… ) در زمينه موضوع تحقيق.

منابع و مأخذ
الف) منابع فارسي
1- آذر، عادل و مومني، منصور (1384). آمار و کاربرد آن در مديريت، تهران، چاپ اول، انتشارات سمت.
2- بيابانگرد، اسماعيل (1384). روش هاي تحقيق در روان شناسي و علوم تربيتي، انتشارات نگاه دانش.
3- تقوي، احمد و سجادي، محمدحسين (1378). نقش HSE در بهره وري سازمان ها، شرکت نفت و گاز سپانير، سومين همايش ملي ايمني.
4- جعفرآبادي، رضا (1385). تئوري و اندازه گيري بهره وري.
5- خاکي، غلام رضا (1377). مديريت بهره وري (تجزيه و تحليل آن در سازمان)، کانون انتشاراتي سايه نما، تهران، چاپ دوم.
6- خدمتي، ابوطالب و آقا پيروز، علي و شفيعي، عباس (1381). مديريت علوي، پژوهشکده موزه و دانشگاه، قم، چاپ دوم، بهار 82.
7- خليلي، ناصر و دانشوري، ابراهيم (1378). روش تحقيق و کاربرد آن در مديريت، تهران، نشر آروين.
8- دلاور، علي (1387). روش تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي، تهران، چاپ بيست و چهارم، انتشارات ويرايش.
9- راهنماي اندازه گيري شاخص هاي بهره وري نيروي کار و بهره وري سرمايه، مقاله.
10- رضوي علوي، سيدرضا و مرتهب، محمدمهدي (1379). ارائه روش NPLP براي اندازه گيري بهره وري نيروي انساني در اجراي پروژه ها.
11- سليمي، محمدحسين (1380). ارائه يک مدل اندازه گيري بهره وري سيستم هاي نگهداري و تعميرات (نت).
12- صائبي شيرازي (1389).
13- صنعتي، غلام محمد و عين آبادي، داوود (2007). مديريت بهره وري، ماهنامه تدبير، سال هجدهم، شماره 181، خرداد 1386.
14- طاهري، شهنام (1384). بهره وري و تجزيه و تحليل آن در سازمان (مديريت بهره وري فراگير). چاپ يازدهم، نشر هستان.
15- طاهري، شهنام (1386). بهره وري و تجزيه و تحليل آن در سازمان ها، تهران، نشر هستان.
16- عابدين زاده، فاطمه (1389). افزايش بهره وري با استفاده از تکنيک روش سنجي.
17- عصاري، رضا و سليمانيان فر، آروين (1385). بررسي مدل هاي ارزيابي خدمات شرکت هاي راهبري حمل و نقل ريلي مسافري و انتخاب مدل مناسب.
18- کاظمي، بابک (1387). مديريت توليد، چاپ هشتم.
19- کحال زاده، عباس (1386). دفتر بين المللي کار/ ارزيابي کار و زمان، چاپ هشتم.
20- کيخا، منصوره (1385). بهره وري نيروي انساني و چگونگي اندازه گيري آن، شرکت برق منطقه اي فارس.
21- مظهري، محمد و محدث حسيني، سيداحمد (1386). اندازه گيري و مقايسه بهره وري عوامل توليد محصولات استراتژيک بخش کشاورزي در استان خراسان رضوي، ششمين کنفرانس اقتصاد کشاورزي ايران.
22- مظهري، محمد (1387). اندازه گيري بهره وري عوامل توليد محصول گوجه فرنگي، اولين کنگره ملي فناوري توليد و فرآوري گوجه فرنگي.
23- ملک پور فرسادي، فرهاد (1387). مدل اندازه گيري بهره وري در شرکت هاي برق منطقه اي، ششمين کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع.
24- ملک پور فرسادي، فرهاد و نوري، سيامک (1388). مدل هاي مختلف اندازه گيري بهره وري ابزارهاي استراتژيک مديريتي.
25- ميرزايي، خليل (1388). پژوهش، پژوهشگري و پژوهشنامه، تهران، جلد اول، انتشارات ويرايش.
26- ميرشفيعي، نصراله و الواني، مهدي (1386). مديريت توليد با تجديد نظر و اصلاحات، چاپ بيست و يکم.
27- ونوس، داور و ابراهيمي، عبدالحميد و روستا، احمد (1386). تحقيقات بازاريابي نگرشي کاربردي، تهران، چاپ هفنم، انتشارات سمت.

ب) منابع لاتين
1- Bennis, w and k. namus, 1985. Leaders . new York: harper & row
2- Bottom- up management, 1985, june. Inc, pp.33-34
3- Brinkerhoff, R.O.D.M. Brethower, t. Hluchyi and J.R.Nowakowski. 1983.
4- Brinkerhoff, brethower, measuring effective reward systems.
5- Cissell. M. J. 1987, November/ December. Designing effective reward systems. Compensation & benefits review, pp:49-55.
6- Corporate scoreboard. 1988, march 14. Business week, pp:122-127.
7- Compbell and Stanley, 1986.
8- Guba. E.G and Y.S.Lincoln. 1981. Effective evaluation: Improving the usefulness of evaluation results through responsive and naturalistic approaches. San Francisco: jossey- bass.
9- Hayes.G.E. 1985. Quality circles Journal, 8: 24-26.
10- Landytal: 1984.
11- Measuring productivity. 1983. Tokiyo: International productivity symposium.
12- Miller.D.M. 1984. May/june. Profitability- productivity price recovery. Harvard business review. P: 145.
13- More, C.W. 1987. Group Techniques for idea building. Newbury park, CA: sage.
14- Tichy, N.M and M.A.devanna. 1986. The transformational leader. New York: john wiley.
15- Thomas.B.W and M.H.olson. 1988. Gain sharing: the design Guarantees secsses. Personnel journal. Pp:67-72.
16- Thomas.H.R, daily.J. crewper for mance measurmentivia activity sampling. Journal of construction engineering and management. 1983.
17- Total productivity and maintence measurement. Nobhan bassam. 1384.
18- Yasuhi, fududa, integrated productivity & quality improvement. JPC. 1994.
ج) منابع اينترنتي
1- سايت اينترنتي شرکت برق منطقه اي غرب
2- www.magiran.com
3- www.civilica.com
4- www. Harkat.com
5- www.imi. ir
Tablean economique- 1
2- OEEC
ILO – 3
EPA- 1
JPC-2
APC- 3
NIPO-2
Integrated productivity improvment-1
Learning organization-1
Integrated Productivity and Quality Improvemevt (IPQI)-1
Total Factor Productivity-2
Total Productivity-1
Multi factor productivity-2
3- Comprehensive Total Productivity
4- partial Productivity
1- Level
2- Individual
3- organizational
4- Sectoral
5- National
6- Land productivity
7- Labor productivity
8- Machine productivity
9- Capital productivity
10- Information productivity
11- Time productivity
1- TQC (Total Quality Control)
1- ضريب وزني در شاخص کميت پاش قيمت هاي سال جاري است و به صورت مجموع حاصلضرب قيمت سال جاري کالا يا منبع در مقدار کالا يا منبع در سال مورد نظر تعريف مي شود.
2- ضريب وزني در شاخص کميت لاسپيرز قيمت هاي سال پايه است و به صورت مجموع حاصلضرب قيمت سال پايه کالا يا منبع در مقدار کالا يا منبع در سال مورد نظر تعريف مي شود..
3- شاخص فيشر ميانگين هندسي شاخص هاي پاش و لاسپيرز است.
1- منظور از سرمايه گذاري آن است که از منابع جاري انتظار مشخصي براي خروجي در آينده وجود دارد.
1- Embodied technology
2- Disembodied technology
1- آن دسته از تغييرات فناوري که با سرمايه گذاري تامين مي گردد.
2- آن دسته از تغييرات در فناوري که هزينه آن صفر است.
3- Total Factor Productivity
1- M=measurement E=evaluation P=planning I=improvement
1- تولرانس (tolerance) اختلاف ميان اندازه هاي حداکثر و حداقل مجاز براي برخي از قطعات مکانيکي است.
1- research methodlogy
—————

————————————————————

—————

————————————————————

2

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید