و آزمون يومان- ويتني و آزمون فريدمن انجام شد. براساس نتايج حاصله ارتباط معناداري ميان کليه عوامل سازماني (شامل: مشارکت، گزينش صحيح کارکنان،سيستم پرداخت،شيوه هاي رهبري،ساختار سازماني و برنامه‌هاي آموزشي) با بهره‌وري نيروي انساني وجود دارد که بيشترين تاثير را مشارکت کارکنان بر بهره وري داشته است.
نجفلوي ترکماني (1384). در پژوهشي با عنوان “بررسي ارتباط ميان آگاهي کارکنان از هداف موسسه و کارآيي آنان” بيان نموده است که اگاهي کارکنان از اهداف موسسه امکان بروز خلاقيت و نوآوري در جهت نيل به اهداف سازمان را افزايش مي‌دهد.
صادقي (1386). بررسي عوامل موثر بر بهره‌وري نيروي انساني ستاد مرکزي سازمان بهزيستي کشور – يعقوب صادقي – پايان نامه کارشناسي ارشد – دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، آموزش نيروي انساني بيشترين تاثير را در افزايش بهره‌وري سازمان به همراه داشت.
قاسمي (1386). عوامل درون سازماني نيروي انساني در شرکت پست جمهوري اسلامي ايران – فرحناز قاسمي – پايان نامه کارشناسي ارشد -دانشگاه آزاد واحد رودهن، بيان نمود که بين ساختار سازماني و بهره‌وري نيروي انساني رابطه مثبت معنا داري بااولويت اول بين ساير عوامل وجود دارد.
2-54-2 تحقيقات خارجي
اشتگارتز و سالر (2008). پژوهشي با عنوان تأثير نورآوري و خلاقيت بر ارتقاء بهره وري کارکنان شرکت خدماتي داگلي انجام دادند. از نتايج اين تحقيق براي نهادينه شدن بهره وري از طريق خلاقيت و نورآوري، ساختار قانوني و انعطاف پذيري به وجود آيد که مشوق مديران و کارکنان به بهبود روند انجام خدمات شود، هم چنين کارکنان را در جريان پيشرفت هاي حاصله از تکنولوژي روز و تغييرات به وجود آمده قرار داده و به کارکنان فرصت ارائه پيشنهاد و ايده داده شود و مسئولان از قدرت خلاقيت و ابتکار آنها استفاده کنند و هم چنين دوره هايي جهت فرهنگ سازي و ايجاد بستر مناسب براي ايجاد فضاهاي خلاقيت و نوآوري سازماني برگزار شود. پس کارکنان را به ارائه انديشه نو و خلاق تشويق کرده و براي نهادينه کردن فرهنگ خلاقيت و نوآوري در سازمان ها و صنايع مشوق هاي مناسبي در نظر گرفته شود.
ضياء (2004). تحقيقي با عنوان تأثير رضايت کارمندان و مهندسان کارخانه توليد نرم افزار کامپيوتر Co-Com بر ارتقاء بهره وري شغلي نيروي انساني انجام داد هدف اين پژوهش بررسي تأثير ميزان رضايت شغلي کارمندان و مهندسان کارخانه Co-Com بر روي بهره وري شغلي نيروي انساني بوده از نتايج تحقيق که رضايت کارکنان مي تواند بهره وري شغلي را تا حد 5/1 برابر افزايش دهد، هم چنين نتايج اين گونه بيان کرده که رضايت شغلي مي تواند در شرايط بحراني و آسيب هاي ناشي از تغييرات محيطي همانند بحران هاي بين المللي ميزان توانايي مقابله با مشکلات را افزايش داده و به مديريت ارشد شرکت در بهبود شرايط کمک شاياني مي کند.
ناين و چنگ (1997). با استفاده از نتايج رگرسيون که در پنج استان چين انجام شد. مشخص گرديد که آموزش کشاورزان تاثير شگرفي در معيشت آن ها دارد. در اين تحقيق خانوارهايي که رئيس آن ها آموزش ديده بودند با خانوارهايي که رئيس آن ها آموزش نديده بودند مقايسه شده و مشخص گرديد که خانوارهايي که رئيس آن ها تنها سه سال سابقه ي آموزشي داشتند از نظر حيثيتي در وضعيت بسيار بهتري زندگي مي کردند.
بايجيرو و ريدن (1996) رابطه ي معکوس بين اندازه مزرعه و بهره وري زمين و نيروي کار را نشان دادند ، در حالي که سونگ و کون (1974) رابطه ث مثبتي بين اندازه بهره وري و سطح بهره وري و کارايي را شناسايي کردند.

فصـل سوم
روش شنـاسي پژوهـش

3-1 مقدمه
مهم ترين بخش هر پژوهش اتخاذ روشي درست و متناسب با محتوا و هدف آن است. با انتخاب روش تحقيق کار عملي و چگونگي جمع آوري اطلاعات و نحوه تجزيه و تحليل اطلاعات جمع آوري شده در پس آن انتخاب مي شود.بنابراين انتخاب روش يا روش هايي که بتواند به بهترين وجه خصوصيات و ويژگي هاي جمع آوري شده را تحليل و گزارش نمايد، از اهميت خاصي برخوردار است.به طور کلي هر تحقيق در ابتدا در پي طرح مشکل يا مسأله اي مطرح شود،مشکل و مسأله اي که سوالات زيادي را در ذهن محقق ايجاد مي کند و موجب پيدايش فرضياتي مي شود. پژوهشگر با جمع آوري اطلاعات و آمار مورد نياز و تجزيه و تحليل آنها به پاسخ به سوالات پژوهشي و تأييد و يا رد فرضيات مطرح شده تحقيق قابل سنجش و محاسبه مي شود.
در اين فصل روش شناسي تحقيق شامل روش تحقيق39، جامعه آماري، نمونه آماري، روش اندازه گيري متغيرها و شاخص هاي روايي و پايايي آن ها، روش تجزيه و تحليل داده ها و شاخص هاي کليدي و آماري مورد سنجش قرار گرفته و نيز در انتهاي اين فصل داده ها تشريح مي شوند.

3-2 روش پژوهش
تحقيق را مي توان تلاشي منظم و سازمان يافته براي بررسي مسئله خاص که به يک راه نياز دارد توصيف کرد و شامل گام هايي است که طراحي و پيگيري مي شوند تا پاسخ هايي براي مساله مورد علاقه ما بدست آيد.
روش تحقيق مجموعه اي از قواعد، ابزار و راه هاي معتبر(قابل اطمينان) و نظام يافته براي بررسي واقعيت ها، کشف مجهولات و دستيابي به راه حل مشکلات است.

3-3 تحقيق کاربردي
هدف از تحقيق کاربردي به دست آوردن درک يا دانش لازم براي تعيين ابزاري است که به وسيله آن نيازي مشخص و شناخته شده برطرف گردد.در اين نوع تحقيقات هدف کشف دانش تازه اي است که کاربرد مشخصي را درباره يا فرايندي در واقعيت را دنبال مي کند.
ويژگي هاي تحقيقات کاربردي:
– آزمودن کارائي نظريه هاي علمي در يک حوزه خاص
– تعيين روابط تجربي در يک محدوده خاص
– افزودن به دانش کاربردي در يک زمينه خاص
– پيشبرد تحقيق و روش شناسي در يک زمينه خاص
– ارائه دانش کاربردي تائيد شده در يک زمينه خاص

3-4 تحقيق توصيفي
شامل جمع آوري اطلاعات براي آزمون فرضيه پاسخ به سوالات مربوط به وضعيت فعلي موضوع مطالعه مي شود. برخي تحقيقات توصيفي را شمالانواعي از تحقيقات مي دانند، از جمله:
1- تحقيق پيمايشي
2- تحقيق همبستگي
3- تحقيق کاري(علمي،اقدام،پژوهشي)
4- بررسي موردي(مورد کاوي)
5- تحقيق پس رويدادي(علي-مقايسه)
پايه هر علمي روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانين هر علم به روش شناختي مبتني است که در آن به کار مي رود. از روش تحقيق معناي خاص و متمايزي در متون علمي استنباط مي شود. اين استنباط ها داراي همپوشاني و وابستگي هايي هستند. روش تحقيق مجموعه اي از قواعد، ابزارها و راه هاي معتبر و نظام يافته براي بررسي واقعيت ها، کشف مجهولات و دستيابي به راه حل مشکلات است (خاکي، 1386: 155).
تحقيق حاضر از نظر ماهيت تحقيق از نوع توصيفي است. يک مطالعه ي توصيفي چگونگي وضع موجود را تعيين و گزارش مي کند. اجراي تحقيق توصيفي صرفاً مي تواند براي شناخت بيشتر شرايط موجود يا ياري دادن به فرآيند تصميم گيري باشد (دلاور، 1387: 138).
به عبارت ساده، طرح تحقيق توصيفي، مطالبي را وصف مي کند. اين مطالب ممکن است ويژگي هاي جمعيت مصرف کنندگان باشد. اين گونه تحقيقات براي حل مشکل به کار مي رود، پس بايد تعريف واضحي از مشکل در مرحله اکتشافي طرح تحقيق به دست آمده باشد (ونوس و همکاران، 1386: 64).
اهداف محقق از انجام اين نوع پژوهش توصيف عيني، واقعي و منظم يک موقعيت يا يک موضوع است. به عبارت ديگر پژوهشگر در اين گونه تحقيقات طي مي کند تا آن چه هست را بدون هيچ گونه دخالت يا استنتاج ذهني گزارش دهد و نتايج عيني از موقعيت بگيرد. براي مثال جمع آوري و بررسي نظرات مردم راجع به عملکرد نمايندگان مجلس.

3-4-1 ويژگي هاي تحقيق توصيفي
پژوهش توصيفي به معني اخص آن، محقق الزاماً در پي کشف و توزيع روابط، همبستگي ها و احتمالاً آزمودن فرضيه ها و پيش بيني رويدادها نيست، بلکه توجه او بيشتر در جهت توصيف کردن و گزارش کردن و گزارش نويسي از موقعيت ها و وقايع بر اساس اطلاعاتي است که صرفاً جنبه ي وصفي دارد. البته در اغلب اين نوع تحقيق و انواع ديگر تحقيق خودنمايي مي کند و صاحبنظران در تعيين آن چه مشمول تحقيق توصيفي است، اتفاق نظر ندارند و گاهي به تعريف اين نوع تحقيق تا آن اندازه وسعت مي دهند که شامل همه انواع روش هاي تحقيق به جز تاريخي و تجربي مي شود و در اين صورت نيز ويژگي هاي زير را براي آن در نظر مي گيرند:
الف) محقق در تحقيق توصيفي به جمع آوري اطلاعات واقعي و مفصل از پديده هاي ويژه مي پردازد.
ب) پژوهشگر در اين تحقيق به شناسايي و بررسي مسائل و شرايط و وقايع جاري مبادرت مي نمايد.
ج) محقق به مقايسه و ارزشيابي وقايع مي پردازد (خليلي و دانشوري، 1378: 66).
هنگامي که با هدف برخورداري از نتايج يافته ها براي حل مسايل موجود در سازمان به تحقيق مي پردازيم، آن تحقيق را کاربردي مي ناميم. تحقيقات کاربردي براي رفع نيازمندي هاي بشر و بهينه سازي ابزارها، روش ها، اشياء و الگوها در جهت توسعه ي رفاه و آسايش و ارتقاي سطح زندگي انسان مورد استفاده قرار مي گيرد. بسياري از سازمان ها به تحقيقات کاربردي توجه دارند و محققان و مشاوران را براي بررسي مشکلات مورد علاقه خود به کار مي گيرند تا راه حل هاي عملي براي اصلاح يک موقعيت مشکل آفرين بيابند (صائبي و شيرازي، 1386: 9).

3-5 مراحل انجام پژوهش
در تحقيق حاضر پس از تهيه طرح پژوهش و مطالعه و جمع آوري مباني نظري آن، الگوي مفهومي انجام پژوهش طراحي گرديد براساس تجزيه و تحليل داده هاي حاصل از‌آنها نتيجه گيري و پيشنهادات ارائه گرديد.در اين پژوهش اطلاعاتاز منابع کتابخانه اي ، کتاب ها ، پايان نامه ها، مجلات و مقالات فارسي و لاتين و همچنين از اطلاعات موجود در پژوهش هاي مرتبط استفاده شود. و براي استخراج پارامترها و شناسائي موانع نيز از پايش اطلاعات و کتابها و منابع استفاده خواهد شد.

3-6 متغيرهاي تحقيق
در انجام پژوهش براي پاسخ به سوالات يا آزمودن فرضيه ها، لازم است که متغيرها شناسايي شوند. در اين پژوهش از 2 نوع متغير استفاده شده است:
3-6-1 متغير وابسته
متغير است که هدف محقق تشريح يا پيش بيني تغيير پذيري در‌آن است. به عبارت ديگر يک متغير اصلي است که در قالب يک مساله براي تحقيق مورد بررسي قرار مي گيرد. يعني متغيرهاي وابسته، شرايط يا خصايصي هستند که با وارد کردن ، از ميان برداشتن يا تغيير متغيرهاي مستقل ظاهر مي شوند، ازبين مي روند و يا تغيير مي کنند.
3-6-2 متغير مستقل
متغير مستقل ويژگي و خصوصيتي که بعد از انتخاب توسط محقق در‌آن دخالت يا دستکاري مي شودو مقاديري را مي پذيرد تا تاثير آن بر روي متغير وابسته مشاهد مي شود. تغيير در يک متغير مستقل، تغييرات قانون مندي در متغير وابسته بوجود مي آورد، بنابراين در هر آزمايش تجربي متغير مستقل همان محرک است.

3-7 روش گردآوري داده ها
داده ها و اطلاعات مورد نياز تحقيق از مطالعات کتابخانه اي وتحقيقات محققين ديگر تهيه شده و سپس اقدام به توسعه مدل تحقيق خواهد شد و با گردآوري اطلاعات پياده سازي خواهد شد. اطلاعات مورد نياز براي اجراي پژوهش با استفاده از انواع روش هاي ميداني، کتابخانه اي مشاهده و تحليل داده هاي آماري تهيه مي شود.

3-8 ابزار سنجش
ابزار سنجش وسايلي هستند که محقق به کمک آن ها قادر است اطلاعات مورد نياز خود را گردآوري و ثبت و کمي نمايند. انواع ابزارهاي گردآوري عبارتند از ؛ پرسشنامه ، مشاهده ، مصاحبه ،تحقيق شامل مجموعه سوالات است.

3-9 جامعه آماري
اين مطالعه از نوع توصيفي مقطعي است که در سال 1395 و از جمعيتي تعريف و با

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید