه ایکس (EDX)…………………………………………………………….. 48
2-4-2- خواص مکانیکی………………………………………………………………………………………………………………………. 48
2-4-3-خواص حرارتی…………………………………………………………………………………………………………………………. 50
2-4-3-2-آنالیز گرماسنج دیفرانسیلی روبشی (DSC)……………………………………………………………….. 50
2-4-4- طیف سنجی مرئی- فرابنفش (UV-VIS)…………………………………………………………………………… 50
2-5- بررسی جذب آب نانوکامپوزیتها……………………………………………………………………………………………………. 51
2-6- بررسی تخریب آنزیمی…………………………………………………………………………………………………………………….. 54
فصل سوم: بحث و نتیجهگیری.
3-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 57
3-2- تعیین جرم مولکولی پلی وینیل الکل……………………………………………………………………………………………… 58
3-3- شناسایی ساختار نانوذرات CdS…………………………………………………………………………………………………….. 58
3-3-1- نتایج XRD…………………………………………………………………………………………………………………………. 58
3-3-2- نتایج SEM…………………………………………………………………………………………………………………………. 60
3-4- شناسایی نانوکامپوزیتها………………………………………………………………………………………………………………… 66
3-4-1- نتایج XRD ………………………………………………………………………………………………………………………… 62
3-4-2- نتایج SEM…………………………………………………………………………………………………………………………. 63
3-4-3- نتایج

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید