ميتوان به صدور کارت هاي داراي موجودي، ارائه برخي از خدمات از طريق پايانه هاي خودپرداز وپايانه هاي فروش محدود دانست و از اين رو هر گونه مقايسه بانکداري الکترونيک ايران با کشورهاي ديگر نيز محدود به شاخص هاي مذکورخواهد بود. ايران در مقايسه با کشورهاي پيشرفته، هم از نظر تعداد و هم از نظر نسبت جمعيت، شکاف درخور توجهي با اين کشورها دارد، ليکن از نظرنسبت(تعداد ATM و POS به يک ميليون نفر) هنوز هم شکاف بين ايران و ساير کشورهاي مشابه از تفاوت معناداري برخوردار است. در صورتي که ساير شاخص هاي مربوط به حوزه بانکداري الکترونيک، اعم از بانکداري اينترنتي، کارت هاي اعتباري و …. نيز مدنظر قرار گيرد، اين شکاف بيشتر نيز ميباشد. اين امر در مقايسه با کشور ترکيه که از نظر جغرافيايي و جمعيتي وضعيت مشابهي با ايران دارد، نمود بيشتري دارد.
براتي(1388) درمقاله اي به مطالعه اثر بانكداري الكترونيكي بر سودآوري سيستم بانكي(مطالعه موردي بانك صادرات ايران) ميپردازد. اين مقاله با استفاده از شاخص هاي عمده بانكداري الكترونيكي به بررسي تأثير آن ها برسودآوري بانك پرداخته است.كاربرد بانكداري الكترونيكي درصنعت بانكداري كشور هنگامي مفيد ارزيابي مي شود كه سرمايه گذاري هاي انجام شده از سوي بانك ها در اين زمينه سودآوري آنها را افزايش دهد. مدل به كار رفته در اين پژوهش بر مبناي نظريه ساختارگرايي بوده كه در آن بازده كل دارايي به عنوان متغير وابسته و شاخص تمركز بازار بانك، اندازه بانك، تعدادماشين هاي خودپردازهاي بانك، تعداد پايانه هاي فروش، تعداد پايانه هاي شعب به عنوان متغيرهاي توضيحي تعريف مي شوند. برآورد مدل با استفاده از داده هاي تلفيقي86 مربوط به بانك صادرات ايران در 28 استان كشور براي دوره زماني 1380-1388 دهد بر اساس مدل اثر تصادفي با استفاده از نرم افزار stataبرآورد مي شود. نتايج نشان مي دهد شاخص تمركز بازار بانك، اندازه بانك، تعداد ماشين هاي خود پرداز و تعداد پايانه هاي فروش، اثر مثبت و معناداري بر سود آوري بانك داشته است. اما تعداد پايانه هاي شعب داراي اثر منفي بر سودآوري بانك داشته است.
حسين بختياري(1387) در پژوهشي تحت عنوان ” کاربردهاي فناوري RFID در بانکداري الکترونيکي” به نظريه عمومي در زمينه استفاده از برچسب هاي RFID در دسته چک ها و کارت هاي بانک مشتريان اشاره دارد تا آن ها بتوانند در مراجعات بعدي به سرعت شناسايي شوند. همچنين براي رديابي و بهينه سازي مديريت مدارکي که جابجا ميشوند نيز اين فناوري کاربرد مناسبي دارد. فناوري RFID نسل بعدي کارت هاي اعتباري تماسي به شمار مي آيد که به صورت غير تماسي عمل ميکند. مهمترين مزيت کارت هاي هوشمند بدون تماس سرعت بالا و امنيت بيشتر آن هاست.
مهدي جنيدي و عبدالرضا بيگي نيا (1387) در پژوهشي تحت عنوان ” ارائه مدلي به منظور پذيرش بانکداري اينترنتي(مورد مطالعه: بانک ملت)” با هدف ارائه مدلي براي تبيين پذيرش بانکداري اينترنتي و با توسعه مدل پذيرش فناوري (TAM) و تئوري رفتار برنامه ريزي شده (TPB) و اعتماد انجام گرفته است. مدل پذيرش فناوري و رفتار برنامه ريزي شده از رايج ترين مدل هايي است که بطور گسترده و وسيع براي تشريح عوامل اثرگذار بر پذيرش سيستم هاي اطلاعاتي و فناوري اطلاعات و ارتباطات توسط کاربران و مشتريان مورد استفاده قرار گرفته است. دراين پژوهش از اعتماد به عنوان سازه اي ديگر که تاثيري بسزا در پذيرش بانکداري اينترنتي دارد به منظور توسعه TPB,TAM استفاده شده است.
محمد سعيدي مهرآباد و محمد رضا جهانگردي (1388) در پژوهش خود تحت عنوان “چالش هاي فرا روي بانکداري الکترونيکي درايران” به عنوان يکي از مهم ترين زير ساخت هاي توسعه با رويکرد اقبال مردم به اين بانک ها به بررسي چالش هاي فرا روي بانکداري الکترونيکي پرداخته است که مهمترين چالش ها را چنين برشمرده است: عموم مردم دليل عدم استقبال خود از بانک هاي مجازي را، عدم وجود نرم افزارهاي مناسب ميدانند و در مرحله ي بعد به عدم اطمينان و عدم اعتماد به امنيت مالي در بهره برداري از اينترنت اشاره کرده اند.
علي ثريايي، سيد علي سجادي و سيده مرضيه سجادي (1389) در پژوهشي تحت عنوان “بررسي و مقايسه پذيرش تکنولوژي بانکداري اينترنتي بين مشتريان بانک ملي ايران و بانک سامان طبق مدل TAM” اظهار ميدارند پذيرش و مورد قبول واقع شدن خدمات بانکي اينترنتي در بسياري از نقاط جهان سرعت گرفته است. يکي از مهمترين مدل هاي کاربردي در مطالعه ميزان پذيرش سيستم اطلاعات از جانب مشتري مدل پذيرش تکنولوژي TAM است که به بررسي اين مدل در دو بانک مورد مطالعه پرداخته اند.
اميني(1385) تحقيقي با عنوان بررسي و شناسايي موانع و چالش ها در مسير توسعه و بهبود بانکداري الکترونيکي در بانک پارسيان انجام داده است .در اين تحقيق متغيرهاي تکنولوژيکي، مديريتي، سازماني و هزينه اي مورد بررسي قرار گرفته و چالش ها، مشکلات، موانع و مزاياي پيشروي بانکداري الکترونيک را مورد بررسي قرار ميدهد. در پژوهش موردنظر عوامل موثر در ايجاد و توسعه بانکداري الکترونيکي در بانک پارسيان متغيرهاي مستقل ميباشد که به چهار دسته عوامل تکنولوژيک، مديريتي، سازماني و هزينه اي تقسيم ميشوند و بانکداري الکترونيک نيز متغير وابسته تحقيق ميباشد که محقق تاثير متغيرهاي مستقل تحقيق را بر روي آن بررسي کرده است.
حسني(1386) تحقيقي با عنوان ارزيابي رضايت مشتريان از خدمات نوين بانکداري الکترونيکي بانک صادرات موردي استان مازندران انجام داده است. در اين پژوهش به بررسي ميزان رضايت مشتريان بانک صادرات استان مازندران از خدمات نوين آن پرداخته است، به طوري که با استفاده از فرايند يک تحقيق توصيفي – پيمايشي بر اين سوال تاکيد شده است آيا مشتريان از خدمات نوين بانک صادرات مازندران رضايت دارند؟ و ميزان رضايت آنان در چه سطحي است؟
ايراندوست(1384) تحقيقي تحت عنوان بررسي ميزان اثربخشي تبليغات تلويزيوني خدمات نوين بانکداري بانک ملت صورت داده است. وي در اين تحقيق با بررسي مدل هاي اثربخشي تبليغات و بدست آوردن شاخص هاي مرتبط، دو فرض يه تحقيق که شامل تبليغات تلويزيوني خدمت جام از ا ثربخشي برخوردار است و تبليغات تلويزيوني خدمت ملت کارت از اثربخشي برخوردار است، با استفاده از پرسشنامه مورد بررسي قرار گرفته است.
بياتي(1384) تحقيقي تحت عنوان ارائه چارچوبي جهت الکترونيکي کردن ارائه خدمات به مشتريان در يک بانک منتخب ارائه نموده است. وي در اين تحقيق در ابتدا با يک نگرش فرايندي، ابعاد الکترونيکي شدن را براي هر يک از فرايندهاي کليدي ارائه خدمات به مشتريان در بانک تعيين و سپس عوامل الکترونيکي شدن را شناسايي نموده و بعد از آن مراحل بلوغ الکترونيکي فرايندهاي بانکداري شناسايي شده و پس از تدوين اين چارچوب صحت آن مورد بررسي قرار گرفته و سپس فرايندهاي الکترونيکي شدن و ميزان مطلوب آن در بانک پارسيان مورد ارزيابي قرار گرفته است.
2-6- مقايسه تحقيق حاضر با ساير تحقيقات انجام شده
ما در اين قسمت با مقايسه اين تحقيق با تحقيقات انجام شده توسط ديگران در تلاش هستيم تا پي به اين نکته ببريم که چه تحقيقاتي با موضوع اين تحقيق شباهت و چه تحقيقاتي با موضوع اين تحقيق تفاوت دارد.
2-6-1-مقايسه با تحقيقات خارجي
با بررسي تحقيقات خارجي مشابه با تحقيق حاضر ميتوان فهميد که نث، شرک و پارزينگر با انجام تحقيق که در زمينه مزاياي بانکداري الکترونيک انجام داده اند متوجه شده اند که بکارگيري بانکداري الکترونيک موجب صرفه جويي هاي عمده و سودآوري بيشتر ميشود و تحقيقي که ميو در سال 2003 در همين زمينه انجام داده است وي را به اين نتيجه رسانده است که بانکداري الکترونيک موجب کاهش هزينه هاي عملياتي و سودآوري بيشتر ميشود. کلي در سال 2006 با بررسي تحقيقات رخ داده در سيستم پرداخت و بانکداري الکترونيک در ايالات متحده مشخص کرد که تعداد ابزارهاي پرداخت الکترونيک همچون کارت هاي اعتباري و کارت هاي بدهي از سال 1995تا سال 2002 از 25 درصد به بيش از 50 درصد رشد کرده است. تحقيقاتي که بچالي در سال 2003، هولدن والبناني در سال 2004، کوزاک در سال 2005 و صيام در سال 2006 در زمينه تاثير فناوري اطلاعات بر سودآوري و عملکرد بانک ها انجام داده اند از نظر موضوعي مشابه تحقيق حاضر ميباشند که با انجام مطالعات و بررسي ها متوجه شده اند که ارتباط مثبتي بين سطح فناوري اطلاعات بکاررفته در بانک ها و سودآوري بانک ها و عملکردشان وجود دارد.
با مطالعه ديگر تحقيقات خارجي که در زمينه هاي زير پژوهش انجام داده اند با تحقيق حاضر مغايرت يافت شد. تحقيقاتي که در زمينه عوامل پذيرش فناوري اطلاعات از سوي مشتريان، شناسايي عواملي که بر قصد استفاده مشتريان از خدمات بانکداري الکترونيکي تاثير دارند، بررسي تاثير بانکداري الکترونيک بر امکان علامت گذاري تجاري بهتر و پاسخگويي بهتر به نيازهاي بازار، شناسايي عوامل موفقيت در بانک هاي الکترونيکي و غير الکترونيکي، بررسي استفاده مصرف کنندگان از کارت هاي بدهي، مطالعه عوامل تاثير گذار بر انتخاب روش هاي پرداخت در بانکداري الکترونيک انجام شده است با اين تحقيق تفاوت هاي فاحشي دارد.
2-6-2- مقايسه با تحقيقات داخلي
با بررسي تحقيقات داخلي قابل درک است که تحقيقاتي با موضوعاتي از جمله مقايسه بهاي تمام شده خدمات بانکداري سنتي با بهاي تمام شده خدمات بانکداري نوين، موانع ايجاد و توسعه بانکداري الکترونيک، موانع، مشکلات و چالش هاي پيش رو بانکداري الکترونيک، کاربرد فناوري RFID در بانکداري الکترونيک، ارائه مدلي براي پذيرش بانکداري النترنتي، ارزيابي رضايت مشتريان از خدمات نوين بانکداري الکترونيک با تحقيق حاضر از نظر موضوعي تفاوت دارد و وجه اشتراکي بين موضوعات اين تحقيقات و تحقيق حاضر وجود ندارد ولي اين در حالي است که در تحقيقاتي که توسط براتي در سال 1388 به بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر سودآوري بانک ها و تحقيقي که توسط آتوسا زبيدي در ارتباط با موضوع تاثير فناوري اطلاعات بر عملکرد بانک ها پرداخته شده است از نظر موضوعي با تحقيق حاضر مشابهت دارد.

فصل سوم
روش شناسي تحقيق

3-1- مقدمه
در اين فصل ابتدا در خصوص روش تحقيق و جامعه آماري توضيحاتي داده ميشود و سپس مدل مورد استفاده به همراه تعريف عملياتي متغيرها ارائه خواهد شد. در نهايت نيز روش آماري مورد استفاده در تجزيه و تحليل به همراه آزمونهاي پيشفرض مورد نياز جهت استفاده از روشهاي مذکور توضيح داده خواهد شد.
3-2- روش تحقيق
دستيابي به هدفهاي علمي يا شناخت علمي ميسر نخواهد شد مگر زماني که با روش شناسي صحيح صورت پذيرد. پژوهشگر بايد همواره توجه داشته باشد که اعتبار دستاوردهاي تحقيق به شدت تحت تأثير روشي است که براي تحقيق خود انتخاب ميکند (خاکي، 1387). از اصطلاح روش تحقيق87 ، معاني خاص و متعددي در متون علمي استنباط ميشود. بهترين و رساترين تعريفي که با آنچه مورد نظر است مطابقت ميکند چنين است: روش تحقيق مجموعهاي از قواعد، ابزارها و راههاي معتبر (قابل اطمينان) و نظام يافته براي بررسي واقعيتها، کشف مجهولات و دستيابي به راه حل مشکلات است (خاکي،1387).
روش تحقيق را با معيارهاي متفاوت ميتوان دسته بندي کرد. دستهبندي اول بر اساس هدف ميباشد. در دستهبندي بر اساس هدف تحقيقات علمي به سه گروه بنيادي، کاربردي و عملي تقسيم ميشوند. تحقيقات بنيادي يا پايهاي در جستجوي کشف حقايق، واقعيت ها و شناخت پديدهها و اشيا بوده که مرزهاي دانش بشر را توسعه دهد (حافظ نيا، 1377). تحقيق کاربردي تلاشي براي پاسخ دادن به يک معضل و

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید