ضعيف
2
8
جمع
25
100

جدول فوق نشان مي دهد که در پاسخ به سوال فوق 6 درصد از پاسخگويان گزينه خيلي زياد، 28 درصد گزينه زياد، 36 درصد گزينه متوسط، 12 درصد گزينه ضعيف و 8 درصد گزينه خيلي ضعيف را انتخاب نموده اند.

جدول 4-56 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “تا چه حد در اين کارخانه به منظور تنوع در کار و آشنايي با مشاغل از گردش شغلي استفاده مي شود؟”
متغير
فراواني
درصد
خيلي زياد
0
0
زياد
1
4
متوسط
10
40
ضعيف
5
20
خيلي ضعيف
9
36
جمع
25
100

اطلاعات جدول 4-2-56- نشان مي دهد که در پاسخ به سوال فوق 4 درصد از پاسخگويان گزينه زياد، 40 درصد گزينه متوسط، 20 درصد گزينه ضعيف و 36 درصد گزينه خيلي ضعيف را انتخاب نموده اند.

جدول 4-57 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “در اين کارخانه تا چه حد به انجام کارهاي گروهي بها داده مي شود؟”
متغير
فراواني
درصد
خيلي زياد
0
0
زياد
4
16
متوسط
10
40
ضعيف
11
44
خيلي ضعيف
0
0
جمع
25
100

جدول فوق نشان مي دهد که در پاسخ به سوال فوق 16 درصد از پاسخگويان گزينه زياد، 40 درصد گزينه متوسط و 44 درصد گزينه ضعيف را انتخاب نموده اند.

جدول 4-58 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “تا چه حد شغل هاي موجود در سازمان داراي خصوصيات لازم از جمله تنوع، استقلال، روابط متقابل با ساير مشاغل و ارتباط صميمانه با سايرين مي باشد؟”
متغير
فراواني
درصد
خيلي زياد
0
0
زياد
2
8
متوسط
10
40
ضعيف
12
48
خيلي ضعيف
1
4
جمع
25
100

اطلاعات جدول فوق نشان مي دهد که در پاسخ به سوال فوق 8 درصد از پاسخگويان گزينه زياد، 40 درصد گزينه متوسط، 48 درصد گزينه ضعيف و 4 درصد گزينه خيلي ضعيف را انتخاب نموده اند.

جدول 4-59 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “به نظر شما محيط کار افراد در کارخانه توليد زرشک سالم و داراي ايمني کافي مي باشد؟”
متغير
فراواني
درصد
خيلي زياد
0
0
زياد
3
12
متوسط
7
28
ضعيف
13
52
خيلي ضعيف
2
8
جمع
25
100

جدول فوق نشان مي دهد که در پاسخ به سوال فوق 12 درصد از پاسخگويان گزينه زياد، 28 درصد گزينه متوسط، 52 درصد گزينه ضعيف و 8 درصد گزينه خيلي ضعيف را انتخاب نموده اند.

جدول 4-60 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “به نظر شما تا چه حد مکانيزم هاي پاداش به طور صحيح انتخاب شده است؟”
متغير
فراواني
درصد
خيلي زياد
1
4
زياد
5
20
متوسط
7
28
ضعيف
12
48
خيلي ضعيف
0
0
جمع
25
100

جدول فوق نشان مي دهد که در پاسخ به سوال فوق 4 درصد از پاسخگويان گزينه خيلي زياد، 20 درصد گزينه زياد، 28 درصد گزينه متوسط و 8 درصد گزينه ضعيف را انتخاب نموده اند.

جدول 4-61 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “تا چه حد کارکنان کارخانه توليد زرشک به لحاظ برخورداري از انواع بيمه هاي اجتماعي شرايط مساعدي دارند؟”
متغير
فراواني
درصد
خيلي زياد
0
0
زياد
0
0
متوسط
11
44
ضعيف
11
44
خيلي ضعيف
3
12
جمع
25
100

جدول فوق نشان مي دهد که در پاسخ به سوال فوق 44 درصد از پاسخگويان گزينه متوسط، 44 درصد گزينه ضعيف و 12 درصد گزينه خيلي ضعيف را انتخاب نموده اند.

جدول 4-62 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “تا چه حد از مشارکت کارکنان در انتخاب روش هاي کار و تصميم گيري استفاده مي شود؟”
متغير
فراواني
درصد
خيلي زياد
1
4
زياد
0
0
متوسط
12
48
ضعيف
11
44
خيلي ضعيف
1
4
جمع
25
100

اطلاعات جدول فوق نشان مي دهد که در پاسخ به سوال فوق 4 درصد از پاسخگويان گزينه خيلي زياد، 48 درصد گزينه متوسط، 44 درصد گزينه ضعيف و 4 درصد گزينه خيلي ضعيف را انتخاب نموده اند.

جدول 4-63 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “تا چه حد مديران سازمان به نيروي انساني به عنوان منابع اصلي توليد توجه کافي دارند؟”
متغير
فراواني
درصد
خيلي زياد
1
4
زياد
1
4
متوسط
8
32
ضعيف
12
48
خيلي ضعيف
3
12
جمع
25
100

جدول فوق نشان مي دهد که در پاسخ به سوال فوق 4 درصد از پاسخگويان گزينه خيلي زياد، 4 درصد گزينه زياد، 32 درصد گزينه متوسط، 48 درصد گزينه ضعيف و 12 درصد گزينه خيلي ضعيف را انتخاب نموده اند.

جدول 4-64 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “امکان يادگيري و آموزش مهارت هاي جديد براي پرسنل کارخانه توليد زرشک تا چه حد وجود دارد؟”
متغير
فراواني
درصد
خيلي زياد
0
0
زياد
1
4
متوسط
8
32
ضعيف
16
64
خيلي ضعيف
0
0
جمع
25
100

جدول فوق نشان مي دهد که در پاسخ به سوال فوق 4 درصد از پاسخگويان گزينه زياد، 32 درصد گزينه متوسط و 64 درصد گزينه ضعيف را انتخاب نموده اند.

جدول 4-65 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “تا چه حد پرسنل کارخانه نسبت به کاري که انجام مي دهند و خدمت در اين کارخانه احساس غرور و رضايت دارند؟”
متغير
فراواني
درصد
خيلي زياد
0
0
زياد
0
0
متوسط
13
52
ضعيف
11
44
خيلي ضعيف
1
4
جمع
25
100

جدول فوق نشان مي دهد که در پاسخ به سوال فوق 52 درصد از پاسخگويان گزينه متوسط، 44 درصد گزينه ضعيف و 4 درصد گزينه خيلي ضعيف را انتخاب نموده اند.

جدول 4-66 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “به نظر شما در اين کارخانه توليد زرشک تا چه حد در محيط کار شخصيت افراد و مسائل انساني مورد توجه قرار دارد؟”
متغير
فراواني
درصد
خيلي زياد
1
4
زياد
0
0
متوسط
10
40
ضعيف
9
36
خيلي ضعيف
5
20
جمع
25
100

اطلاعات جدول فوق نشان مي دهد که در پاسخ به سوال فوق 4 درصد از پاسخگويان گزينه خيلي زياد، 40 درصد گزينه متوسط، 36 درصد گزينه ضعيف و 20 درصد گزينه خيلي ضعيف را انتخاب نموده اند.

جدول 4-67 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “تا چه حد نحوه کار پرسنل در کارخانه باعث اختلال در ساير وظايفي که آن ها در قبال خانواده يا جامعه دارند مي شود؟”
متغير
فراواني
درصد
خيلي زياد
2
8
زياد
7
28
متوسط
7
28
ضعيف
8
32
خيلي ضعيف
1
4
جمع
25
100

جدول فوق نشان مي دهد که در پاسخ به سوال فوق 8 درصد از پاسخگويان گزينه خيلي زياد، 28 درصد گزينه زياد، 28 درصد گزينه متوسط، 32 درصد گزينه ضعيف و 4 درصد گزينه خيلي ضعيف را انتخاب نموده اند.

جدول 4-68 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “آيا در اين کارخانه براي آگاهي از ميزان پيشرفت کار، نتايج ارزشيابي عملکرد به موقع به افراد داده مي شود؟”
متغير
فراواني
درصد
خيلي زياد
1
4
زياد
0
0
متوسط
11
44
ضعيف
13
52
خيلي ضعيف
0
0
جمع
25
100

جدول فوق نشان مي دهد که در پاسخ به سوال فوق 4 درصد از پاسخگويان گزينه خيلي زياد، 44 درصد گزينه متوسط و 52 درصد گزينه ضعيف را انتخاب نموده اند.

جدول 4-69 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “در کارخانه توليد زرشک، تا چه ميزان افراد از امنيت شغلي خود راضي و مطمئن هستند؟”
متغير
فراواني
درصد
خيلي زياد
7
28
زياد
2
8
متوسط
11
44
ضعيف
5
20
خيلي ضعيف
0
0
جمع
25
100

جدول فوق نشان مي دهد که در پاسخ به سوال فوق 28 درصد از پاسخگويان گزينه خيلي زياد، 8 درصد گزينه زياد، 44 درصد گزينه متوسط و 20 درصد گزينه ضعيف را انتخاب نموده اند.

4-3- آمار استنباطي
آمار استنباطي يعني روشهايي که مارا قادر مي سازد از داده هاي بدست آمده از نمونه نتيجه اي را در باره جامعه استنباط کنيم . (کياني ، 1385 : 123)

پرسشنامه اول:
جدول شماره 4-70 بررسي فرضيه “بين اندازه گيري بهره وري و توانايي رابطه وجود دارد”
متغير
تعداد
ميانگين
ضريب همبستگي
سطح معناداري
ميزان بهره وري
25
32/82
711/0
000/0
توانايي
25
88/8

جهت بررسي رابطه بين اندازه گيري بهره وري و توانايي از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شده است که مقدار ضريب همبستگي برابر 711/0 و مقدار sig. سطح معناداري برابر با 000/0 گزارش گرديد. با توجه به اين که سطح معناداري کمتر از 05/0 مي باشد، بنابراين بين اندازه گيري بهره وري و توانايي رابطه معناداري وجود دارد و فرضيه فوق تاييد مي گردد.

جدول شماره 4-71 بررسي فرضيه “بين اندازه گيري بهره وري و شناخت و درک شغل رابطه وجود دارد”
متغير
تعداد
ميانگين
ضريب همبستگي
سطح معناداري
ميزان بهره وري
25
32/82
846/0
000/0
شناخت و درک شغل
25
08/12

جهت بررسي رابطه بين اندازه گيري بهره وري و ميزان شناخت و درک شغل از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شده است که مقدار ضريب همبستگي برابر 846/0 و مقدار sig. سطح معناداري برابر با 000/0 گزارش گرديد. با توجه به اين که سطح معناداري کمتر از 05/0 مي باشد، بنابراين بين اندازه گيري بهره وري و ميزان درک شغل رابطه معناداري وجود دارد و فرضيه فوق تاييد مي گردد.

جدول شماره 4-72 بررسي فرضيه “بين اندازه گيري بهره وري و حمايت سازماني رابطه وجود دارد”
متغير
تعداد
ميانگين
ضريب همبستگي
سطح معناداري
ميزان بهره وري
25
32/82
852/0
000/0
حمايت سازماني
25
12/13

جهت بررسي رابطه بين اندازه گيري بهره وري و حمايت سازماني از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شده است که مقدار ضريب همبستگي برابر 852/0 و مقدار sig. سطح معناداري برابر با 000/0 گزارش گرديد. با توجه به اين که سطح معناداري کمتر از 05/0 مي باشد، بنابراين بين اندازه گيري بهره وري و حمايت سازماني رابطه معناداري وجود دارد و فرضيه فوق تاييد مي گردد.
جدول شماره 4-73 بررسي فرضيه “بين اندازه گيري بهره وري و انگيزش رابطه وجود دارد”
متغير
تعداد
ميانگين
ضريب همبستگي
سطح معناداري
ميزان بهره وري
25
32/82
806/0
000/0
انگيزش
25
8/11

جهت بررسي رابطه بين اندازه گيري بهره وري و انگيزش از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شده است که مقدار ضريب همبستگي برابر 806/0 و مقدار sig. سطح معناداري برابر با 000/0 گزارش گرديد. با توجه به اين که سطح معناداري کمتر از 05/0 مي باشد، بنابراين بين اندازه گيري بهره وري و انگيزش رابطه معناداري وجود دارد و فرضيه فوق تاييد مي گردد.

جدول شماره 4-74 بررسي فرضيه “بين اندازه گيري بهره وري و بازخورد رابطه وجود دارد”
متغير
تعداد
ميانگين
ضريب همبستگي
سطح معناداري
ميزان بهره وري
25
32/82
909/0
000/0
بازخورد
25
08/12

جهت بررسي رابطه بين اندازه گيري بهره وري و بازخورد از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شده است که مقدار ضريب همبستگي برابر 909/0 و مقدار sig. سطح معناداري برابر با 000/0 گزارش گرديد. با توجه به اين که سطح معناداري کمتر از 05/0 مي باشد، بنابراين بين اندازه گيري بهره وري و بازخورد رابطه معناداري وجود دارد و فرضيه فوق تاييد مي گردد.

جدول شماره 4-75 بررسي فرضيه “بين اندازه گيري بهره وري و اعتبار رابطه وجود دارد”
متغير
تعداد
ميانگين
ضريب همبستگي
سطح معناداري
ميزان بهره وري
25
32/82
930/0
000/0
اعتبار
25
2/13

جهت بررسي رابطه بين اندازه گيري بهره وري و اعتبار از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شده است که مقدار ضريب همبستگي برابر 930/0 و مقدار sig. سطح معناداري برابر با 000/0 گزارش گرديد. با توجه به اين که سطح معناداري کمتر از 05/0 مي باشد، بنابراين بين اندازه گيري بهره وري و اعتبار رابطه معناداري وجود دارد و فرضيه فوق تاييد مي

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید