داد.
5-3-2- پيشنهادهايي به ساير محققين
به پژوهشگران آينده زمينه هاي ذيل جهت انجام پژوهش هاي کاربردي توصيه مي گردد:
1- بررسي تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر مهندسي مجدد
2- بررسي تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر مديريت دانش
3- بررسي تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر مديريت کيفيت
4- بررسي تاثير بانکداري الکترونيکي بر هر يک از ابعاد چابکي به صورت عميق تر
5-4- محدوديتهاي تحقيق
يکي از عمده ترين محدوديت هاي اين تحقيق بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر بهبود عملکرد سيستم بانکي کشور است زيرا اين تحقيق فقط براي نظام بانکي کشور انجام شده است و ساير سازمان ها و ارگان ها را مورد بررسي قرار نداده اند.
5-5- نتيجهگيري
با گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات تمامي ابعاد زندگي بشر به ويژه بعد اقتصادي آن دچار تحولي عميق و بنيادين گرديده است و اين روند همچنان ادامه دارد. به جرات مي توان گفت که عدم توجه به اين روند و تاخير در هماهنگي با آن موجب اختلال در روابط اقتصادي، اجتماعي و سياسي مي گردد.
حضور در بازارهاي جهاني با استفاده از شيوه هاي موفق و کارآمد از جمله ضرورت هاي تطبيق با نظام بين المللي کنوني است. بدون ترديد بهره گيري از فناوري اطلاعات در زمينه هاي مختلف تجاري و مالي يکي از ابزارهاي لازم براي افزايشکارايي تجاري در اقتصاد ملي است. استقرار نظام ملي بانکي کارآمدي که ضمن ارتباط با سيستم هاي بين المللي توانائي ارائه خدمات بانکي نوين را نيز داشته باشد از ضروريات استقرار نظام تجارت الکترونيک در کشور باشد. در اين زمينه اقداماتي از دهه هفتاد آغاز گشته و طي پنج سال گذشته با ايجاد برخي زيرساخت هاي لازم از جمله زيرساخت هاي قانوني و مخابراتي رشد آن شتاب فزاينده اي داشته است. ليکن همچنان تا رسيدن به مقصد و جبران زمان از دست رفته راه درازي در پيش است. در اين راه توجه به برخي فعاليت ها و سرعت بخشيدن به آنها که به برخي از موارد آن در بخش پيشنهادات اشاره خواهد شد مي تواند در کوتاه نمودن اين مسير موثر واقع شود.
در اين تحقيق بانکداري الکترونيک و نقش آن در بهبود کيفيت خدمات مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. توسعه و گسترش فناوري اطلاعات و ارتباط در سطح جهان، همچنين ورود رايانه هاي شخصي و احساس نياز به مکانيزه کردن عمليات بانکي در سال هاي پاياني دهه 1960 باعث شد بانک ها فعاليت گسترده اي را براي استفاده از سيستم هاي رايانه اي آغاز نمايند. بانک هاي الکترونيکي، دروازه هايي را جهت شناسايي تامين کنندگان خدمات و موقعيت مناسبي را جهت برقراري ارتباط با موسسات و شرکت ها فراهم نموده اند. سازمان ها و شرکت هايي که بر نيازهاي مصرف کنندگان يا مشتريان متمرکزند، يعني به کيفيت خدمات ارائه شده به مشتري توجه دارند، در عرصه رقابت موفقتر هستند. به هر حال صنعت بانکداري امروزه به سرعت در حال تغيير است. با توسعه اقتصاد بين المللي و رقابتي شدن بازارها، بانک ها نيز تحت تأثير قرار گرفته اند، نيروي اصلي در اين محيط تکنولوژي است که موجب شکستن موانع قانوني، جغرافيايي و صنعتي شده و محصولات و خدمات جديدي ايجاد کرده است. علاوه بر آن ضروري است تا بانک تسهيلات مناسبي را به منظور انتقال نقطه نظرهاي مشتريان و تبادل مستمر ايده هاي آنها فراهم کند.
منابع:
1. اميني، بي بي اکرم . بررسي موانع و چالش ها در مسير توسعه و بهبود بانکداري الکترونيکي در بانک پارسيان پايان نامه کارشناسي ارشد، تهران، دانشگاه شهيد بهشتي، سال 1385
2. ايراندوست، پويا پايان نامه کارشناسي ارشد، تهران، دانشگاه تهران، سال 1384
3. بابازاده، محمود. بررسي موانع ايجاد و توسعه بانکداري الکترونيکي در ايران. پايان نامه کارشناسي ارشد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم تحقيقات تهران، سال 1384
4. باقري قاديکلائي، مهيار. بررسي تأثير فناوري اطلاعات بر روي دستمزد و بهره وري نيروي کار(مطالع? موردي صنايع استان تهران)، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشکده علوم اقتصادي و سياسي، سال 1383
5. بامداد،ن.و رفيعي مهرآبادي، ن.بررسي رضايت مشتريان از کيفيت خدمات خودپرداز بانک ها پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي مديريت58-39،31، سال 1387
6. بانک مرکزي و بانکداري الکترونيک،بانکداري الکترونيک،1387،3،22.
7. بختياري، حسين، کاربردهاي فناوري RFIDدر بانکداري الکترونيکي، دومين کنفرانس جهاني بانکداري الکترونيکي، ايران، تهران، سال 1387
8. براون، ارنست. زمينه تکنولوژي، ارزيابي تکنولوژي براي استفاده مديران – ترجمه محمد زنجاني، سازمان مديريت صنعتي، سال 1379.
9. بهان، ماکيت و هولمز، ديانا..آشنايي با تکنولوژي اطلاعات(مجيد آذرخش و جعفر مهرداد ، مترجمان). تهران: انتشارات سمت، سال 1385
10. بهمند، محمد و بهمني، محمود، بانكداري داخلي، تهران، مؤسسة عالي بانكداري،1374 ش.
11. پزشکي،دباغ رضايي، نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در رشد، سال1384
12. ثريايي، علي، سجادي، سيد علي و سجادي، سيده مرضيه، بررسي و مقايسه پذيرش تکنولوژي بانکداري اينترنتي بين مشتريان بانک ملي ايران و بانک سامان طبق مدل TAM اولين کنفرانس دانشجويي فناوري اطلاعات ايران، ايران، تهران، سال 1389
13. جمالي زاده زواره، مهدي. بررسي روابط بين هزينه زيرساخت هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات و بهره وري کل در ايران. پايان نام? دکترا، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي، سال 1385
14. جنيدي، مهدي و بيگي، عبدالرضا، ارائه مدلي به منظور پذيرش بانکداري اينترنتي مورد مطالعه:بانک ملت ،پنجمين کنفرانس بين المللي مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات، ايران، تهران، سال 1387
15. حافظ نيا، محمدرضا. مقدمهاي بر روش تحقيق در علوم انساني. تهران، انتشارات سمت، چاپ اول، سال 1377
16. حسني، گروه کارشناسان بانک صادرات، بانکداري الکترونيک تهران، دايره آموزش بانک صادرات، سال 1386
17. حسيني، مژگان؛ چشم انداز بانکداري الکترونيکي در ايران- قدم هاي بلند و استوار، تهران، اولين همايش بانکداري الکترونيکي، سال 1379
18. خاکي، غلامرضا. روش تحقيق با رويکرد پايان نامه نويسي. تهران، انتشارات بازتاب، چاپ چهارم، سال 1387
19. خاکي، غلامرضا. روش تحقيق در مديريت. تهران، انتشارات بازتاب، چاپ چهارم، سال 1388
20. دفت، ريچارد ال. مباني تئوري و طراحي سازمان(علي پارسائيان و محمد اعرابي، مترجمان). تهران: دفتر پژوهش هاي فرهنگي ، سال 2004
21. دلاور ،علي،روش تحقيق در روان شناسي و علوم تربيتي ، نشر ويرايش ، چاپ هيجدهم،تهران، سال 1384
22. رابينز، استيفن پي. مباني رفتار سازماني(علي پارسائيان و محمد اعرابي، مترجمان).تهران دفتر پژوهش هاي فرهنگي، سال 2000
23. رجبي خوزاني، مهدي.بررسي تأثير دوره هاي آموزشي فناوري اطلاعات و ارتباطات بر روي خلاقيت کارآموزان مرکز فني و حرفه اي شهر اصفهان. پايان نامه منتشر نشده کارشناسي ارشد، دانشگاه اراك، سال 1387
24. رسولي، هادي، مانيان، ا. طراحي سيستم استنتاج فازي براي انتخاب خدمات بانكداري الكترونيك (مطالعه ي موردي: بانك سپه). نشريه ي مديريت فناوري اطلاعات،4(21):41-64، سال1391
25. ساعدي، مهدي، استفاده از ابزارهاي بانکداري الکترونيک خارج از شعب در بانک ملي ايران. نشريه بانک ملي، شماره 176، سال 1390
26. سعيدي مهرآباد، محمد جهانگردي، محمدرضا ، چالش هاي فرا روي بانکداري الکترونيکي درايران، اولين کنفرانس ملي مهندسي و مديريت زير ساختها، ايران، تهران، سال 1388
27. شاهنگيان ، سيد محمد حسين، مديريت اطلاعات و اطلاع رساني ، تهران : دفتر پژوهش هاي فرهنگي، سال 1384
28. شاهنگيان،احمد ،فناوري اطلاعات در سازمان ، ماهنامه تدبير ، شماره124 ، انتشارات سازمان مديريت صنعتي ، تهران، سال 1384
29. شيخاني،سعيد،راه هاي توسعه بانکداري الکترونيکي در ايران، ” تهران، اولين همايش بانکداري الکترونيکي،صص153-166، سال 1379
30. شيري، بهزاد. استراتژي فناوري اطلاعات و ارتباطات و توسعه اقتصادي، ماهنامه تدبير شماره 172، شهريور، سال 1385
31. صادقي، تورج، بررسي موانع شکل گيري بانكداري الكترونيک در ايران، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه علامه طباطبايي،1383
32. صرافي زاده، اصغر، فناورى اطلاعات در سازمان (مفاهيم و كاربردها)، انتشارات امير، سال 1385
33. عبادي،رحيم، فناوري اطلاعات و آموزش و پرورش، موسسه توسعه فناوري آموزش مدارس هوشمند تهران، سال 1384
34. عکاسي، عباس و فرزين، محمد حسن، وضعيت بانکداري الکترونيکي و بانکداري مجازي در ايران، دومين کنفرانس جهاني بانکداري الکترونيکي، ايران، تهران،سال 1387
35. فتحي، سعيد؛ حسيني، سيد حميد خداداد و الهي، شعبان.ارائه الگوي رابطه فناوري اطلاعات و عملکرد شرکت هاي تجاري: فراتحليلي بر عوامل اندازه گيري در معماري بهره وري. فصلنامه299-263، پژوهشنامه بازرگاني،42، سال 1386
36. فرجيان سهى، مرجان، بررسى عوامل مرتبط با قصد استفاده مشتريان از بانكدارى اينترنتى، سال 1385
37. فلاح همت آبادي، کامران. تأثير فناوري اطلاعات بر مسائل ساختاري سازما ن تمرکز در تصميم گيري، پيچيدگي سازماني و رسميت سازماني(مطالعه موردي: شرکت همکاران سيستم). پايان نامه منتشر نشده کارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس، سال 1382
38. قدسي، سيد حسام؛ بررسي اقتصاد تاثير فناوري اطلاعات بر عملكرد وبهره وري بنگاه هاي اقتصادي مورد مطالعه بانك هاي خصوصي پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده اقتصاد، سال 1387
39. کهزادي، نوروز وضعيت بانکداري الکترونيک در ايران و جهان، سال 1382
40. کهزادي، نوروز، بانکداري الکترونيک، پيش نيازها، محدوديتها و روش پيادهسازي آن در ايران (قسمت اول)، پيک توسعه، شماره 27 ، تابستان 1380
41. گودزي، آتوسا، زبيدي، حيدر،بررسي تاثيرگسترش بانکداري الکترونيکي بر سودآوري بانک هاي تجاري، فصلنامه پژوهش هاي اقتصادي ايران، سال دهم ، شماره 35 /، صص 141-111،1387
42. لاودن، کنت سي و پرايس.نظام هاي اطلاعات مديريت سازمان و فن آوري (حميد محسني،مترجم). تهران: انتشارات کتابدا، سال 2000
43. لطفي، محمد، فناوري اطلاعات و تسهيل تجارت ملي، موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني تهران، سال 1377
44. اللهياري فرد، محمود.خدمات بانکداري الکترونيک و نيازهاي اجرايي آن. تهران، بانک مرکزي جمهوري اسلامي، پژوهشکده پولي و بانکي،سال 1384
45. محمدي، فاطمه.. شناخت فن آوري اطلاعات. ماهنامه تکنولوژي آموزشي، سال 1384
46. محمودزاده، محمود، اسدي، فرخنده. اثرات فناوري اطلاعات و ارتباطات بر رشد بهره وري نيروي کار در اقتصاد ايران، فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني، شماره43، سال1386
47. محمودزاده. نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در بهره وري کل عوامل و رشد اقتصادي. رسال? دکترا، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران علوم تحقيقات، سال1386
48. مصطفي اديبي، پويا، سيدي، سيدمسعود و ايران بان، سيد جواد، مطالعه نيازمندي هاي مشتريان در بانکداري الکترونيکي توسط ابزار QFD و AHP (مورد کاوي در بانک ملي شيراز)، دومين کنفرانس جهاني بانکداري الکترونيکي، ايران، تهران، سال1387
49. معاونت برنامه ريزى و بررسي هاى اقتصادى وزارت بازرگانىگزارش انتقال الكترونيكى وجوه و بانكدارى الكترونيكى در ايران، تهران، انتشارات وزارت بازرگانى، سال1384
50. معاونت برنامه ريزي و بررسي هاي اقتصادي؛ کنکاشي در تجارت الکترونيکي، تهران، وزارت بازرگاني- معاونت برنامه ريزي و بررسي هاي اقتصادي، سال 1382
51. موسوي،رضا،نقش فناوري اطلاعات دربهره وري،اولين همايش سراسري مديريت،باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروزكوه، سال1386
52. مهدوي، محمد نقي.

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید