متغيرهاي مشخص وابسته و مستقل به انجام رسيد. در اين تحقيق ، از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي استفاده شد. در اين روش ،‌کل جامعه آماري به تعداد 100 نفر محاسبه مي گردد . ابزار گردآوري داده هاي پرسشنامه اي مشتمل بر سوال بر اساس طيف ليکريت بود.
3-9-1 نمونه آماري و نحوه گزينش آن
در اين تحقيق، يک نمونه 25 نفري ازکارکنان کارخانه فرآوري زرشک شهرستان قاين انتخاب شده اند.

3-10 روايي و پايايي
در هر تحقيق علمي به روش تجربي ، وسيله اندازه گيري بايد روا و پايا باشد.
3-10-1 روايي / اعتبار
روايي از واژه ” روا ” به معناي جايز و درست گرفته شده و روايي به معناي صحيح و درست بودن است. مقصود از روايي آن است که وسيله اندازه گيري بتواند خصيصه و ويژگي مورد نظر را اندازه بگيرد. اهميت روايي از آن جهت است که اندازه گيري هاي ناکافي و نامناسب مي تواند هر پژوهش علمي را بي ارزش و ناروا سازد. روايي را به شکل هاي مختلف طبقه بندي کرده اند که به تعدادي از آن ها اشاره مي شود.
طبقه بندي نوع اول : الف – اعتبار تجربي ب- اعتبار مفهومي
طبقه بندي نوع دوم : روايي محتوايي ، روايي نمادي ( ظاهري ) ،‌روايي مربوط به ملاک ، روايي موافق ، روايي متضمن پيش بيني ، روايي سازه ، روايي همگراف روايي متمايز کننده.
در تحقيق حاضر از روش اعتبار يا روايي مفهومي استفاده شده است. زيرا هنگامي که اعتبار تجربي امکان پذير نباشد يا مشکل بتوان از طريق تجربي يا علمي براي يک اندازه يا يافته اعتبار کسب کرد اعتبار مفهومي استفاده شده است و در واقع از طريق گواه و معيارها حقق در پي آن بر مي آيد که نشان دهد که روا است مفهومي را اندازه گرفت محقق با رجوع به نظر متخصصان و اساتيد از رواي ابزار اندازه گيري خود ،در‌ سنجش متغيرهاي تحقيق اطمينان حاصل نموده.
3-10-2 پايايي
يک آزمون زماني داراي پاياني است که نمره هاي مشاهده و نمره هاي واقعي آن داراي همبستگي بالايي باشند عوامل موثر بر پايايي و روايي : عوامل متعددي بر پايايي و روايي موثرند از جمله ؛‌
1)‌ تعريف نشدن اصطلاحات
2) عدم توجيه پرسشگران
3) عدم تجانس و همگوني پاسخگويان
4) تغيير شرايط و زمينه هاي اجراي پرسشگري
5) وضعيت ظاهري و دروني ابزار
6) عدم تناسب مراحل مختلف فرايند تحقيق
پايايي ثبات دروني فقط با اجراي يک آزمون و بالاخره جلوگيري از بروز مسائل همراه تکرار اجراي آزمون ها برآورده مي شود. مشهورترين کاربرد اين روش ، برآورد پاياني از طريق دو نيمه کردن است. آزمون به دو قسمت که هر کدام شکل هاي موازي يکديگرند تقسيم مي شود. چنانچه نيمه هاي آزمون موازي باشند ، پايايي کل آزمون با استفاده از فرمول اسپرمن براون برآورده مي شود.
در اين پژوهش محاسبه پاياي سازگاري بين سوالات مورد نظر بوده است. از آن جا که معمول ترين آزمون پايايي سازگاري دروني ، ضريب آلفاي کرونباخ است که براي سوال ها يا طبقات چند مقايسي استفاده مي شود.

فصـل چهارم
تجزيه و تحليل داده ها

4-1 مقدمه
در اين فصل با استفاده از مقادير نمونه، آماره ها را محاسبه مي کنيم و سپس به تخمين و آزمون فرضيه هاي آماري، آماره ها را به پارامترهاي جامعه تعميم مي دهيم. در واقع در بخش آمار استنباطي اطلاعات به دست آمده از آمار توصيفي مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد و بر اساس تحليل هاي انجام شده، نتيجه گيري و استنباط به عمل مي آيد و اين نتيجه گيري به کل جامعه يا موارد مشابه تعميم داده مي شود. با استفاده از روش هاي آمار توصيفي (جدول فراواني، نمودار ميله اي و …) و آمار استنباطي (آزمون ضريب همبستگي پيرسون) اهداف مرتبط با آزمون فرضيه ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS و به شرح ذيل ارائه مي گردد.

4-2 آمار توصيفي
آمار توصيفي ابزاري است که براي سازماندهي، خلاصه کردن و توصيف ويژگي هاي يک مجموعه از داده ها به کار مي رود. اگر داده هاي جمع آوري شده به گونه اي در قالب جدول ها و نمودارها سازماندهي و خلاصه شوند که خواننده بتواند درک درستي از وضعيت آن ها داشته باشد، پژوهشگر در کار خود موفق بوده است (ميرزايي، 1388: 497).
داده ها ممکن است از يک نمونه يا کل جامعه جمع آوري شده باشند. در هر مورد، آمار توصيفي مجموعه داده ها را سازماندهي و تخليص مي کند (بيابانگرد، 1384: 392).

پرسشنامه اول:
جدول 4-1 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب سن
متغير
فراواني
درصد
30-20 سال
17
68
40-30 سال
8
32
جمع
25
100

نمودار 4-1 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب سن
اطلاعات جدول فوق نشان مي دهد که سن 68 درصد از پاسخگويان بين 20 تا 30 سال و 32 درصد نيز بين 30 تا 40 سال مي باشد.
جدول 4-2 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب جنس
متغير
فراواني
درصد
مرد
25
100
زن
0
0
جمع
25
100

نمودار 4-2 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب جنس

اطلاعات جدول 4-2 نشان مي دهد که 100 درصد از پاسخگويان مرد هستند.
جدول 4-3 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب ميزان تحصيلات
متغير
فراواني
درصد
ديپلم
9
36
فوق ديپلم
4
16
ليسانس
11
44
فوق ليسانس
1
4
جمع
25
100

نمودار 4-3 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب ميزان تحصيلات

اطلاعات جدول فوق نشان مي دهد که 36 درصد از پاسخگويان داراي تحصيلات ديپلم، 16 درصد داراي تحصيلات فوق ديپلم، 44 درصد داراي تحصيلات ليسانس و 4 درصد نيز داراي تحصيلات فوق ليسانس هستند.

جدول 4-4 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب سابقه خدمت
متغير
فراواني
درصد
کمتر از 5 سال
10
40
5 تا 10 سال
13
52
10 تا 15 سال
2
8
جمع
25
100

نمودار 4-4 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب سابقه خدمت

اطلاعات جدول فوق نشان مي دهد 40 درصد از پاسخگويان کمتر از 5 سال، 52 درصد بين 5 تا 10 سال و 8 درصد نيز بين 10 تا 15 سال سابقه خدمت دارند.

جدول 4-5 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “به چه ميزان احساس مي کنيد شغل شما در کارخانه موجب موفقيت شما مي شود؟”
متغير
فراواني
درصد
خيلي زياد
1
4
زياد
7
28
متوسط
13
52
کم
4
16
خيلي کم
0
0
جمع
25
100

نمودار 4-5 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “به چه ميزان احساس مي کنيد شغل شما در کارخانه موجب موفقيت شما مي شود؟”

جدول فوق نشان مي دهد که در پاسخ به سوال فوق 4 درصد از پاسخگويان گزينه خيلي زياد، 28 درصد گزينه زياد، 52 درصد گزينه متوسط و 4 درصد گزينه کم را انتخاب نموده اند.

جدول 4-6 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “به چه ميزان از طرف کارخانه دوره هاي آموزشي ضمن خدمت را طي مي کنيد؟”
متغير
فراواني
درصد
خيلي زياد
0
0
زياد
8
32
متوسط
10
40
کم
3
12
خيلي کم
4
16
جمع
25
100

نمودار 4-6 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “به چه ميزان از طرف کارخانه دوره هاي آموزشي ضمن خدمت را طي مي کنيد؟”

جدول فوق نشان مي دهد که در پاسخ به سوال فوق 32 درصد از پاسخگويان گزينه زياد، 40 درصد گزينه متوسط، 12 درصد گزينه کم و 16 درصد گزينه خيلي کم را انتخاب نموده اند.

جدول 4-7 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “به چه ميزان درخصوص انجام شغل خود آموزش هاي لازم را ديده ايد؟”
متغير
فراواني
درصد
خيلي زياد
0
0
زياد
3
12
متوسط
16
64
کم
4
16
خيلي کم
2
8
جمع
25
100

نمودار 4-7 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “به چه ميزان درخصوص انجام شغل خود آموزش هاي لازم را ديده ايد؟؟”

جدول فوق نشان مي دهد که در پاسخ به سوال فوق 12 درصد از پاسخگويان گزينه زياد، 64 درصد گزينه متوسط، 16 درصد گزينه کم و 8 درصد گزينه خيلي کم را انتخاب نموده اند.

جدول 4-8 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “به چه ميزان از سوي مسئولان براي اشتباهات ناشي از عدم درک درست کار به شما تذکر داده مي شود؟”
متغير
فراواني
درصد
خيلي زياد
1
4
زياد
7
28
متوسط
12
48
کم
5
20
خيلي کم
0
0
جمع
25
100

نمودار 4-8 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “به چه ميزان از سوي مسئولان براي اشتباهات ناشي از عدم درک درست کار به شما تذکر داده مي شود؟”

جدول فوق نشان مي دهد که در پاسخ به سوال فوق 4 درصد از پاسخگويان گزينه خيلي زياد، 28 درصد گزينه زياد، 48 درصد گزينه متوسط و 20 درصد گزينه کم را انتخاب نموده اند.

جدول 4-9 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “به چه ميزان درخصوص پرسيدن نحوه صحيح انجام کار مورد تشويق واقع مي شويد؟”
متغير
فراواني
درصد
خيلي زياد
2
8
زياد
3
12
متوسط
10
40
کم
7
28
خيلي کم
3
12
جمع
25
100

نمودار 4-9 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “به چه ميزان درخصوص پرسيدن نحوه صحيح انجام کار مورد تشويق واقع مي شويد؟”

اطلاعات جدول فوق نشان مي دهد که در پاسخ به سوال فوق 8 درصد از پاسخگويان گزينه خيلي زياد، 12 درصد گزينه زياد، 40 درصد گزينه متوسط، 28 درصد گزينه کم و 12 درصد گزينه خيلي کم را انتخاب نموده اند.

جدول 4-10 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “به چه ميزان درک صحيح از اهداف کاري خود در کارخانه داريد؟”
متغير
فراواني
درصد
خيلي زياد
0
0
زياد
10
40
متوسط
5
20
کم
8
32
خيلي کم
2
8
جمع
25
100

نمودار 4-10 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “به چه ميزان درک صحيح از اهداف کاري خود در کارخانه داريد؟”

جدول فوق نشان مي دهد که در پاسخ به سوال فوق 40 درصد از پاسخگويان گزينه زياد، 20 درصد گزينه متوسط، 32 درصد گزينه کم و 8 درصد گزينه خيلي کم را انتخاب نموده اند.

جدول 4-11 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “به چه ميزان کارخانه تلاش مي کند تا کارکنان درک درستي از کار خود را داشته باشند؟”
متغير
فراواني
درصد
خيلي زياد
1
4
زياد
10
40
متوسط
10
40
کم
2
8
خيلي کم
2
8
جمع
25
100

نمودار 4-11 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “به چه ميزان کارخانه تلاش مي کند تا کارکنان درک درستي از کار خود را داشته باشند؟”

جدول فوق نشان مي دهد که در پاسخ به سوال فوق 4 درصد از پاسخگويان گزينه خيلي زياد، 40 درصد گزينه زياد، 40 درصد گزينه متوسط، 8 درصد گزينه کم و 8 درصد گزينه خيلي کم را انتخاب نموده اند.

جدول 4-12 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “به چه ميزان از سوي کارخانه بودجه کافي براي واحدهاي مختلف کارخانه تخصيص داده مي شود؟”
متغير
فراواني
درصد
خيلي زياد
2
8
زياد
5
40
متوسط
12
48
کم
3
12
خيلي کم
0
0
جمع
25
100

نمودار 4-12 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “به چه ميزان از سوي کارخانه بودجه کافي براي واحدهاي مختلف کارخانه تخصيص داده مي شود؟”

اطلاعات جدول فوق نشان مي دهد که در پاسخ به سوال فوق 8 درصد از پاسخگويان گزينه خيلي زياد، 40 درصد گزينه زياد، 48 درصد گزينه متوسط و 12 درصد گزينه کم را انتخاب نموده اند.

جدول 4-13 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “به چه ميزان وسايل و تجهيزات کافي مورد نياز شغل خود در اختيار شما گذاشته مي شود؟”
متغير
فراواني
درصد
خيلي زياد
4
16
زياد
10
40
متوسط
10
40
کم
1
4
خيلي کم
0
0
جمع
25
100

نمودار 4-13 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “به چه

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید