ميزان وسايل و تجهيزات کافي مورد نياز شغل خود در اختيار شما گذاشته مي شود؟”

جدول فوق نشان مي دهد که در پاسخ به سوال فوق 16 درصد از پاسخگويان گزينه خيلي زياد، 40 درصد گزينه زياد، 40 درصد گزينه متوسط و 4 درصد گزينه کم را انتخاب نموده اند.

جدول 4-14 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “به چه ميزان مورد حمايت ساير واحدها در تحقق اهداف واحد خود هستيد؟”
متغير
فراواني
درصد
خيلي زياد
0
0
زياد
9
36
متوسط
12
48
کم
3
12
خيلي کم
1
4
جمع
25
100

نمودار 4-14 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “به چه ميزان مورد حمايت ساير واحدها در تحقق اهداف واحد خود هستيد؟”

جدول فوق نشان مي دهد که در پاسخ به سوال فوق 36 درصد از پاسخگويان گزينه زياد، 48 درصد گزينه متوسط، 12 درصد گزينه کم و 4 درصد گزينه خيلي کم را انتخاب نموده اند.

جدول 4-15 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “به چه ميزان مورد حمايت مسئولان به صورت مستقيم براي انجام کارهاي دشوار هستيد؟”
متغير
فراواني
درصد
خيلي زياد
0
0
زياد
7
28
متوسط
10
40
کم
7
28
خيلي کم
1
4
جمع
25
100

نمودار 4-15 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “به چه ميزان مورد حمايت مسئولان به صورت مستقيم براي انجام کارهاي دشوار هستيد؟”

اطلاعات جدول فوق نشان مي دهد که در پاسخ به سوال فوق 28 درصد از پاسخگويان گزينه زياد، 40 درصد گزينه متوسط، 28 درصد گزينه کم و 4 درصد گزينه خيلي کم را انتخاب نموده اند.

جدول 4-16 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “به چه ميزان فرصت هاي لازم براي ارتقا در شغل شما وجود دارد؟”
متغير
فراواني
درصد
خيلي زياد
1
4
زياد
3
12
متوسط
16
64
کم
5
20
خيلي کم
0
0
جمع
25
100

نمودار 4-16 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “به چه ميزان فرصت هاي لازم براي ارتقا در شغل شما وجود دارد؟”

اطلاعات جدول فوق نشان مي دهد که در پاسخ به سوال فوق 4 درصد از پاسخگويان گزينه خيلي زياد، 12 درصد گزينه زياد، 64 درصد گزينه متوسط و 20 درصد گزينه کم را انتخاب نموده اند.

جدول 4-17 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “به چه ميزان در مواقع نشان دادن ابتکار عمل از سوي کارخانه پاداش هاي نقدي دريافت مي کنيد؟”
متغير
فراواني
درصد
خيلي زياد
1
4
زياد
4
16
متوسط
6
24
کم
10
40
خيلي کم
4
16
جمع
25
100

نمودار 4-17 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “به چه ميزان در مواقع نشان دادن ابتکار عمل از سوي کارخانه پاداش هاي نقدي دريافت مي کنيد؟”

اطلاعات جدول فوق نشان مي دهد که در پاسخ به سوال فوق 4 درصد از پاسخگويان گزينه خيلي زياد، 16 درصد گزينه زياد، 24 درصد گزينه متوسط، 40 درصد گزينه کم و 16 درصد گزينه خيلي کم را انتخاب نموده اند.

جدول 4-18 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “به چه ميزان کارخانه از نشان دادن ابتکار عمل کارکنان استقبال و قدرداني مي کند؟”
متغير
فراواني
درصد
خيلي زياد
3
12
زياد
5
20
متوسط
8
32
کم
8
32
خيلي کم
1
4
جمع
25
100

نمودار 4-18 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “به چه ميزان کارخانه از نشان دادن ابتکار عمل کارکنان استقبال و قدرداني مي کند؟”

جدول فوق نشان مي دهد که در پاسخ به سوال فوق 12 درصد از پاسخگويان گزينه خيلي زياد، 20 درصد گزينه زياد، 32 درصد گزينه متوسط، 32 درصد گزينه کم و 4 درصد گزينه خيلي کم را انتخاب نموده اند.

جدول 4-19 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “به چه ميزان در زمان مشکلات فردي، از سوي مدير مافوق مورد دلجويي قرار مي گيريد؟”
متغير
فراواني
درصد
خيلي زياد
0
0
زياد
14
56
متوسط
5
20
کم
4
16
خيلي کم
2
8
جمع
25
100

نمودار 4-19 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “به چه ميزان در زمان مشکلات فردي، از سوي مدير مافوق مورد دلجويي قرار مي گيريد؟”

اطلاعات جدول فوق نشان مي دهد که در پاسخ به سوال فوق 56 درصد از پاسخگويان گزينه زياد، 20 درصد گزينه متوسط، 16 درصد گزينه کم و 8 درصد گزينه خيلي کم را انتخاب نموده اند.

جدول 4-20 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “به چه ميزان از کيفيت کار خود اطلاع و آگاهي داريد؟”
متغير
فراواني
درصد
خيلي زياد
0
0
زياد
6
24
متوسط
16
64
کم
3
12
خيلي کم
0
0
جمع
25
100

نمودار 4-20 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “به چه ميزان از کيفيت کار خود اطلاع و آگاهي داريد؟”

اطلاعات جدول فوق نشان مي دهد که در پاسخ به سوال فوق 24 درصد از پاسخگويان گزينه زياد، 64 درصد گزينه متوسط و 12 درصد گزينه کم را انتخاب نموده اند.

جدول 4-21 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “به چه ميزان از سوي کارخانه در جريان روش هاي بهبود عملکرد قرار مي گيريد؟”
متغير
فراواني
درصد
خيلي زياد
0
0
زياد
5
20
متوسط
13
52
کم
6
24
خيلي کم
1
4
جمع
25
100

نمودار 4-21 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “به چه ميزان از سوي کارخانه در جريان روش هاي بهبود عملکرد قرار مي گيريد؟”

جدول فوق نشان مي دهد که در پاسخ به سوال فوق 20 درصد از پاسخگويان گزينه زياد، 52 درصد گزينه متوسط، 24 درصد گزينه کم و 4 درصد گزينه خيلي کم را انتخاب نموده اند.

جدول 4-22 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “به چه ميزان کارخانه درخصوص عملکرد فردي کارکنان بازخورد ارائه مي کند؟”
متغير
فراواني
درصد
خيلي زياد
0
0
زياد
4
16
متوسط
19
76
کم
0
0
خيلي کم
2
8
جمع
25
100

نمودار 4-22 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “به چه ميزان کارخانه درخصوص عملکرد فردي کارکنان بازخورد ارائه مي کند؟”

اطلاعات جدول فوق نشان مي دهد که در پاسخ به سوال فوق 16 درصد از پاسخگويان گزينه زياد، 76 درصد گزينه متوسط و 8 درصد گزينه خيلي کم را انتخاب نموده اند.

جدول 4-23 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “به چه ميزان درخصوص نتايج مثبت و منفي کار در جريان قرار مي گيريد؟”
متغير
فراواني
درصد
خيلي زياد
0
0
زياد
10
40
متوسط
8
32
کم
6
24
خيلي کم
1
4
جمع
25
100

نمودار 4-23 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “به چه ميزان درخصوص نتايج مثبت و منفي کار در جريان قرار مي گيريد؟”

اطلاعات جدول فوق نشان مي دهد که در پاسخ به سوال فوق 40 درصد از پاسخگويان گزينه زياد، 32 درصد گزينه متوسط، 24 درصد گزينه کم و 4 درصد گزينه خيلي کم را انتخاب نموده اند.

جدول 4-24 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “به چه ميزان تصميمات کارخانه را مطابق با اصول اخلاقي مي دانيد؟”
متغير
فراواني
درصد
خيلي زياد
2
8
زياد
13
52
متوسط
8
32
کم
1
4
خيلي کم
1
4
جمع
25
100

نمودار 4-24 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “به چه ميزان تصميمات کارخانه را مطابق با اصول اخلاقي مي دانيد؟”

جدول فوق نشان مي دهد که در پاسخ به سوال فوق 8 درصد از پاسخگويان گزينه خيلي زياد، 52 درصد گزينه زياد، 32 درصد گزينه متوسط، 4 درصد گزينه کم و 4 درصد گزينه خيلي کم را انتخاب نموده اند.

جدول 4-25 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “به چه ميزان تصميمات کارخانه را منصفانه مي پنداريد؟”
متغير
فراواني
درصد
خيلي زياد
0
0
زياد
10
40
متوسط
10
40
کم
4
16
خيلي کم
1
4
جمع
25
100

نمودار 4-25 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “به چه ميزان تصميمات کارخانه را منصفانه مي پنداريد؟”

اطلاعات جدول فوق نشان مي دهد که در پاسخ به سوال فوق 40 درصد از پاسخگويان گزينه زياد، 40 درصد گزينه متوسط، 16 درصد گزينه کم و 4 درصد گزينه خيلي کم را انتخاب نموده اند.

جدول 4-26 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “به چه ميزان انتصاب پرسنل در کارخانه بر اساس ضوابط و شايستگي است؟”
متغير
فراواني
درصد
خيلي زياد
1
4
زياد
6
24
متوسط
12
48
کم
5
20
خيلي کم
1
4
جمع
25
100

نمودار 4-26 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “به چه ميزان انتصاب پرسنل در کارخانه بر اساس ضوابط و شايستگي است؟”

جدول فوق نشان مي دهد که در پاسخ به سوال فوق 4 درصد از پاسخگويان گزينه خيلي زياد، 24 درصد گزينه زياد، 48 درصد گزينه متوسط، 20 درصد گزينه کم و 4 درصد گزينه خيلي کم را انتخاب نموده اند.

جدول 4-27 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “به چه ميزان به مديران مافوق خود اعتماد داريد؟”
متغير
فراواني
درصد
خيلي زياد
4
16
زياد
10
40
متوسط
5
20
کم
5
20
خيلي کم
1
4
جمع
25
100

نمودار 4-27 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “به چه ميزان به مديران مافوق خود اعتماد داريد؟”

جدول فوق نشان مي دهد که در پاسخ به سوال فوق 16 درصد از پاسخگويان گزينه خيلي زياد، 40 درصد گزينه زياد، 20 درصد گزينه متوسط، 20 درصد گزينه کم و 4 درصد گزينه خيلي کم را انتخاب نموده اند.

جدول 4-28 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “به چه ميزان شرايط بازار بر عملکرد شما در کارخانه تاثيرکذار است؟”
متغير
فراواني
درصد
خيلي زياد
5
20
زياد
11
44
متوسط
9
36
کم
0
0
خيلي کم
0
0
جمع
25
100

نمودار 4-28 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “به چه ميزان شرايط بازار بر عملکرد شما در کارخانه تاثيرکذار است؟”

اطلاعات جدول فوق نشان مي دهد که در پاسخ به سوال فوق 20 درصد از پاسخگويان گزينه خيلي زياد، 44 درصد گزينه زياد و 36 درصد گزينه متوسط را انتخاب نموده اند.

جدول 4-29 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “به چه ميزان تغيير شرايط اقتصادي جامعه بر عملکرد شما در کارخانه تاثير گذار است؟”
متغير
فراواني
درصد
خيلي زياد
5
20
زياد
11
44
متوسط
6
24
کم
1
4
خيلي کم
2
8
جمع
25
100

نمودار 4-29 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “به چه ميزان تغيير شرايط اقتصادي جامعه بر عملکرد شما در کارخانه تاثير گذار است؟”

جدول فوق نشان مي دهد که در پاسخ به سوال فوق 20 درصد از پاسخگويان گزينه خيلي زياد، 44 درصد گزينه زياد، 24 درصد گزينه متوسط، 4 درصد گزينه کم و 8 درصد گزينه خيلي کم را انتخاب نموده اند.

جدول 4-30 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “به چه ميزان رقابت با کارخانه هاي مشابه ديگر بر عملکرد شما در کارخانه تاثير گذار است؟”
متغير
فراواني
درصد
خيلي زياد
5
20
زياد
13
52
متوسط
2
8
کم
4
16
خيلي کم
1
4
جمع
25
100

نمودار 4-30 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب پاسخ به سوال “به چه ميزان رقابت با کارخانه هاي مشابه ديگر بر عملکرد شما در کارخانه تاثير گذار است؟”

جدول فوق نشان مي دهد که در پاسخ به سوال فوق 20 درصد از پاسخگويان گزينه خيلي زياد، 52 درصد گزينه زياد، 8 درصد گزينه متوسط، 16 درصد گزينه کم و 4 درصد گزينه خيلي کم را انتخاب نموده اند.

پرسشنامه دوم:
جدول 4-31 توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب سن
متغير
فراواني
درصد
30-20 سال
12
48
40-30 سال
13
52
جمع
25
100
جدول

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید