تکنولوژي اطلاعات و اطلاعات تکنولوژي. نشر چاپار، سال1385
53. ناظمي، شمس الدين، مرتضوي، سعيد، راحتي، تکتم، نقش شيوه هاي نوين ارائه ي خدمات بانکي در جذب مشتري و بهبود کارايي سيستم بانکي مطالعه موردي بانکهاي سپه شهرستان مشهد، پژوخشنامه علوم انساني و اجتماعي، سال پنجم، شماره190، سال 1384.
54. وزارت بازرگاني، انتقال الکترونيکي وجوه و بانکداري الکترونيکي، تهران، معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي، سال 1384
55. ونوس، داور، مختاران، ماهرخ، بانکداري الکترونيک و ضرورت توسعه آن در ايران، ماهنامه مديريت، سال 1387

منابع لاتين:
1. Adoption of Banking Channels In Hong Kong, (2002). International Journal of Bank adoption of Internet Banking in Hong Kong-implications for the banking
2. Amberg Michael and Zimmermann Frank, “Enabling Virtual Workplaces with Advanced Workflow Management System”, In Igbaria Magid and Tan Margaret (Eds.), The virtual Workplace; Idea Group Publishing,1998,pp.108-124 analysis working paper, PP. 200-209-(2009)
3. Anguelov Christoslav, E., M. A. Hilgert and J. M. Hogarth, 2004,”U.S. Consumers and Electronic Banking,1995-2003″, Federal Reserve Bulletin Winter, (2004).
4. Arasli, H., Mehtap-Smadi, S. and Turan Katircioglu, S. (2005), “Customer Service Quality in the Greek Cypriot Banking Industry”, Managing Servi Quality,15(1), 41-56.
5. assurance metric development framework for electronic bill presentment and payment systems using transaction and workflow analysis, Decision Support Systems, 41, pp. 242- 261(2001).
6. Beccalli,E.(2003). Information Technology and Economic Performance: Some Evidence from EU Banking Industry. Available at: www.fana.org/stockholm/papers/ITbanks-paper.pdf.
7. Blount, Y., Castleman, T., & Swatman, P. (2005). Employee development strategies in the B2C banking enviroment: two australian case stadies. Melbourne: Deakin University.
8. Borzekowski, R. and E. K. Kiser , (2006), “The Choice at the Checkout: Quantifying Demand Across Payment Instruments”,April 2006, EDS Working Paper,no. 2006 – 17,FederalReserveBoard. Washington, D.C.
9. Castells, M. 2001. The Internet galaxy. Oxford: Oxford.
10. CHANARON, J-J., JOLLY, D. AND SODERQUIST, K. “TECHNOLOGICAL MANAGEMENT: A TENTATIVE ESEARCH AGENDA”, INT. J. TECHNOLOGY MANAGEMENT, VOL.23,NO.6, (2002) PP.618-629.
11. Chung-Hoon, P., Young-Gul, K. (2003). Identifying key factors affecting consumer purchase behavior in an online shopping context. International Journal of Retail & Distribution Management, 31 (1):16-29
12. Clegg, C. et al. (1997). Information technology: A study of performance and the role of human and organizational factors. Ergonomics 40 (9): 851-871.
13. Columba, F., (2003), “Transaction technology innovation And demandfor overnight deposits in Italy”, Bank of Italy, Economic Research Department and University of Rome, Tor Vergata. Computers, 19, pp. 241-256.
14. Cooper, R. B. W. (2000). Information technology development creativity: A case study of attempted radical change. MIS Quarterly, 24 (2), 245-274.
15. Cooper, W. W., and Muench, M. L.( 2000). Virtual organization: Practice and the literature. Journal of Organizational Computing & Electronic Commerce 10 (3): 89-209.
16. Crede, Andreas(1996); “Electronic Commerce and the Banking Industry: the Requirements and Opportunities for New Payment Systems Using the Internet”, JCMC, Vol. 1, Issue 3.
17. Daniela Rusu & Octavian Dospinesc(2004), The Adoption Electronic Banking Services in Developing Countries, Department of Business Information Systems . Bd Carol Inr, PP. 20-35.
18. Druker, The Essential druker. Oxford, UK:Butterworh-Heinemann;(2002). Data Systems, 103, 6, pp. 423-433.
19. . Dubrain ,a. (2004).10-minuteguide to leadership.new york:macmillam Spectrum / alpha book.

20. Duff,A. (2001).Information society studies.London:Routledge.
21. Edwin Cheng, T. C., D. Y.C. Lam, and A. C.L. Yeung. (2006). Adoption of internet banking: an empirical study in Hong Kong. Decision Support Systems 42 (3): 1558-1572.
22. Evans, J. R. and King, V. E. (1999), “Business-to-Business Marketing and the World Wide Web: Planning, Managing, and Assessing Web Sites”, Industrial Marketing Management, 28, 343-58.
23. Frissen, P. (2006). The Virtual state: Postmodernism, information and public administration. In The Governance of Cyberspace, edited by Brian D. Loader. London: Routledge. 111-125.
24. Fumiku, Hayashi. and E. Klee,( 2003), “Technology Adoption and Consumer Payments: Evidence from Survey Data”, Payments System Research,Federal Reserve Bank of Kansas City, Review of Network Economics,Vol. 2, Issue 2, June 2003.
25. Fumiku, Hayashi. R. Sullivan and E. Stuart Weiner, (2003), “A Guide to the ATM and Debit Card Industry”, Payments System Research Department, Federal Reserve Bank of Kansas City.
26. Furst, Karen, “Internet Banking Developments and Prospects”, Economic and Gerrard, P., et al. (2006). Why consumers are not using Internet Banking: a qualitative Study. Journal of Services Marketing, 20 (3): 160-168
27. Gerrard, P. ; Cunningham, J. ; Devlin, J. 2011, “Why Consumers are not Using Internet Banking: A Qualitative Study”, Journal of Services Marketing , Vol. 20 (2/3), pp. 160-168.
28. Giannakoudi, S. (1999); “Internet Banking: The Digital Voyage of Banking and Money in Cyberspace”, Information & communications Technology Law, Vol. 8, No. 3, p.p. 205-239.
29. Grauer,M. (2002).Information technology. In International encyclopedia of business and management,edited by M.Warner.2nd ed.Australia:Thomson Learning.3014-3024.
30. Grimshaw David J., and Kwok Standy,”The Business Benefits of The Virtual Organizations”, In Igbaria Magid and Tan Margaret(Eds.),The virtual Workplace;Idea Group Publishing,(1998),PP.45-70
31. Guerrero, Mario Mart.nez, Egea, José Manuel Ortega, and Gonz.lez Mar.a Victoria Rom.n (2007); “Application of the latent class regression methodology to the analysis of Internet use for banking transactions in the European Union”,
32. Gurau, C. (2002);” Online Banking in Transition Economies: the Implementation and Development of Online Banking Systems in Romania”, International Journal of Bank Marketing, Vol. 20, No. 6,pp 285-296.
33. Harchaoui, Tarek M. et al. (2002), “Information technology and economic growth in Canada and the U.S.”, Monthly Labour Review, Oct (2002), 125(10), pp. 3-12.
34. Heeks, R. (2003). Success and failure rates of eGovernment in developing / transitional countries: Overview. [On line] (7 Jan. 2004).
35. Heeks,R. (2000)b.Reprint.Better information age reform: Reducing the risk of information systems failure. In Reinventing Government in the Information Age,edited by Richard Heeks.London:Routledge.1999.75-109.
36. Ho, Danny C. K., Au, K. F., and Newton, Edward (2003); “The Process and Consequences of Supply Chain Virtualization”, Industrial Management &
37. Ho, simon& Victor T.F.Ng, (1994), Customer Risk perceptions of Electronic payment system, International journal of Bank Marketing, Vol.12, No. 8, pp.26-38.
38. Holden,K. and El-Bannany,M.(2004). Investment in Information Technology Systems and Other Determinants of Bank Profitability in the UK,Applied Financial Economics,vol 14,pp.361-365
39. Ibrahimi, Shahed (2002), The Obstacles of Electronic Banking in Iran,
Information Systems.vol 15. Issue 3.pp 223-236.
40. Institute for the Future. (2002) ten-year forecast. California: Institute for the Future.
41. Jorgenson, Dale W, Ho, Mun S. & Stiroh Kevin J (2003). Lesson From The US Growth Resurgence. Journal of Policy Modeling pp453-470.
42. Jorgenson, Dale W. & Kevin J. Stiroh(2000). “Raising The Speed Limit: U.S. Economic Growth in the Information age,” Bookings Economic Activity, 1/PP. 125-211.
43. Jorgenson, Dale W(2001). Information Technology & the U.S Economy.The American Economic Review, march( 2001), 91(1), pp1-32.
44. Kajaluoto.h,Kaoivumaki.t,and Salo.j,(2003),”Individual in difference privat banking:empirical evidence from finlandhngs of the 3,th hawii international conference on system sciences(H1CSS),big island,Hawaii,p196.
45. Kambil, A., and Short, J. E. (1994). Electronic integration and business network redesign: A roles-linkage perspective. Journal of Management Information Systems 10 (4): 59-83.
46. kearsly,g.and lynch,w. (1994).educational technology:leadership perspectives. englewood cliffs,new jersey :educational technology publications,inc.
47. Klee and Elizabeth, “Families’ Use of Payment Instruments During a Decade of Change in the U.S. Payment System”, Working paper,Board of Governors of the Federal Reserve System, February16,(2006)
48. Leavitt, H. J., and Whisler, T. L. (1958). Management in the 1980’s. Harvard Business Review 36
49. Liton, RE & Others, Projecting the economic impact of the Internet, American Economic Review, vol. 91, no 2, pp314-317,(2005).
50. Lustsik, O.(2003);” E-banking in Estonia: Reasons and Benefits of the Rapid Growth”, University of Tartu,Working Paper, No. 21.

51. Margherita Pagani, Mobile and Wireless Systems Beyond 3G: Managing New Business Opportunities, IRM Press ,(2005) Marketing, Vol. 23, No.3, PP. 255-272.
52. Minijoon, J., Shaohan, C. (2001). The key determinants of Internet Banking service quality: a content analysis. International journal of bank marketing, 19 (7):.276-29
53. Mu, Y.(2003); “E-Banking: Status, Trends, Challenges and Policy Implication”,
54. Nath, R., Schrick, P., and Parzinger, M.(2001);”Bankers Perspectives on Internet Banking”, E-service Journal, pp21-36.
55. Nexhmi Rexha (2004), The Impact of The Relational Plan on Adoption of Electronic Banking, Journal of Services Marketing, Pp 20-42.
56. Oliner, Stephen D. & Sichel, Daniel E. (2003). Information Technology &

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید