آماري) تحقيق آن است که مسأله يا مشکل را، تا موضع و سطحي ميتوان محدود نمود که نتايج و راهحلهاي حاصل در تجزيه و تحليل در آن سطح قابل تعميم به سطح تجزيه و تحليل از قبل انتخاب شده باشد. بر همين اساس ميدان اطلاعات ما در اين تحقيق شامل کليه بانک هاي جمهوري اسلامي ايران ميباشد. به اين دليل بانک هاي جمهوري اسلامي ايران به عنوان جامعه آماري اين تحقيق استفاده شده است که:
الف- اطلاعات صنعت بانکداري به صورت متمرکز از طريق نظام پرداخت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران قابل جمع آوري و پردازش است.
ب- از آنجا که مقررات و ضوابط خاصي براي بانک هاي جمهوري اسلامي ايران وجود دارد، همين سبب ميشود اطلاعات اينگونه بانک ها از اعتبار بالايي برخوردار باشند.
3ـ7ـ2 قلمرو زماني
قلمرو زماني اين تحقيق، شامل يک دوره ده ساله از سال 1380 تا 1390 ميباشد. دلايل انتخاب اين دوره ده ساله به شرح زير ميباشد:
الف- اين دوره زماني نزديکترين دوره به زمان حال ميباشد بنابراين نتايج اين تحقيق نسبت به دوره هاي زماني ديگر کاربردي تر و واقعبينانه تر ميباشد.
ب- تحقيقات انجام شده نشان ميدهد که در سال هاي پس از انقلاب اسلامي، بيشترين استفاده از فناوري اطلاعات در سيستم بانکداري کشور در اين سال ها بوده است.
3ـ7ـ3- قلمرو موضوعي
در اين تحقيق به بررسي تاثير استفاده از فناوري اطلاعات بر بهبود عملکرد سيستم بانکي کشور طي سال هاي 1380 تا 1390 پرداخته ميشود.
3-8- جامعه آماري
مجموعه واحدهايي که حداقل در يک صفت مشترک باشند، يک جامعهي آماري را مشخص ميسازند و معمولاً آن را با N نمايش ميدهند (خاکي،1387).
قابل توجه است که جهت دستيابي به اهداف تحقيق و با راهنمايي اساتيد و اهل فن، جامعه آماري اين تحقيق دربرگيرنده زير بخش سيستم بانکي کشور شامل بانک هاي تجاري دولتي، بانک هاي تخصصي دولتي و بانک هاي خصوصي طي سال هاي 1380 تا 1390 مي باشند، ما بر آن شديم تا در اين پژوهش 27 بانک را مورد بررسي قرار دهيم.
با توجه به موارد مذکور جامعه آماري ما در اين تحقيق شامل بانک هاي ملي، ملت، سپه، صادرات، تجارت، رفاه، پست بانک، کشاورزي، مسکن، توسعه صادرات، صنعت و معدن، کارآفرين، سامان، پارسيان، اقتصاد نوين، پاسارگاد، سرمايه، سينا، انصار، توسعه تعاون، بانک شهر، قرض الحسنه مهر ايران، دي ، گردشگري، حکمت ايرانيان، ايران زمين و تات ميباشد.
3-9- ابزار و شيوه گردآوري دادهها
روشهاي گردآوري اطلاعات را به طور کلي به دو طبقه ميتوان تقسيم کرد: روشهاي کتابخانهاي و روشهاي ميداني. روشهاي کتابخانهاي ممکن است با استفاده از فيش يا جدول يا نقشه و کروکي يا ترکيبي از همه آنها انجام پذيرد. روشهاي ميداني عبارتند از: روش پرسشنامهاي، مصاحبه، روش مشاهده، روش آزمون و روشهاي صوتي و تصويري. (حافظ نيا،1377)
در اين پژوهش براي دستيابي به مباني نظري تحقيق در فصل دوم از روش کتابخانه اي نظير کتب، مجلات، پاياننامههاي مختلف و سايتهاي اينترنتي مرتبط با موضوع استفاده شده است. براي جمعآوري دادههاي مالي اين تحقيق از روش کتابخانه اي استفاده شده است يعني کتاب ها و مقالاتي که در زمينه ابزار و تجهيزات بانکداري الکترونيک اطلاعاتي در اختيار ما ميگذاشتند مورد استفاده قرار گرفتند. لوح هاي فشرده و کتاب هايي که بانک مرکزي در رابط با گزارش عملکرد نظام بانکي منتشر کرده است منابع اطلاعاتي اين تحقيق است که از نظر صحت دادههاي مذکور، قابل اطمينان ميباشد.
همچنين براي طبقه بندي، تلخيص و ايجاد پايگاه دادهها از نرم افزار Excel استفاده خواهد شد و به منظور آزمون فرضيهها از نرم افزارSpss استفاده ميشود.
3-10- آمار توصيفي
در اين تحقيق، ابتدا شاخصهاي توصيف دادهها، شامل شاخصهاي مرکزي (مانند ميانگين، ميانه و مد)، شاخصهاي پراکندگي (مانند واريانس و انحراف معيار) براي تک تک متغيرهاي تحقيق محاسبه خواهد شد.
3-11- آزمون هاي پيش فرض همبستگي
3-11-1- محاسبه ضريب همبستگي
تحليل همبستگي تکنيکي است جهت تعيين ميزاني که متغيرها به صورت خطي بهم مرتبط هستند. ضريب تعيين روش اصلي است که ميتوانيم براي سنجش ميزان يا توان پيوندي بين 2 متغير x و y وجود دارد استفاده کنيم. ريشه دوم ضريب تعيين، ضريب همبستگي نام دارد و علامت جبري آن نشان دهنده جهت رابطه بين دو متغير، مستقيم يا معکوس ميباشد (صالح اردستاني و سعدي، 1388). پژوهشگر براي اينکه بفهمد که آيا ارتباط خطي بين دو متغير وجود دارد يا خير، از آزمون همبستگي خطي استفاده ميکند. فرمول ضريب همبستگي پيرسون در حالت کلي عبارتست از:

3-11-2- آزمون معنادار بودن
مفهوم معناداري در همبستگي آن است که آيا همبستگي به دست آمده بين دو متغير شانسي و تصادفي است يا به صورت واقعي بين دو متغير همبستگي وجود داشته است. براي بررسي معنادار بودن مبناي استنباط از روي سطح معناداري يا P-value يا Significant Level بوده است بدين گونه که هرگاه مقدار احتمال يا سطح معناداري آزمون کمتر از 05/0 باشد فرض صفر در سطح اطمينان 95 درصد رد ميشود و فرض مقابل يا همان فرض يک قبول ميشود. هر چقدر مقدار sig کمتر باشد، رد فرض صفر و قبولي فرض مقابل سادهتر ميشود.
3-12- آزمون هاي پيش فرض رگرسيون
3-12-1- آزمون نرمال بودن
بسياري از آزمونهاي آماري بر مبناي نرمال بودن توزيع دادهها بنا نهاده شدهاند و با اين پيش فرض به کار ميروند که توزيع دادههاي آن جامعه از توزيع نرمال پيروي مينمايد. بنابراين تحليلگر لازم است تا قبل از پرداختن به تحليلهاي آماري متغيرها، نوع توزيع آن متغيرها را بداند. براي برآورد مدل تحليلگر لازم است تا قبل از پرداختن به تحليلهاي آماري متغيرها، نوع توزيع آن متغيرها را بداند که توزيع داده ها داراي چولگي و کشيدگي به راست و يا چپ نباشد.
3-12-2-آزمون معنادار بودن
3-12-2-1- آزمون معنادار بودن رگرسيون
براي بررسي معنادار بودن رگرسيون آزمون ANAOVA و آمارهF مورد استفاده قرار ميگيرد. در يک مدل رگرسيون چندگانه چنانچه رابطهاي بين متغير وابسته و متغير مستقل وجود نداشته باشد، تمام ضرايب متغيرهاي مستقل صفر ميشود. بدين ترتيب مي توانيم معنادار بودن رگرسيون را آزمون نماييم. در آزمون ANAOVA آمارهF با سطح معناداري Sig مقايسه ميشود؛ چنانچه Sig بدست آمده کمتر از مقدارF باشد، فرض خطي بودن مدل تأييد ميشود. فرض صفر و فرض مقابل براي اين آزمون به شرح زير ميباشد:

مدل معناداري وجود ندارد =H0
مدل معناداري وجود دارد = H1
3-12-3- نمودار پراکنش
نداشتن الگوي منظم در پراکندگي اين نقاط ميتواند مويد همساني واريانس که يکي از پيشفرضهاي الگوبندي رگرسيوني است ميباشد.
3-12-4- تجزيه و تحليل رگرسيون
چنانچه هدف تحقيق تنها بررسي رابطه متغير وابسته با متغير (متغيرهاي) مستقل باشد ميتوان با محاسبه ضريب همبستگي، درجه وابستگي و ارتباط بين دو يا چند متغير را مشخص ساخت. اما در اين تحليل نميتوان رابطه علت و معلولي در مورد متغيرها را نتيجه گيري نمود. در صورتي که علاوه بر تعيين رابطه همبستگي، اندازهگيري و بررسي ميزان تغيير يک متغير که قابل استناد به متغيرهاي ديگر است نيز مد نظر باشد، از تجزيه تحليل رگرسيون استفاده ميشود. استفاده از معادله رگرسيون و تعميم روند گذشته به آينده با اين فرض امکان پذير است که روند گذشته تعميم پذير باشد و ملاك پيشبيني آينده قرار گيرد به عبارتي از چنان ثباتي برخوردار باشد که روند آينده براساس آن قابل استخراج باشد. در تجزيه و تحليل و رسيدگي ضمن تعيين رابطه همبستگي ميتوان ضرايب متغيرهاي مستقل را برآورد نموده و مشخص نمود که تغيير در يک واحد در هريک از متغيرهاي مستقل به چه ميزان بر متغير وابسته اثر ميگذارد. ضريب تعيين معرف ميزان تغيير پذيري در متغير وابسته است که به وسيله رگرسيون توضيح داده ميشود. تحليلهاي رگرسيون به مطالعه وابستگي يک متغير (متغير وابسته) به يک يا چند متغير ديگر (متغير مستقل) ميپردازد که با تخمين يا پيشبيني مقدار متوسط يا ميانگين متغير نوع اول در حالتي که متغير نوع دوم معلوم و معين شده باشند صورت ميپذيرد. در اين روش درجات همبستگي و روابط بين متغيرها بررسي ميشود. اگر تمامي مشاهدات روي خط رگرسيون باشند برازش کامل بدست ميآيد اما اين حالت به ندرت اتفاق ميافتد و انحرافات مثبت و منفي خواهيم داشت در اين حالت در رگرسيون مرکب معيار خلاصه اي خواهد بود که بيان مينمايد چگونه خط رگرسيون نمونه دادهها ضريب تعيين را به خوبي برازش ميدهد. اين ضريب بين صفر و 1 قرار خواهد داشت. اگر برابر با يک باشد به اين معناست که خط رگرسيون 100 درصد تغييرات متغير وابسته را توضيح ميدهد و اگر صفر باشد مدل تغييرات متغير وابسته را به هيچ عنوان توضيح نميدهد.

فصل چهارم
تجزيه و تحليل اطلاعات

4-1- مقدمه
تجزيه و تحليل به عنوان يک روش علمي، يکي از پايه هاي اساسي هر روش تحقيق است. به طورکلي تجزيه و تحليل عبارتست از روشي که از طريق آن کل فرآيند پژوهش، از انتخاب مسأله تا دسترسي به يک نتيجه هدايت مي شود.(دلاور،1377)
در اين فصل كار اصلي محقق جمع آوري دادهها از دنياي واقعي ميباشد. پس از جمع آوري دادهها بايستي اين دادهها سازماندهي، تلخيص و به اطلاعات قابل فهم تبديل شده و مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند، و اين كاري است كه در اين فصل به تفصيل به آن پرداخته شده است. هدف از اين فصل تجزيه و تحليل دادههاي به دست آمده و انجام آزمون فرضيات در چارچوب فرآيند و روش تحقيق تعريف شده در فصل سوم است.
4-2- آمار توصيفي متغييرهاي تحقيق
به يک مجموعه از مفاهيم و روشهاي به کار گرفته شده جهت سازمان دادن، خلاصه کردن، تهيه جدول، رسم نمودار و توصيف دادههاي جمع آوري شده آمار توصيفي گفته ميشود(خاکي، 1388). در اين قسمت اطلاعات پس از استخراج به صورت اعداد و ارقام و قرار دادان آنها در جدول Excel و با بکارگيري نرم افزار Spss در تحليل آماري مورد بررسي قرار گرفته‌اند. به منظور تحليل داده‌ها در بخش آمار توصيفي از شاخص هايي همچون ميانگين، ميانه، واريانس و انحراف معيار استفاده شده است و در ادامه آزمون نرمال بودن متغيرهاي تحقيق را مورد بررسي قرار داده ايم. آمار توصيفي تحقيق حاضر به شرح جدول زير نشان داده شده است.
جدول 4-1- آمارههاي توصيفي متغيرهاي مدل رگرسيون تحقيق

منبع: يافته هاي محقق
يکي از مهمترين مشخصه هاي مرکزي در آمار توصيفي ميانگين يا متوسط حسابي مي باشد که از تقسيم حاصل جمع هر يک از متغييرهاي مستقل در سال هاي 1380 تا 1390 بر تعدادشان به دست مي آيد يا در واقع همان متوسط داده‌ها را نشان مي‌دهد. ميانه نيز همچون ميانگين يکي از مشخصه هاي مرکزي مي باشد که نشان دهنده توزيع صفت متغيير است که جامعه را به دو گروه با حجم يکسان تقسيم مي کند تا نيمي از داده‌ها کوچکتر از عدد وسط مجموعه و نيم ديگري از داده‌ها بزرگتر از عدد وسط مجموعه باشند. نکته قابل توجه اين است که هر چه مقدار ميانگين و ميانه به هم نزديک تر باشند داده‌هاي موجود متقارن تر و توزيع آنها نرمال تر خواهد بود. يکي ديگر از مشخصه هايي که در آمار توصيفي اين پژوهش به کار گرفته شده است واريانس و يا همان متوسط مجذور انحرافات مي باشد که به دليل آنکه واريانس پراکندگي داده ها را به صورت مجذور انحرافات نشان مي دهد از واريانس جذر گرفته و آن را انحراف معيار صفت متغيير مي نامند که مناسب ترين و متداول ترين مشخصه پراکندگي مي باشد که در عمل از آن استفاده مي شود.
4-3- آزمون هاي پيش فرض رگرسيون
رگرسيون فرايندي

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید