نشان مي دهد که سن 48 درصد از پاسخگويان بين 20 تا 30 سال و 52 درصد نيز بين 30 تا 40 سال مي باشد.
جدول 4-32 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب جنس
متغير
فراواني
درصد
مرد
25
100
زن
0
0
جمع
25
100
اطلاعات جدول 4-2-3- نشان مي دهد که 100 درصد از پاسخگويان مرد هستند.

جدول 4-33 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب ميزان تحصيلات
متغير
فراواني
درصد
ديپلم
3
12
فوق ديپلم
9
36
ليسانس
4
16
فوق ليسانس
9
36
جمع
25
100
جدول نشان مي دهد که 12 درصد پاسخگويان داراي تحصيلات ديپلم، 36 درصد داراي تحصيلات فوق ديپلم، 16 درصد داراي تحصيلات ليسانس و 36 درصد داراي تحصيلات فوق ليسانس هستند.

جدول 4-34 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب سابقه خدمت
متغير
فراواني
درصد
کمتر از 5 سال
11
44
5 تا 10 سال
13
52
10 تا 15 سال
1
4
جمع
25
100
اطلاعات جدول فوق نشان مي دهد 44 درصد از پاسخگويان کمتر از 5 سال، 52 درصد بين 5 تا 10 سال و 4 درصد نيز بين 10 تا 15 سال سابقه خدمت دارند.

جدول 4-35 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “توانايي علمي افرادي که در سال اخير در کارخانه زرشک استخدام شده اند به چه ميزان مي باشد؟”
متغير
فراواني
درصد
خيلي زياد
0
0
زياد
1
4
متوسط
20
80
ضعيف
2
8
خيلي ضعيف
2
8
جمع
25
100

اطلاعات جدول فوق نشان مي دهد که در پاسخ به سوال فوق 4 درصد از پاسخگويان گزينه زياد، 80 درصد گزينه متوسط، 8 درصد گزينه ضعيف و 8 درصد گزينه خيلي ضعيف را انتخاب نموده اند.

جدول 4-36 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “تجربه کاري پرسنلي که در سال اخير در کارخانه زرشک استخدام شده اند را به چه ميزان ارزيابي مي کنيد؟”
متغير
فراواني
درصد
خيلي زياد
0
0
زياد
1
4
متوسط
13
52
ضعيف
11
44
خيلي ضعيف
0
0
جمع
25
100

اطلاعات جدول فوق نشان مي دهد که در پاسخ به سوال فوق 4 درصد از پاسخگويان گزينه زياد، 52 درصد گزينه متوسط و 8 درصد گزينه ضعيف را انتخاب نموده اند.

جدول 4-35 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “انطباق رشته تحصيلي و تخصصي افرادي که در کارخانه استخدام شده اند را به چه ميزان ارزيابي مي کنيد؟”
متغير
فراواني
درصد
خيلي زياد
1
4
زياد
3
12
متوسط
10
40
ضعيف
9
36
خيلي ضعيف
2
8
جمع
25
100

جدول فوق نشان مي دهد که در پاسخ به سوال فوق 4 درصد از پاسخگويان گزينه خيلي زياد، 12 درصد گزينه زياد، 40 درصد گزينه متوسط، 36 درصد گزينه ضعيف و 8 درصد گزينه خيلي ضعيف را انتخاب نموده اند.

جدول 4-38 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “کساني که متقاضي استخدام در کارخانه هستند تا چه حد قبل از استخدام با ويژگي هاي شغلي شان آشنايي دارند؟”
متغير
فراواني
درصد
خيلي زياد
1
4
زياد
3
12
متوسط
13
52
ضعيف
6
24
خيلي ضعيف
2
8
جمع
25
100

جدول فوق نشان مي دهد که در پاسخ به سوال فوق 4 درصد از پاسخگويان گزينه خيلي زياد، 12 درصد گزينه زياد، 52 درصد گزينه متوسط، 24 درصد گزينه ضعيف و 8 درصد گزينه خيلي ضعيف را انتخاب نموده اند.

جدول 4-39 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “تا چه ميزان نحوه گزينش و جذب نيروي انساني در کارخانه توليد زرشک منجر به انتخاب بهترين افراد از بين متقاضيان مي شود؟”
متغير
فراواني
درصد
خيلي زياد
0
0
زياد
0
0
متوسط
12
48
ضعيف
12
48
خيلي ضعيف
1
4
جمع
25
100

جدول فوق نشان مي دهد که در پاسخ به سوال فوق 48 درصد از پاسخگويان گزينه متوسط، 48 درصد گزينه ضعيف و 4 درصد گزينه خيلي ضعيف را انتخاب نموده اند.

جدول 4-40 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “تا چه حد استخدام افراد در کارخانه توليد زرشک مبتني بر ضابطه و روش هاي صحيح علمي مي باشد؟”
متغير
فراواني
درصد
خيلي زياد
0
0
زياد
5
20
متوسط
8
32
ضعيف
11
44
خيلي ضعيف
1
4
جمع
25
100

جدول فوق نشان مي دهد که در پاسخ به سوال فوق 20 درصد از پاسخگويان گزينه زياد، 32 درصد گزينه متوسط، 44 درصد گزينه ضعيف و 4 درصد گزينه خيلي ضعيف را انتخاب نموده اند.

جدول 4-41 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “تا چه حد مصاحبه هاي استخدامي در اين کارخانه مبتني بر روش هاي علمي است؟”
متغير
فراواني
درصد
خيلي زياد
0
0
زياد
0
0
متوسط
14
56
ضعيف
11
44
خيلي ضعيف
0
0
جمع
25
100

جدول فوق نشان مي دهد که در پاسخ به سوال فوق 56 درصد از پاسخگويان گزينه متوسط و 44 درصد گزينه ضعيف را انتخاب نموده اند.

جدول 4-42 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “تا چه حد گزينش اخلاقي افراد متقاضي استخدام در انتخاب افراد شايسته در اين کارخانه نقش داشته است؟”
متغير
فراواني
درصد
خيلي زياد
0
0
زياد
0
0
متوسط
9
36
ضعيف
13
52
خيلي ضعيف
3
12
جمع
25
100

جدول فوق نشان مي دهد که در پاسخ به سوال فوق 36 درصد از پاسخگويان گزينه متوسط، 52 درصد گزينه ضعيف و 12 درصد گزينه خيلي ضعيف را انتخاب نموده اند.

جدول 4-43 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “ميزان اطلاع رساني به افراد متقاضي استخدام در کارخانه توليد زرشک در چه حد است؟”
متغير
فراواني
درصد
خيلي زياد
1
4
زياد
4
16
متوسط
14
56
ضعيف
5
20
خيلي ضعيف
1
4
جمع
25
100

جدول فوق نشان مي دهد که در پاسخ به سوال فوق 4 درصد از پاسخگويان گزينه خيلي زياد، 16 درصد گزينه زياد، 56 درصد گزينه متوسط، 20 درصد گزينه ضعيف و 4 درصد گزينه خيلي ضعيف را انتخاب نموده اند.

جدول 4-44 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “آيا حقوق و دستمزد پرداختي در اين کارخانه موجب انگيزش افراد جهت استخدام در اين کارخانه را فراهم مي کند؟”
متغير
فراواني
درصد
خيلي زياد
1
4
زياد
0
0
متوسط
17
68
ضعيف
4
16
خيلي ضعيف
3
12
جمع
25
100

اطلاعات جدول فوق نشان مي دهد که در پاسخ به سوال فوق 4 درصد از پاسخگويان گزينه خيلي زياد، 68 درصد گزينه متوسط، 16 درصد گزينه ضعيف و 12 درصد گزينه خيلي ضعيف را انتخاب نموده اند.

جدول 4-45 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “در صورت نياز به نيروي انساني با تخصص و تجربه خاص آيا امکان جذب نيرو به راحتي وجود دارد؟”
متغير
فراواني
درصد
خيلي زياد
1
4
زياد
2
8
متوسط
13
52
ضعيف
8
32
خيلي ضعيف
1
4
جمع
25
100

جدول فوق نشان مي دهد که در پاسخ به سوال فوق 4 درصد از پاسخگويان گزينه خيلي زياد، 8 درصد گزينه زياد، 52 درصد گزينه متوسط، 32 درصد گزينه ضعيف و 4 درصد گزينه خيلي ضعيف را انتخاب نموده اند.

جدول 4-46 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “تا چه حد رفتار مديران با پرسنل در جهت علاقه مند نمودن آنان به ادامه فعاليت در کارخانه است؟”
متغير
فراواني
درصد
خيلي زياد
1
4
زياد
1
4
متوسط
11
44
ضعيف
11
44
خيلي ضعيف
1
4
جمع
25
100

جدول فوق نشان مي دهد که در پاسخ به سوال فوق 4 درصد از پاسخگويان گزينه خيلي زياد، 4 درصد گزينه زياد، 44 درصد گزينه متوسط، 44 درصد گزينه ضعيف و 4 درصد گزينه خيلي ضعيف را انتخاب نموده اند.

جدول 4-47 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “به نظر شما تا چه حد امکان پيشرفت شغلي براي پرسنل شاغل در کارخانه توليد زرشک فراهم است؟”
متغير
فراواني
درصد
خيلي زياد
0
0
زياد
2
8
متوسط
13
52
ضعيف
10
40
خيلي ضعيف
0
0
جمع
25
100

جدول فوق نشان مي دهد که در پاسخ به سوال فوق 8 درصد از پاسخگويان گزينه زياد، 52 درصد گزينه متوسط و 40 درصد گزينه ضعيف را انتخاب نموده اند.

جدول 4-48 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “به نظر شما تا چه حد از نيروي استخدام شده در کارخانه متناسب با توان و تجربه آن ها استفاده مي شود؟”
متغير
فراواني
درصد
خيلي زياد
0
0
زياد
6
24
متوسط
9
36
ضعيف
10
40
خيلي ضعيف
0
0
جمع
25
100

جدول فوق نشان مي دهد که در پاسخ به سوال فوق 24 درصد از پاسخگويان گزينه زياد، 36 درصد گزينه متوسط و 40 درصد گزينه ضعيف را انتخاب نموده اند.

جدول 4-49 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “به نظر شما تا چه حد واگذاري شغل به افراد در اين کارخانه متناسب با رشته تحصيلي و توانايي آن ها صورت مي گيرد؟”
متغير
فراواني
درصد
خيلي زياد
0
0
زياد
3
12
متوسط
10
40
ضعيف
12
48
خيلي ضعيف
0
0
جمع
25
100

جدول فوق نشان مي دهد که در پاسخ به سوال فوق 12 درصد از پاسخگويان گزينه زياد، 40 درصد گزينه متوسط و 48 درصد گزينه ضعيف را انتخاب نموده اند.

جدول 4-50 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “به نظر شما اين کارخانه تا چه حد از افراد شايسته تقدير و قدرداني به عمل مي آورد؟”
متغير
فراواني
درصد
خيلي زياد
2
8
زياد
5
20
متوسط
11
44
ضعيف
7
28
خيلي ضعيف
0
0
جمع
25
100

جدول فوق نشان مي دهد که در پاسخ به سوال فوق 8 درصد از پاسخگويان گزينه خيلي زياد، 20 درصد گزينه زياد، 44 درصد گزينه متوسط و 28 درصد گزينه ضعيف را انتخاب نموده اند.

جدول 4-51 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “به نظر شما اين کارخانه تا چه حد شرايط مناسب براي بروز خلاقيت و نوآوري را فراهم کرده است؟”
متغير
فراواني
درصد
خيلي زياد
0
0
زياد
3
12
متوسط
15
60
ضعيف
6
24
خيلي ضعيف
1
4
جمع
25
100

جدول فوق نشان مي دهد که در پاسخ به سوال فوق 12 درصد از پاسخگويان گزينه زياد، 60 درصد گزينه متوسط، 24 درصد گزينه ضعيف و 4 درصد گزينه خيلي ضعيف را انتخاب نموده اند.

جدول 4-52 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “تا چه حد رمينه ارتقاي شغلي و پيشرفت براي کليه افراد به نحو يکسان و بر اساس شايسته سالاري وجود دارد؟”
متغير
فراواني
درصد
خيلي زياد
0
0
زياد
4
16
متوسط
11
44
ضعيف
10
40
خيلي ضعيف
0
0
جمع
25
100

جدول فوق نشان مي دهد که در پاسخ به سوال فوق 16 درصد از پاسخگويان گزينه زياد، 44 درصد گزينه متوسط و40 درصد گزينه ضعيف را انتخاب نموده اند.

جدول 4-53 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “به نظر شما در اين کارخانه تا چه حد زمينه مشارکت و کارگروهي وجود دارد؟”
متغير
فراواني
درصد
خيلي زياد
0
0
زياد
0
0
متوسط
14
56
ضعيف
11
44
خيلي ضعيف
0
0
جمع
25
100

جدول فوق نشان مي دهد که در پاسخ به سوال فوق 56 درصد از پاسخگويان گزينه متوسط و 44 درصد گزينه ضعيف را انتخاب نموده اند.

جدول 4-54 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “به نظر شما در اين کارخانه تا چه حد روش انجام کارها و ارزيابي آن ها در کارکنان ايجاد انگيزه جهت فعاليت بيشتر و ادامه خدمت در کارخانه زرشک مي نمايد؟”
متغير
فراواني
درصد
خيلي زياد
2
8
زياد
0
0
متوسط
13
52
ضعيف
10
40
خيلي ضعيف
0
0
جمع
25
100

جدول فوق نشان مي دهد که در پاسخ به سوال فوق 8 درصد از پاسخگويان گزينه خيلي زياد، 52 درصد گزينه متوسط و 40 درصد گزينه ضعيف را انتخاب نموده اند.

جدول 4-55 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “تا چه حد شرح وظايف يکنواخت و جزيي براي شما کسالت آور است؟”
متغير
فراواني
درصد
خيلي زياد
4
16
زياد
7
28
متوسط
9
36
ضعيف
3
12
خيلي

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید